Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Bezpłatne kon­sul­tacje z Anną Drabczyńską 26 kwiet­nia 2013

Anna Drabczyńska, znana biel­szczanom ze swoich pro­jek­tów i stu­dia mody — Fab­ryki Jakości — jest styl­istką, z którą cyk­licznie można spo­tykać się pod­czas bezpłat­nych kon­sul­tacji w Gem­ini Park. Od końca marca pro­jek­tan­tka udziela indy­wid­u­al­nych porad z zakresu stylu i ubioru klien­tom tej biel­skiej galerii.

czy­taj dalej

Biel­skie Ciu­cho­branie — fotorelacja 25 kwiet­nia 2013

Biel­skie Ciu­cho­branie odbyło się w ramach V. Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet. Piękne, zabytkowe przestrze­nie Sali Redu­towej i licznych mniejszych sal zostały zaadap­towane na prawdziwą stolicę bab­skiego świata. Najróżniejsze warsz­taty i pokazy spraw­iły, że pań było sporo. Przewi­jały się przez Salę Redu­tową, na którą uczest­nicy swapu mieli ide­alny widok. Na przestrzeni Sali Balkonowej zajęto każdy sto­lik, każdy dostępny ele­ment do ekspozy­cji ubrań i dodatków. Zde­cy­dowanym atutem było też oświ­etle­nie, a także przymierzal­nia z dużym lus­trem. Wymi­ana ubrań i dodatków była świetną okazją do pozby­cia się rzeczy, które z różnych powodów zale­gały na dnie szafy. Świetną zabawę zag­waran­towała spora liczba osób, które wzięły udział w swapie.

czy­taj dalej

Jak efek­ty­wnie roz­jaśnić włosy? 22 kwiet­nia 2013

Blon­dynki od zawsze uważane były za sym­bol piękna, wrażli­wości, utożsami­ane z aniel­ską urodą bezus­tan­nie pod­bi­jały serca mężczyzn. Kobi­ety o nat­u­ral­nych, jas­nych włosach spotkać można najczęś­ciej w północ­nej i środ­kowej części Europy. Nie ma się, co dzi­wić, że znaczna część dziew­czyn nie marzy o niczym innym, jak o jas­nych, zwraca­ją­cych na siebie uwagę włosach. Zmi­ana koloru jest również opty­malną możli­woś­cią na zad­owala­jącą meta­mor­fozę. Decy­du­jąc się na radykalną zmi­anę uwzględ­nić warto rodzaj kar­nacji, który pod­kreśli nat­u­ralne pię­kno. Jasna cera i niebieskie oczy ide­al­nie har­mo­nizują z kolorem blond, co wcale nie oznacza, że brunetka zrezyg­nować musi z wymar­zonego odcienia włosów.

czy­taj dalej

Rybi der­ma­tolog –odwiedź Garra Fish pod­czas Fes­ti­walu! 19 kwiet­nia 2013

W sobotę, 20 kwiet­nia, odbyłą się piąta edy­cja Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko. Jed­nym z Part­nerów wydarzenia był salon kos­me­ty­czny Garra FishSPA, którego siedz­iba mieści się w Pasażu pod Orłem. Na miejscu czekało wiele niety­powych usług i zabiegów, w tym skuteczna ryboterapia.

czy­taj dalej

Trendy Hair Fash­ion i Agata Zolich na urodz­i­nach Fash­ion Mag­a­zine 18 kwiet­nia 2013

Agata Zolich jest styl­istką, prężnie dzi­ała­jącą w Min­is­terst­wie Wiz­erunku. Kobi­etom z Biel­ska i okolic dała się poz­nać już wielokrot­nie pod­czas roz­maitych szkoleń, warsz­tatów i zajęć. Tym razem jed­nak dotarła aż do Warszawy, a wszys­tko to z okazji trzy­nastych urodzin pop­u­larnego pisma, poświę­conego modzie — Fash­ion Mag­a­zine. 11 kwiet­nia, pod­czas pokazu Trendy Hair Fash­ion, mod­elki zaprezen­towały nie tylko finezyjne fryzury, ale też kolekcję ubrań, twor­zoną przez młodą bielszczankę.

