Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Marzysz o tytule Miss Beskidów oraz Miss Nas­to­latek? Zgłoś się na cast­ing! 4 grud­nia 2013

Piękne sukienki, ele­ganckie upię­cia włosów, per­fek­cyjny mak­i­jaż i błysk fleszy aparatów – jeśli lubisz takie kli­maty, to koniecznie wybierz się na cast­ing Miss Beskidów oraz Miss Nas­to­latek 2014 15 grud­nia 2013 roku. To ide­alny wybór dla dziew­czyn, które nie boją się rywal­i­zować i dobrze czują się we włas­nej skórze, bo prze­cież pewność siebie jest najwięk­szym atutem w takich konkursach.

czy­taj dalej

Moda i recyk­ling, czyli Pro­jekt: Re-​kreacja. Jak było? 2 grud­nia 2013

Tegoroczne Andrze­jki z Bab­skim Biel­skiem upłynęły pod znakiem pod­sumowa­nia Pro­jektu Re:kreacja, real­i­zowanego razem z Region­al­nym Ośrod­kiem Kul­tury w Bielsku-​Białej. Uczest­niczki zaprezen­towały wyko­nane przez siebie ubra­nia, które stworzyły od pod­staw z recyk­lin­gowych mate­ri­ałów. W przy­jem­nej atmos­ferze sty­lowego, przy­tul­nego wnętrza Ana­log Café pojaw­iły się niebanalne tuniki, sukienki, spód­nice, kołnierzyki…

czy­taj dalej

Natura i zdrowie dla ciała 28 listopada 2013

Unikamy żywności pełnej chemicznych dodatków, ale czy zda­jemy sobie sprawę, ile takich dodatków zna­j­duje się w naszych kos­me­tykach? Kremy, bal­samy, żele – nawet te z najwyższej półki – nie mają wcale tak zbaw­i­en­nego wpływu na naszą skórę, jak doty­chczas myśleliśmy. Odpowiedzią na wąt­pliwą jakość kos­me­tyków masowo pro­dukowanych z chemicznych skład­ników mogą być preparaty na bazie skład­ników nat­u­ral­nych. Na nasze pyta­nia odpowiada spec­jal­istka Monoi Tiara — Katarzyna Rybiec.

czy­taj dalej

Tar­gowisko Próżności Nieza­leżnych Pro­jek­tan­tów 27 listopada 2013

Jeśli nie masz pomysłu na prezent, męczy cię gwar dużych cen­trów hand­lowych lub marzysz o ory­gi­nal­nych prezen­tach i ozdobach, to Tar­gowisko Próżności jest właśnie dla ciebie. Będzie ono miało miejsce w dni­ach 6 – 7 grud­nia 2013 r., w Galerii Biel­skiej BWA. Zaprezen­tują się na nim nieza­leżni pro­jek­tanci głównie ze świata mody, ale nie tylko!

czy­taj dalej

Eko-​Andrzejki! Swap party i pod­sumowanie Pro­jektu: Re-​kreacja 25 listopada 2013

Pro­jekt: Re-​kreacja dob­iega końca. Uczest­nicy wyjątkowych warsz­tatów pro­jek­towa­nia ubioru, które trwały przez cały listopad, już wkrótce zaprezen­tują nam to, co pow­stało pod­czas cyklu zajęć w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury. 30 listopada 2013 r. ich prace będzie można podzi­wiać w biel­skim Ana­log Café. Prezen­tacja kolekcji osób, biorą­cych udział w zaję­ci­ach z Igą Syl­westrzak, to jed­nak nie jedyna atrakcja Eko-​Andrzejek! Odbędzie się również swap party, czyli wymi­ana ubrań, a prowadząca warsz­taty Iga opowie o swoich doko­na­ni­ach. Zobaczymy też krótkie filmy, ilus­tru­jące pracę znanych pro­jek­tan­tów ubioru. Udział w Eko-​Andrzejkach jest bezpłatny!

