Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Modna blo­gos­fera. Subiek­ty­wny wybór najlep­szych blogów. 2 24 maja 2013

Blogi to jeden z najwięk­szych pol­s­kich ewen­e­men­tów ostat­nich dziesię­ciu lat. Ich ilość idzie w setki tysięcy, a jeśli zas­tanow­imy się nad liczbą osób, które nie prowadzą swo­jego bloga, ale po blo­gos­ferze buszują, otrzy­mamy dobrych parę mil­ionów osób. W Polsce blogami, które cieszą się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią (obok kuli­narnych, kos­me­ty­cznych, lifestyle’owych czy podróżniczych) są te mod­owe. Ktoś, kto nie wie, czego (lub kogo) ma szukać, może zag­inąć w gąszczu stron gorszych i lep­szych. Może zniechę­cić się już na star­cie kiep­skimi zdję­ci­ami lub tek­stami, a zami­ast prawdzi­wych inspiracji trafić na kopie kopii stylów, które już dawno straciły jakąkol­wiek nami­astkę ory­gi­nal­ności. Stąd też Bab­skie Biel­sko przed­stawia małą „ścią­gawkę” dla tych, którzy chcieliby zapoz­nać się z jed­nymi z naj­ciekawszych i najlep­szych blogów mod­owych w Polsce. Tym razem pod lupę bierzemy blogerki… blogerów zostaw­ia­jąc sobie na deser!

czy­taj dalej

Meta­mor­foza Panny Młodej — typ urody „wiosna” 22 maja 2013

Prezen­towana Panna Młoda jest typem wiosny, która doskonale wygląda w barwach czystych, ciepłych z domieszką żółci. W kolorach, które wys­tępują o tej porze roku w przy­rodzie. Szcz­erze odradzam kolory przy­brud­zone, ciemne oraz zimne, dodadzą one niepotrzeb­nie lat, oraz pod­kreślą wszelkie niedoskonałości.

czy­taj dalej

Szyja zdradzi Twój wiek 21 maja 2013

Skóra szyi i dekoltu to niemalże metryka każdej kobi­ety. Jest ona cienka i delikatna, a tym samym bardziej podatna na pow­stawanie zmarszczek. Przed­staw­iamy kilka wskazówek jak odpowied­nio zad­bać o jędrność skóry szyi i dekoltu.

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 13 20 maja 2013

Po dość długiej zimowej prz­er­wie (brr, na samo wspom­nie­nie tego śniegu dostaję gęsiej skórki!) postanow­iłam kon­tyn­uować „polowa­nia” na pięknych uli­cach naszego miasta. Tym razem towarzyszył mi Andrzej — kolega, młody i zdolny fotograf, który za zadanie miał uwiecz­niać ładnie i sty­lowo ubranych ludzi. Na pier­wszy ogień poszły Kasia i Sabina.

czy­taj dalej

Ujarzmić tygrysa 16 maja 2013

Nie tylko tygrysa, ale też lam­parta, zebrę i każde inne zwierzę ze specy­ficznym dese­niem na grz­biecie. Właś­ci­wie chodzi tu o nasze grz­bi­ety, a bardziej szczegółowo — o ubra­nia, bazu­jące na wsze­la­kich cętkach, prę­gach i paskach, które wiele z nas chęt­nie zakłada. Dziś pod­powiadamy, jak nosić i z czym zestaw­iać te dość niebez­pieczne wzory, by nie stać się pośmiewiskiem ulicy lub, co gorsza, obiek­tem polowania…

czy­taj dalej

BCK: Wybory Miss i Mis­tera Beskidów 14 maja 2013

19 maja w Domu Muzyki BCK odbędą się wybory Miss Beskidów, Miss Połud­nia Nas­to­latek i wybory Mis­tera Beskidów. Każdy, kto na żywo zechce śledzić to mal­own­icze wid­owisko, wciąż może kupić bilet.

czy­taj dalej

Swap Party w Lip­niku 10 maja 2013

W dni­ach 2325 maja odbędzie się w Domu Kul­tury w Lip­niku swap party. Swapy to wymi­any ubrań i dodatków, coraz mod­niejsze w Polsce ostat­nimi czasy. Nic dzi­wnego, bo to świetny eko­nom­iczny i eko­log­iczny sposób na pozby­cie się rzeczy, które z jakiegoś powodu zale­gają w naszych szafach, a także na pozyskanie nowych.

czy­taj dalej

Warsz­taty mody i urody w biel­skiej Vaginie 8 maja 2013

Na warsz­taty mody i urody, pod­czas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak lep­iej dbać o swoje ciało, zaprasza biel­skie Vagina Café. Zaję­cia warsz­ta­towe odbędą się w dwadni — 1822 maja.

czy­taj dalej

Panna Młoda jak balet­nica 7 maja 2013

Wasz ślub powinien odzwier­cied­lać Waszą osobowość, pasje, upodoba­nia. Musi być również ele­gancki, dopra­cow­any i nieza­pom­ni­any. Balet jako temat prze­wodni jest bardzo dobrym pomysłem na połącze­nie tych ele­men­tów. Nie tylko dla pro­fesjon­al­nych tancerzy.

czy­taj dalej

Modna blo­gos­fera. Subiek­ty­wny wybór najlep­szych blogów. 1 6 maja 2013

Blogi to jeden z najwięk­szych pol­s­kich ewen­e­men­tów ostat­nich dziesię­ciu lat. Ich ilość idzie w setki tysięcy, a jeśli zas­tanow­imy się nad liczbą osób, które nie prowadzą swo­jego bloga, ale po blo­gos­ferze buszują, otrzy­mamy dobrych parę mil­ionów osób. W Polsce blogami, które cieszą się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią (obok kuli­narnych, kos­me­ty­cznych, lifestyle’owych czy podróżniczych) są te mod­owe. Ktoś, kto nie wie, czego (lub kogo) ma szukać, może zag­inąć w gąszczu stron gorszych i lep­szych. Może zniechę­cić się już na star­cie kiep­skimi zdję­ci­ami lub tek­stami, a zami­ast prawdzi­wych inspiracji trafić na kopie kopii stylów, które już dawno straciły jakąkol­wiek nami­astkę ory­gi­nal­ności. Stąd też Bab­skie Biel­sko przed­stawia małą „ścią­gawkę” dla tych, którzy chcieliby zapoz­nać się z jed­nymi z naj­ciekawszych i najlep­szych blogów mod­owych w Polsce. Tym razem pod lupę bierzemy blogerki… blogerów zostaw­ia­jąc sobie na deser!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.