Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Poroz­maw­iaj z Joanną Koroniewską 16 kwiet­nia 2012

Za kilka dni biel­szczanki będą miały okazję spotkać się twarzą w twarz ze znaną szer­szej pub­liczności głównie z małego ekranu Joanną Koroniewską. Aktorka przy­jedzie do Bielska-​Białej pro­mować kos­me­tyki jed­nej ze znanych firm.

czy­taj dalej

Wybierz dla siebie odpowiedni krój sukienki 12 kwiet­nia 2012

Sukienka nadaje kobiecie wyjątkowości. Jest syn­on­imem gracji, klasy i wdz­ięku. Odróż­nia nas od płci prze­ci­wnej. Jest obiek­tem westch­nień kobiet, a one w sukience stają się obiek­tem westch­nień mężczyzn…

czy­taj dalej

Mod­owy przys­tanek możli­wości 29 marca 2012

Przys­tanek Fes­zyn skierowany jest do młodych, ambit­nych, kreaty­wnych osób, które mają lub chcą mieć coś wspól­nego z modą, wiz­a­żem, itp. Najbliższa edy­cja odbędzie się już w piątek, a jej tem­atem prze­wod­nim będzie „Moda w biznesie”.

czy­taj dalej

Nauczą jak dbać o siebie. „BWS — dla ciała i ducha” 27 marca 2012

Stu­denci i wykład­owcy Biel­skiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza w najbliższy week­end zapraszają na Dni Otwarte swo­jej uczelni. Będzie to okazja do poz­na­nia tajników jogi, czy wzię­cia udzi­ału w tanecznej odmi­ane aer­o­biku – zumbie. Odbędą się także wykłady na temat ogrod­nictwa, architek­tury, pro­gramowa­nia i hote­larstwa. Dni Otwarte odbędą się w dni­ach 30 – 31 marca pod hasłem „BWS — dla ciała i ducha”. Przy­go­towano wiele atrakcji.

czy­taj dalej

Klienci opanowali mod­owy wybieg 12 marca 2012

Sobotni, popołud­niowy pokaz mody w Galerii SFERA należał do klien­tów. O godzinie 15 odbyła się impreza „Z fejsa na wybieg II”, na której młodzi miłośnicy mody zaprezen­towali własne wiosenne styl­iza­cje. Pub­liczność lubi takie eventy.

czy­taj dalej

Wiosenna (SPA)larnia kalorii i zbęd­nych kilo­gramów 12 marca 2012

Nad­chodzi wiosna, a wraz z nią chęć zmi­any. Nad­pro­gramowe kilo­gramy, odłożony tłuszczyk i pomarańc­zowa skórka powinny ode­jść w niepamięć. Na wiosnę budzi się w niejed­nej z nas Duch Walki i ener­gia do dzi­ała­nia. Reor­ga­nizu­jemy dietę, zapisu­jemy się na fit­ness i liczymy, liczymy, liczymy… kalo­rie, zrzu­cone cen­tym­e­try w obwodzie i kilo­gramy na wadze. W poś­cigu do szczupłej i zgrab­nej syl­wetki pomoże nam trady­cyjny masaż, nowoczesne tech­nolo­gie i sprawd­zone kos­me­tyki. Przed serią zabiegów warto skon­sul­tować się ze spec­jal­istką, która pomoże zaplanować serię i dopa­suje odpowied­nie zabiegi spośród wielu metod.

czy­taj dalej


Potężna moc nat­u­ral­nych kos­me­tyków 8 marca 2012

Kos­me­tyki nat­u­ralne cieszą się coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią, choć początkowo grono zwolen­ników doty­czyło tylko osób dotknię­tych aler­giami oraz osób ze skłon­noś­ci­ami do podrażnień skóry. Nato­mi­ast kos­me­tyki tego typu ofer­ują kom­plek­sową, zdrową i bez­pieczną pielę­gnację, która coraz częś­ciej jest doce­ni­ana przez osoby nie mające prob­lemów der­ma­to­log­icznych. Pro­ces ich pow­stawa­nia odbywa się pod ścisłą kon­trolą, wiec można mieć pewność, że nie zaw­ier­ają skład­ników chemicznych i bar­wią­cych oraz, że nie są testowane na zwierzętach.

czy­taj dalej

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Jesień 2 marca 2012

Mimo, iż wiosna zbliża się wielkimi krokami, w naszym cyklu anal­izy kolorysty­cznej przyszedł czas na Jesień. Jakie są charak­terysty­czne cechy tego typu urody? Czym kierować się przy wyborze kolorów w mak­i­jażu? Kilka rad poniżej.

czy­taj dalej

Dzień Kobiet w Gem­ini Park. Pro­fesjon­alne kon­sul­tacje styl­istki i astrologa 24 lutego 2012

Gem­ini Park w Bielsku-​Białej zaprasza Panie na świę­towanie Dnia Kobiet. Z okazji tego święta chce ofi­arować przy­byłym do Cen­trum Pan­iom… czas – czas dla ich ciała i dla ich ducha. W ten wyjątkowy dzień w godz­i­nach od 15.00 do 20.00 na parterze Cen­trum, koło Café Kenya, zostaną zaaranżowane dwa przy­tulne zakątki – mody i losu.

Zakątek mody

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.