czy­taj dalej

Kolekcja Natashy Pavluchenko w Mińsku i Warsza­wie 16 kwiet­nia 2013

Kobi­eta wojownik – to bohaterka najnowszej kolekcji Natashy Pavluchenko — Neo Cou­ture Basic. Klasy­czne kraw­iectwo, kun­szt formy i min­i­mal­isty­czna ele­gancja to główne cechy kolekcji dedykowanej sil­nym i nieza­leżnym kobi­etom. Kilka dni temu zaprezen­towano tę kolekcję w dwóch europe­js­kich stoli­cach. Została entuz­jasty­cznie przyjęta.

czy­taj dalej

Ruszaj po sty­lowe buty! 16 kwiet­nia 2013

Sty​lowe​Buty​.pl to inter­ne­towy sklep z obuwiem damskim, tore­bkami oraz akce­so­ri­ami, który dzi­ała na rynku od kilku lat. Przez ten czas wiele tysięcy ludzi znalazło w nim coś dla siebie. Teraz Sty­lowe Buty możemy odwiedzić również w Biel­sku. Inic­jatywa sklepu pow­stała z potrzeby kobi­ety, dla której oferta innych miejsc była niewystar­cza­jąca, a buty damskie i tore­bki sprowadzane z zagranicy pozostawały w sferze drogich marzeń. Jed­nak dla sil­nej i zawz­iętej osoby nie ma rzeczy niemożliwych!

czy­taj dalej

Krótka suk­nia ślubna 12 kwiet­nia 2013

Są panny młode, które nie wyobrażają sobie długiej, ciężkiej ślub­nej kreacji. Są też takie, które z jakichś przy­czyn zrezyg­nowały ze ślubowa­nia przed ołtarzem i na swój wielki dzień wybrały cer­e­monię w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na koniec są i takie, które cenią wygodę i ory­gi­nal­ność. Co je połączy? Krótka suk­nia ślubna.

czy­taj dalej

Biel­skie Ciu­cho­branie pod­czas Fes­ti­walu– Swap Party 10 kwiet­nia 2013

20 kwiet­nia, w ramach V. Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko, odbędzie się Biel­skie Ciu­cho­branie. Wymi­ana ubrań i dodatków będzie świetną okazją do pozby­cia się rzeczy, które znudz­iły się nam lub z innych powodów zale­gają na dnie naszych szaf. Będzie to też okazja do pozyska­nia nowych ubrań i akce­soriów, które cza­sem są prawdzi­wymi perełkami! Świetną zabawę zag­waran­tuje też coraz więk­sza liczba osób, które zapowiadają swój udział — będzie można naw­iązać nowe zna­jo­mości lub odświeżyć stare. A wszys­tko to w ramach najwięk­szego bab­skiego wydarzenia w Bielsku!

czy­taj dalej

Bukiet ślubny – rodzaje i dobór do syl­wetki Panny Młodej 5 kwiet­nia 2013

Orga­ni­za­cja całej uroczys­tości zaślu­bin, wesela, dodatków, niesie za sobą ogromną ilość ner­wów i niepokoju. Nie bez przy­czyny mówi się o Pani­ach Młodych, że potrafią się przed ślubem zmieniać w prawdziwe mon­stra, siejące strach wśród całej rodziny i zna­jomych. Nikt nie jest wstanie zwyciężyć z rozwś­ciec­zoną kobi­etą na dzień przed jej ślubem. Skąd się to wszys­tko bierze – właśnie ze stresu związanego z orga­ni­za­cją, ale czy da się tego uniknąć? Z pewnoś­cią da się zre­dukować! Bukiet ślubny — jak wybrać ten ide­alny, dlaczego to takie ważné, czym się kierować w wyborze czy też jak dobrać go do urody, figury?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.