Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Kat­a­log Neo Label — wspar­cie dla młodych zdol­nych 5 listopada 2012

Neo Label to innowa­cyjny pro­jekt w ramach fes­ti­walu mody Neo Fash­ion Jam­boree, pole­ga­jący w początkowej wer­sji na wyda­niu inter­ne­towego kat­a­logu autors­kich marek wykonu­ją­cych ubra­nia, akce­so­ria, gadżety czy ele­menty wyposaże­nia wnętrz włas­nego pro­jektu. Wzięto pod uwagę poje­dynczych pro­jek­tan­tów, pra­cownie, jak i dzi­ałal­ność grup twórczych.

czy­taj dalej

Konkursy styl­iza­cyjne w ramach Neo Fash­ion Jam­boree 31 października 2012

Pier­wotna idea mody ulicy, to negacja i ode­jś­cie od nurtów pro­fesjon­al­nych. Dzisiaj, okiem kamery w iPhonie każdy może śledzić w jaki sposób glob­alne inspiracje przenikają na ulicę i adop­tują się do życia codzi­en­nego. Dla wszys­t­kich takich entuz­jastów street fash­ion przy­go­towano spec­jalny konkurs w ramach drugiej edy­cji biel­skiego fes­ti­walu mody Neo Fash­ion Jamboree.

czy­taj dalej

Autorska biżu­te­ria i pokaz mody 31 października 2012

Dom Kul­tury w Lip­niku zaprasza na pokazy, pod­czas których będzie można zapoz­nać się m.in. z autorską odzieżą i biżu­terią Megi Blue (wykony­waną na przykład tech­niką sutaszu). Impreza odbędzie się 10 listopada — wstęp na nią jest bezpłatny, ale obow­iązują zapisy.

czy­taj dalej

Fotorelacja z Bab­skiego Fes­ti­walu Wiz­erunku 29 października 2012

Bab­ski Fes­ti­wal Wiz­erunku już za nami… Wzięło w nim udział kilka­set pań. Bardzo Wam dzięku­jemy za tak liczne przy­by­cie! Dzięku­jemy również naszym Part­nerom, którzy z wielkim zaan­gażowaniem prowadzili warsz­taty i dzielili się swoją wiedzą z uczest­niczkami. Dzięku­jemy za ufun­dowanie cen­nych nagród, które uświet­niły naszą imprezę. Do zobaczenia pod­czas kole­jnego „bab­skiego” wydarzenia!

czy­taj dalej

Kri­olipoliza, czyli odchudzanie na zimno 29 października 2012

Zam­rażanie tkanki tłuszc­zowej to pop­u­larna metoda niein­wazyjnego mod­e­lowa­nia wybranych par­tii ciała. Czy zabieg jest w pełni bez­pieczny i skuteczny?

czy­taj dalej

Modne i funkcjon­alne akce­so­ria 24 października 2012

Nieza­leżnie od okazji damska kreacja powinna być sty­lowa i dopra­cow­ana. Odpowiedni wybór akce­soriów, zgodny z obec­nie panu­ją­cymi tren­dami, poz­woli ze zwykłego zestawu zro­bić naj­mod­niejszą kreację. Każdy z dodatków pod­kreśli inne atuty stroju.

czy­taj dalej

Najnowsze trendy w modzie ślub­nej 23 października 2012

We wrześniu miałyśmy okazję obe­jrzeć pokaz nowej kolekcji domu mody ślub­nej Agnes, który odbył się w Bielsku-​Białej. Pod­czas niego zaprezen­towano linię Moon­light, przed­staw­ia­jącą świa­towe trendy na rok 2013 – zwiewne tiule, sty­lowe koronki i różnorodne dodatki. Zamieniłyśmy też kilka słów z Syl­wią Byrdy, przed­staw­icielką marki.

czy­taj dalej


Czym jest sutasz? Świat pięknej biżu­terii bez tajem­nic 19 października 2012

Pię­kno sznurków, połąc­zonych z paciorkami, piórami, kamieni­ami i wszys­tkim, czego tylko dusza zaprag­nie. Tech­nika coraz mod­niejsza, ale wyma­ga­jąca pre­cyzji… Czym jeszcze jest sutasz?

czy­taj dalej

Bab­ski Fes­ti­wal Wiz­erunku — konkurs 18 października 2012

Przy­go­towałyśmy dla Was pier­wszy z kilku konkursów związanych z Bab­skim Fes­ti­walem Wiz­erunku. Żeby wziąć w nim udział wystar­czy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.