Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Kobi­eta na budowie? Tak! 2 lipca 2014

Marzyłam o napisa­niu serii artykułów na tem­aty branżowe. Kiedy ustal­iłam już ter­min odd­a­nia pier­wszego z nich, mogłam zacząć pisać. I wtedy pojaw­iło się pytanie. O czym napisać? O pro­ce­du­rach w budown­ictwie? O przepisach prawnych? Nudy. Zadałam sobie pod­sta­wowe pytanie: jaki ma być cel tych artykułów? Chci­ałam przy­bliżyć czytel­niczkom Bab­skiego Biel­ska męski świat budownictwa.

czy­taj dalej

Aser­ty­wna kobi­eta to ja! Warsz­tat z Dorotą Szczepanik 1 lipca 2014

Jak pra­cować nad własną aser­ty­wnoś­cią? Co to w ogóle oznacza bycie osobą aser­ty­wną? Jak mówić „nie”, jak komu­nikować otocze­niu swoje zdanie i emocje tak, by nie zostać ode­branym jako ktoś agresy­wny i niemiły? Jak umiejęt­nie dawać do zrozu­mienia, że myślimy w inny sposób? Bycie aser­ty­wnym to prawdziwa sztuka, która wymaga pracy nad sobą… Bab­skie Biel­sko i Dorota Szczepanik mają przy­jem­ność zaprosić wszys­tkie Panie na warsz­tat, który odbędzie się już 8 lipca 2014 roku, o godzinie 18.00, przy ul. 11 Listopada 1014!

czy­taj dalej

Po raz trzeci odbyło się Forum Biel­szczanek! 30 czer­wca 2014

Jak stworzyć silną markę i czym powinna się ona charak­tery­zować? Jakich błędów unikać pod­czas tego pro­cesu? W jaki sposób pasję przekuć w biznes? Czy psy ras północ­nych mogą pomóc pod­czas coachin­gowych sesji? Jak doskonale wyglą­dać pod­czas spotkań biz­ne­sowych, a czego lep­iej nie ubierać?… Pier­wszą część trze­ciej edy­cji Forum Biel­szczanek, ostat­niej przed let­nią prz­erwą, wypełniły prelekcje, których tem­atyka była intrygu­jąca i zróżni­cow­ana. Druga część trady­cyjnie już poświę­cona była net­workingowi. Przeczy­ta­j­cie i obe­jrzyj­cie, jak dzi­ałało i baw­iło się blisko 80 uczest­niczek 3. Forum Biel­szczanek 26 czer­wca 2014 roku!

czy­taj dalej

Przez zabawę uczyli się oszczędzać 20 czer­wca 2014

Naukowe warsz­taty, kartonowe miasteczko, eko-​plac zabaw, mobilny Park Eduka­cyjny Inter­akcje, ener­gety­czna gra terenowa i wiele innych atrakcji czekało na biel­szczan pod­czas IV Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii w Bielsku-​Białej. Mieszkańcy poprzez zabawę uczyli się jak oszczędzać energię, nie rezygnu­jąc przy tym z kom­fortu i urządzeń elektrycznych.

czy­taj dalej

Warsz­taty dla kobiet „Bab­ski Biznes”. Jak było? 18 czer­wca 2014

Poz­nawałyśmy mech­a­nizmy negoc­jacji, uczyłyśmy się wypra­cowywa­nia kom­pro­misów, osią­ga­nia celów, pra­cow­ałyśmy nad pewnoś­cią siebie. Wszys­tko to, by jeszcze lep­iej radzić sobie zarówno w zyciu zawodowym, jak i pry­wat­nym. Pod czu­jnym i przy­chyl­nym okiem Doroty Szczepanik ćwiczyłyśmy w cza­sie trwa­nia wszys­t­kich trzech warsz­tatów (3, 1217 czer­wca) w pozy­ty­wnej atmos­ferze i wśród inspiru­ją­cych kobiet.

czy­taj dalej

3. Forum Biel­szczanek, czyli rozwój, biznes, net­work­ing! 11 czer­wca 2014

26 czer­wca 2014 roku w przestrzeni­ach kon­fer­en­cyjnych biel­skiego Hotelu Qubus będzie miało miejsce trze­cie spotkanie net­workingowe w ramach Forum Biel­szczanek. Wciąż dynam­icznie będziemy rozwi­jały nasze kon­takty – zarówno te biz­ne­sowe, jak i oso­biste. Wza­jem­nie będziemy inspirowały się i mobi­li­zowały do najroz­mait­szych działań!

czy­taj dalej

Beskidzki Fes­ti­wal Dobrej Energii po raz czwarty! 9 czer­wca 2014

Już 12 czer­wca 2014 roku odbędzie się czwarta edy­cja Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii. Jak co roku prze­wod­nią ideą wydarzenia jest uświadomie­nie mieszkań­com Bielska-​Białej, że ich codzi­enne dzi­ała­nia w zakre­sie oszczędza­nia energii mogą mieć ogromny wpływ na glob­alny efekt.

czy­taj dalej

Jestem pewna siebie — bezpłatny miesięczny pro­gram 6 czer­wca 2014

Czy wiesz, że same kom­pe­tencje nie wystar­czą, by odnieść sukces? Potrzebna jest również pewność siebie. Czy wiesz, że kobi­ety nie doce­ni­ają swoich umiejęt­ności i dokonań, przy czym mężczyźni przece­ni­ają jedno i drugie? Czy wiesz, że kobi­eta decy­duje się złożyć podanie o pracę, gdy speł­nia 100% wyma­gań (mężczyźni, gdy speł­ni­ają ich tylko 50%)? Możesz nauczyć się nowego sposobu myśle­nia i dzi­ała­nia, aby wzmoc­nić pewność siebie. Weź udział w bezpłat­nym miesięcznym szkole­niu online i dowiedz się, jak to osiągnąć. Start już 12 czer­wca 2014 roku!

czy­taj dalej

AIESEC znów rekru­tuje młodych lid­erów 4 czer­wca 2014

Wciąż jeszcze można dołączyć do stu­denck­iej, między­nar­o­dowej inic­jatywy AIESEC, która jest obecna także w Bielsku-​Białej. Jeśli jesteś stu­den­tką, nieobce ci są umiejęt­ności lid­er­skie i dobrze czu­jesz się w towarzys­t­wie ludzi z najróżniejszych kra­jów, to wyzwanie jest dla Ciebie.

czy­taj dalej

Drugie Forum Biel­szczanek za nami. Zobacz, jak było! 29 maja 2014

Wzięłyśmy udział w ćwicze­niu z coachem, poz­nałyśmy zagroże­nia, jakie czy­hają na nasze finanse, przyglą­dałyśmy się pracy zawodowej jed­nej z pań, dużo roz­maw­iałyśmy, inspirowałyśmy się wza­jem­nie do dzi­ała­nia, a także wygry­wałyśmy miłe upominki. Tak w wielkim skró­cie można pod­sumować II. Forum Biel­szczanek, które miało miejsce we wtorek, 27 maja, w Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym biel­skiego Hotelu Qubus.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.