Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Buczkow­ice: Kole­jna odsłona Językowej Krainy 16 wrześ­nia 2013

Fun­dacja Roz­woju i Edukacji Mik­stura oraz Gminny Ośrodek Kul­tury w Buczkow­icach zapraszają na cykl bezpłat­nych zajęć językowych! Rozpocznie się on już 19 wrześ­nia, a dedykowany jest dzieciom, uczęszcza­ją­cym do klas I-​VI. Pod nazwą „Językowa Kraina” kryją się zaję­cia i warsz­taty, pod­czas których uczniowie będą mogli w przy­jemny sposób zostać znaw­cami języka pol­skiego, a także stworzyć własne gry i zabawki edukacyjne.

czy­taj dalej

Zoom na Bielsko-​Białą!”. Terenowe warsz­taty dla młodzieży 12 wrześ­nia 2013

Jakie tajem­nice kryją rzadko odwiedzane rejony naszego miasta? Jakie reflek­sje budzą i w jaki sposób można oddać ich atmos­ferę? Rusza „Zoom na Bielsko-Białą!” — projekt, w ramach którego młodzi ludzie będą robić właśnie to: za pomocą fotografii, filmu i warsz­tatu dzi­en­nikarskiego oswoją miejskie obrazy. Warsz­taty będą trwały pomiędzy 16 wrześ­nia a 30 listopada 2013 roku.

czy­taj dalej

Jak sobie radzić z prob­le­mami dziecka? Grupa warsz­ta­towa dla rodz­iców 10 wrześ­nia 2013

Jak roz­maw­iać z dziećmi na trudne tem­aty, nauczyć je budować relacje z innymi ludźmi, czy pomóc w walce z lękiem lub agresją? Tych, a także wielu innych rzeczy, można się będzie dowiedzieć pod­czas bezpłat­nych warsz­tatów dla rodz­iców dzieci w wieku przed­szkol­nym i wczes­noszkol­nym, które orga­nizuje w Bielsku-​Białej Śląski Ośrodek Fun­dacji Praesterno.

czy­taj dalej

Piknik Absol­wen­tów ATH już wkrótce 9 wrześ­nia 2013

Jesteś absol­wen­tem biel­skiej Akademii Techniczno-​Humanistycznej? Z sen­ty­mentem wspom­i­nasz lata studiów na tej beskidzkiej pub­licznej uczelni? Marzysz, by ponownie spotkać tych, z którymi po zakończe­niu studiów twoje drogi się rozeszły? ATH zaprasza wszys­t­kich swoich absol­wen­tów na Piknik, który odbędzie się 20 września.

czy­taj dalej

Bezpłatne warsz­taty psy­choe­duka­cyjne 4 wrześ­nia 2013

Śląski Ośrodek Fun­dacji Praesterno zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych, pełno­let­nich mieszkańców Bielska-​Białej do bezpłat­nego udzi­ału w kole­jnej edy­cji Tem­aty­cznych Warsz­tatów Eduka­cyjnych. Ich tem­atyką będą zagad­nienia psycho-​edukacyjne. Pier­wsze zaję­cia już 7 września.

czy­taj dalej

IV Między­nar­o­dowe Warsz­taty Gospel 2 wrześ­nia 2013

Wyjątkowe, rozśpiewane, radosne, udu­chowione – takie są Warsz­taty Gospel, orga­ni­zowane rokrocznie przez Fun­dację Drachma. Z roku na rok gro­madzą coraz więk­szą liczbę pasjonatów gospel, którzy zjeżdżają do Bielska-​Białej często z bardzo odległych miejsc. Tym razem warsz­taty będą miały miejsce w dni­ach 13 – 15 wrześ­nia. Bab­skie Biel­sko patronuje temu rados­nemu wydarze­niu i serdecznie zachęca do udzi­ału w nim!

czy­taj dalej

290. rocznica nada­nia Białej praw miejs­kich. Kon­fer­encja his­to­ryczna 29 sierp­nia 2013

Towarzystwo Miłośników Ziemii Bielsko-​Bialskiej zaprasza wszys­t­kich pasjonatów his­torii naszego regionu na kon­fer­encję his­to­ryczną, która odbędzie się w pięknej, zabytkowej Sali Redu­towej „Pod Orłem”, już 7 wrześ­nia. Jej tem­atem będzie „290. rocznica nada­nia Białej praw miejskich”.

czy­taj dalej

Dni Otwartych Drzwi w Akademii Nauki i Szkole Muzy­cznej Yamaha 27 sierp­nia 2013

Na swoje Dni Otwartych Drzwi, pod­czas których bezpłat­nie będzie można wziąć udział w naukowych, językowych i muzy­cznych zaję­ci­ach, zapraszają Akademia Nauki i Szkoła Muzy­czna Yamaha. W dni­ach 7 – 814 – 15 wrześ­nia zarówno najmłodze dzieci, jak i gim­naz­jal­iści, liceal­iści, czy dos­rośli będą mogli sko­rzys­tać z dar­mowej oferty eduka­cyjnej. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem Dni Otwartych Drzwi. Zapraszamy!

czy­taj dalej

Eko­log­iczne i artysty­czne warsz­taty dla dzieci 21 sierp­nia 2013

Mayak Art House zaprasza na eko­log­iczne warsz­taty artysty­czne, które za zadanie mają rozwi­jać kreaty­wność i zdol­ności man­u­alne dzieci. W ramach warsz­tatów: zabawa w recy­cling i upcy­cling, czyli nauka kreaty­wnego wyko­rzysty­wa­nia odpadów i nadawanie nowego życia przed­miotom. Zaję­cia będą odby­wały się w dni­ach 26 – 30 sierpnia

czy­taj dalej

Językowa Kraina w Buczkow­icach 19 sierp­nia 2013

Już 20 sierp­nia w Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Buczkow­icach rusza edukacyjno-​animacyjny pro­jekt pod nazwą „Językowa kraina”. Jest on skierowany do uczniów klas 1 – 6 szkół pod­sta­wowych z terenu gminy Buczkow­ice. W sierp­niu dzieci będą mogły wziąć udział w cyklu bezpłat­nych zajęć, łączą­cych naukę języka pol­skiego z zabawą.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.