Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Oper­acje, które uza­leż­ni­ają 14 października 2013

Pogoń za pięknem stanowi dziś nieod­zowną część życia więk­szości ludzi. Jed­nak na pewnym etapie dro­gie kos­me­tyki i markowe ubra­nia przes­tają wystar­czać. Potrzeba czegoś więcej. Dlat­ego też wiele kobiet decy­duje się na pójś­cie „pod nóż”. Oper­acje plas­ty­czne są w końcu łatwym sposobem na popraw­ie­nie w naszym wyglądzie tego, co jest nie do końca doskonale a współcześni ludzie uwiel­bi­ają prze­cież wszys­tko, co łatwe i wygodne.

czy­taj dalej

Kwia­towe haute cou­ture. Biżu­te­ria kwia­towa na ślub 11 października 2013

Niebanalne, niecodzi­enne, nietuzinkowe i zupełnie niepow­tarzalne. To tylko niek­tóre przymiotniki określa­jące nieskońc­zoną liczbę pomysłów, które mają flo­ryści, tworząc biżu­terię z roślin. Naszyjniki, bran­so­letki, wisiorki czy broszki „szyte” na spec­jalne okazje mogą przy­pom­i­nać czasy, kiedy to Maria Anton­ina przechadzała się po parys­kich posi­adłoś­ci­ach w stro­jach twor­zonych tylko dla niej, przez prekur­sorkę haute cou­ture Rose Bertin.

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 18 8 października 2013

Miało już tu nie być lata, gołych nóg i rąk, kwiatów, zwiewności i innych atry­butów ciepłych dni. Ale jed­nak! W końcu kto nie lubi oglą­dać tak przy­jem­nych zestaw­ień ubrań, w dodatku na ludzi­ach z biel­s­kich ulic? Tym razem przed obiek­tyw Gabrysi Kap­turkiewicz, współpracu­jącej ze Street Fash­ion Bielsko-​Biała, trafili Ola i Artur.

czy­taj dalej

Meeka — fuzja gór i miasta 3 października 2013

Meeka to pro­jekt, który łączy w sobie nowoczesny, miejski styl, fas­cy­nację pol­skim folk­lorem, a także — równocześnie — jest pochwałą wol­nych chwil, spędzanych na łonie przy­rody: w górach, na plaży, w parku. Młoda marka jest skutkiem pracy Dominiki Miki, śląskiej pasjonatki i prawdzi­wego wulkanu energii, pełnego pomysłów. Obec­nie w charak­terysty­cznych butach Meeki chodzi m.in. jedna ze śpiewa­ją­cych sióstr Przybysz…

czy­taj dalej

Pod­stawy brafit­tingu, czyli jak ide­al­nie dobrać biustonosz 1 października 2013

Porady brafit­tin­gowe zyskują w Polsce coraz więcej zwolen­niczek. Kobi­ety przeła­mują bari­erę wstydu i odd­ają się w ręce pro­fesjon­al­istów, którzy poma­gają i uczą, jak dobrać ide­alny biustonosz. Zyskują w ten sposób bardzo wiele, bo dobrze dopa­sowana bielizna poprawia pro­por­cje syl­wetki i wyszczu­pla spraw­ia­jąc, że czu­jemy się pewnie i bardziej kobieco. Pod­staw brafit­tingu możemy też nauczyć się samodziel­nie. Jak kupować bieliznę i nie popeł­niać pod­sta­wowych błędów?

czy­taj dalej

Hur­tow­nia kos­me­ty­czna – dobra czyli jaka? 1 października 2013

Hur­tow­nia kos­me­ty­czna to poję­cie bardzo sze­rokie choć for­mal­nie pod tym określe­niem rozu­miemy po prostu firmę prowadzącą hur­tową sprzedaż kos­me­tyków. Może to być zarówno klasy­czna hala sprzedażowa, sklep inter­ne­towy jak i placówka dzi­ała­jąca zarówno w świecie real­nym jak i wirtu­al­nym. Takich hur­towni kos­me­ty­cznych jest bardzo dużo, ale nie o wszys­t­kich można powiedzieć że są „dobre”. Co świad­czy o tym, że niek­tóre z nich cieszą się wielką renomą i są cenione na rynku?

czy­taj dalej

Fash­ion Loves Dub­step. Odsłona druga 26 wrześ­nia 2013

Pamięta­cie Fash­ion Loves Dub­step? Spotkanie i inte­gracja biel­s­kich blogerów mod­owych, pokazy, impreza muzy­czna… Już czas na drugą odsłonę, pod­czas której orga­ni­za­torzy zaprezen­tują nam nie mniej atrak­cyjny pro­gram. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem drugą edy­cję Fash­ion Loves Dub­step, która odbędzie się już 12 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 17 24 wrześ­nia 2013

Natalia, Julia, Gabriela. Trzy dziew­czyny, trzy zupełnie odmi­enne pode­jś­cia do stylu. Zdję­cia, które w miły sposób przy­pomną nam cieple­jsze, let­nie dni. Zapraszamy na kole­jną odsłonę Sty­lowych Ulic Biel­ska, która równocześnie jest intere­su­ją­cym pożeg­naniem lata. Gołe nogi, bluzki na ramiączkach, sukienki, san­dały i krótkie spo­denki — wszys­tkie one niestety idą w odstawkę z nas­taniem chłod­niejszych dni. Nie oznacza to jed­nak, że na naszych uli­cach robi się mniej sty­lowo! Ale o tym już innym razem…

czy­taj dalej

Jesi­enne Prze­budze­nie. Bab­ski konkurs dla biel­s­kich ide­al­lis­tek! 22 wrześ­nia 2013

Bab­skie Biel­sko i Insty­tut Medy­cyny Este­ty­cznej i Prze­ci­w­starzeniowej Ide­al­list ogłaszają konkurs dla wszys­t­kich sty­lowych i kreaty­wnych kobiet! W ramach Jesi­en­nego Prze­budzenia będą one miały za zadanie stworzyć wyjątkową styl­iza­cję, w której moda współ­gra z pięknem kobiecego ciała. Konkurs potrwa do 16 października, a na naj­ciekawsze propozy­cje czekają wyjątkowe nagrody, ufun­dowane przez Ideallist.

czy­taj dalej

Twarz mamy jedną. Dba­jmy o nią 20 wrześ­nia 2013

Mimo istot­nych zmian na rynku pro­duk­tów kos­me­ty­cznych cią­gle głównymi klien­tami firm z tej branży są panie i to przede wszys­tkim z myślą o nich właśnie potężné kon­cerny na całym świecie opra­cowują nowe recep­tury środ­ków coraz lep­szych i coraz skuteczniejszych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.