Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

ROK: Warsz­taty gitarowe, plas­ty­czne i lit­er­ackie 2 października 2013

Region­alny Ośrodek Kul­tury w Bielsku-​Białej w ramach pro­jektu „Razem orga­nizu­jemy kul­turę. Dom Kul­tury+ Inic­jatywy lokalne” zaprasza do korzys­ta­nia z bezpłat­nych warsz­tatów gitarowych, artysty­cznych i lit­er­ac­kich, które rozpoczną się już lada dzień i potr­wają przez cały październik 2013 roku! Oferta dos­tosowana jest do osób w różnym wieku, które pasjonują się powyższymi zagadnieniami.

czy­taj dalej

Soca­tots – Akty­wne Maluszki 1 października 2013

To nazwa, pod którą kryje się zabawa, nauka i rozwój. Coty­god­niowe zaję­cia ogól­noroz­wo­jowe z ele­men­tami piłki nożnej dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia.

czy­taj dalej

Droga Mamo, Drogi Tato! Gim­nastyka buzi i języka 30 wrześ­nia 2013

Droga Mamo, Drogi Tato!” to cykl tem­aty­czny, doty­czący ksz­tał­towa­nia i roz­woju mowy dziecka, z którego będziecie mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pomóc swoim pociechom. Do logope­dy­cznej krainy zaprosi Was Mag­dalena Mirek. Wystar­czą, jak pod­kreśla logopeda, dobre chęci i otwarty umysł!

czy­taj dalej

Plan zajęć poza­lek­cyjnych 27 wrześ­nia 2013

Szkoły i przed­szkola wznow­iły właśnie pracę po waka­cyjnej prz­er­wie. Rodz­ice stanęli przed koniecznoś­cią roz­planowa­nia grafiku swoich pociech. Ze względu na stale posz­erza­jącą się ofertę zajęć poza­lek­cyjnych to coraz trud­niejsze zadanie. Co wybrać i czym się kierować? Anal­izu­jemy wybory rodziców.

czy­taj dalej

Global Tal­ents: AIESEC rekru­tuje stu­den­tów i absol­wen­tów 26 wrześ­nia 2013

Zdobądź doświad­cze­nie, odwiedź miejsca, o których dotąd tylko marzyłeś, i przeżyj przy­godę swo­jego życia. Wybierz prak­tyki zagraniczne i postaw na swój rozwój! AIESEC, między­nar­o­dowa orga­ni­za­cja studencko-​absolwencka, zachęca do bra­nia udzi­ału w wyjątkowych prak­tykach w ramach pro­gramu „Global Talents”.

czy­taj dalej

Kobi­ety w pasją” w Kubiszówce. Bezpłatne warsz­taty 25 wrześ­nia 2013

Kobi­ety z pasją” to pro­jekt, real­i­zowany w Domu Kul­tury im. Wik­torii Kubisz, w ramach pro­gramu Dom Kul­tury+ Inic­jatywy lokalne 2013. Jest to cykl bezpłat­nych spotkań dla kobiet w piątkowe wiec­zory, pod­czas których panie będa miały okazję poz­nać nie tylko różné aspekty kul­tury, ale też przy­czynić się do włas­nego samoroz­woju. Pier­wsze zaję­cia już 27 wrześ­nia 2013 roku!

czy­taj dalej

Moja bajkowa kraina” — warsztaty lit­er­ackie z Renatą Piątkowską 23 wrześ­nia 2013

Fun­dacja Roz­woju i Edukacji Mik­stura oraz Gminny Ośrodek Kul­tury w Buczkow­icach zapraszają na „Moją bajkową krainę” – bezpłatne warsz­taty lit­er­ackie dla dzieci, które odbędą się w ramach pro­jektu „Językowa Kraina” już 25 wrześ­nia 2013 r. Poprowadzi je Renata Piątkowska, autorka pier­wszej baśni o Bielsku-​Białej, a także uty­tułowana twór­czyni licznych książek dla najmłodszych.

czy­taj dalej

Pro­fesjon­alne warsz­taty aktorsko-​musicalowe dla dzieci 20 wrześ­nia 2013

22 wrześ­nia, o godz. 11.00, na Małej Sce­nie Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej odbędą się zapisy na warsz­taty aktorsko-​musicalowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, zor­ga­ni­zowane przez Cen­trum Edukacyjno-​Artystyczne Prosce­nion. Kilku­miesięczne zaję­cia zakończy prapremiera musi­calu „Skarb” z udzi­ałem uczest­ników warsz­tatów na pro­fesjon­al­nej scenie.

czy­taj dalej

Za pan brat z matem­atyką od najmłod­szych lat! 19 wrześ­nia 2013

Wśród tegorocznych maturzys­tów co szósty nie zdał egza­minu dojrza­łości z obow­iązkowej matem­atyki, a średni wynik tych, którym się udało, to 55%. Od lat matem­atyka sprawia uczniom najwięcej prob­lemów. Czy ist­nieje jakiś sposób, aby to zmienić? W jakim wieku dziecko powinno zacząć oswa­jać się z nauką, aby osią­gać sukcesy w przyszłości?

czy­taj dalej

Warsz­taty découpage 17 wrześ­nia 2013

W ramach cyk­licznych warsz­tatów sztuki użytkowej, na które zaprasza biel­ski Klub Nauczy­ciela, już wkrótce poz­namy tajniki découpage’u. 27 wrześ­nia będziemy mogli wziąć udział w warsz­tat­ach, a artysty­cznie zdo­bione przed­mioty wykon­amy za pomocą spec­jal­nych preparatów.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.