czy­taj dalej

Zimowa Kobiecość — tak baw­iłyśmy się na warsz­tat­ach! 25 listopada 2013

15 listopada 2013 r. baw­iłyśmy się doskonale pod­czas warsz­tatów styl­iza­cji i mak­i­jażu, które przy­go­towane zostały we współpracy z biel­ską School of Art Vis­age. Myślą prze­wod­nią „Zimowej Kobiecości” było przy­go­towanie uczest­niczek do zbliża­jącego się inten­sy­wnego czasu — okresu świąt, kar­nawału, zabaw andrze­jkowych i syl­we­strowych. Słowem: do czasu, w którym każda kobi­eta prag­nie pięknie wyglą­dać, ale nie zawsze wie, jak to osiągnąć. W końcu na przeszkodzie stają nieba­gatelne fakty: jesienno-​zimowa depresja, brak umiejęt­ności zas­tosowa­nia odpowied­niego mak­i­jażu… To właśnie, między innymi, te tem­aty były poruszane na warsztatach.

czy­taj dalej

Kos­me­ty­czka, wiz­a­żys­tka, a może… psy­cholog? Roz­mowa z Edytą Folek 21 listopada 2013

Znalezie­nie dobrej kos­me­ty­czki to nie jest wcale łatwe zadanie – obec­nie musi ona posi­adać nie tylko ogromną wiedzę z zakresu kos­me­tologii i wiz­ażu, ale także bogate doświad­cze­nie oraz odpowied­nie pode­jś­cie do klienta. Na dodatek kos­me­ty­czka powinna wzbudzać zau­fanie wśród klien­tek i mieć w sobie także coś z psy­chologa. Edyta Folek, właś­ci­cielka salonu kos­me­tyki i wiz­ażu Fan­tazja, przy­bliża nam ideę tego zawodu — wszys­tkie jego blaski i cienie.

czy­taj dalej

Mod­nie zaw­iązany dro­bi­azg 18 listopada 2013

To, co wyróż­nia nas jesienią spośród tłumu, to modne dodatki. To one spraw­iają, że jesi­enne ulice stają się kolorowe i różnorodne. Kiedy dzień staje się coraz krót­szy, aura za oknem wydaje się być niezbyt przy­jazna dla orga­nizmu, a wyjś­cie z łóżka rano nie jest zbyt atrak­cyjne – pamię­ta­j­cie o ciepłych, kolorowych chus­tach, sza­lach, apaszkach i sza­likach. Zdrowie jest najważniejsze!

czy­taj dalej

Finał konkursu Hair Rev­o­lu­tion. Jak było? 13 listopada 2013

25 października w biel­skiej restau­racji „Dworek New Restau­rant” odbył się finał konkursu dla fryz­jerów związanych z Trendy Hair Fash­ion – Hair Rev­o­lu­tion. Konkurs ten jest już od lat orga­ni­zowany przez dyrek­tor kreaty­wną marki, Annę Kulec-​Karampotis, a nagrodą główną jest wyjazd do Japonii na najbardziej prestiżowy konkurs fryz­jer­ski — United Danks Con­test w Jokohamie.

czy­taj dalej

Pro­jekt: Re-​kreacja! Bezpłatne warsz­taty pro­jek­towa­nia ubioru 12 listopada 2013

Tegoroczny listopad w Bielsku-​Białej będzie upły­wał pod znakiem cyklu wyjątkowych bezpłat­nych warsz­tatów, poświę­conych zagad­nieniom pro­jek­towa­nia ubioru, które odbędą się w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury. Uczest­nicy zajęć będą zgłębiać tem­aty związane z tworze­niem ubrań nie tylko w teorii, ale też w prak­tyce! Sami – pod czu­jnym okiem Igi Syl­westrzak — zapro­jek­tują kolekcje w kon­wencji „eko”. Pier­wsza część warsz­tatów będzie miała miejsce już 16 listopada 2013 roku. Pro­jekt zakończy się 30 listopada pod­sumowu­jącą imprezą w Ana­log Café.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.