Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Kęcki Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku ogłasza nabór 14 sierp­nia 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza mieszkańców w wieku powyżej 50 roku życia z terenu gminy do udzi­ału w zaję­ci­ach Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, dzi­ała­jącego pod patronatem Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej w Krakowie i Bur­mistrza Gminy Kęty, w roku aka­demickim 20132014. Zapisy trwają do 20 września.

czy­taj dalej

Kole­jne spotkanie z cyklu „XXI wiek — czas ciągłego roz­woju” 13 sierp­nia 2013

XXI wiek — czas ciągłego roz­woju” to kole­jne już spotkanie z tego cyklu, które odbędzie się 22 sierp­nia. Jest ono przez­nac­zone dla osób, które szukają pomysłów na doskonale­nie swo­jego życia i patrzą na świat z optymizmem, szukają dla siebie i swoich najbliższych wciąż nowych inspiracji oraz rozwiązań.

czy­taj dalej

Studiuj w Bielsku-​Białej! Druga tura przyjęć na ATH 9 sierp­nia 2013

Marzysz o stu­di­ach, ale nie chcesz wyjeżdżać z Biel­ska? Do 16 wrześ­nia możesz zde­cy­dować się na któryś z kierunków, ofer­owanych przez ATH. Tym, którzy nie wiedzą, warto napisać, że za stacjonarne stu­dia na tej uczelni nie zapłacą ani grosza. Do połowy przyszłego miesiąca potrwa druga tura naboru na pier­wszy rok wszys­t­kich kierunków.

czy­taj dalej

Przed­szko­lak w domu, czyli co z tymi wakac­jami? 7 sierp­nia 2013

Jesteśmy na półmetku wakacji — czasu beztroskiego wypoczynku dzieci i nauczy­cieli. Z sielanką nie ma jed­nak nic wspól­nego sytu­acja rodz­iców przed­szko­laków. Co mają zro­bić, gdy prz­erwa w dzi­ała­niu placówki opieku­jącej się na co dzień ich pociechą jest dłuższa niż urlop?

czy­taj dalej

Szlakami dawnych mieszkańców Beskidów 5 sierp­nia 2013

Zbójnicko Kom­pa­nia to inic­jatywa, która ma na celu ukazy­wanie dawnego życia mieszkańców Beskidów. Jej członkowie robią to głównie poprzez prezen­towanie aut­en­ty­cznej gwary i folk­loru Beskidu Żywieck­iego na roz­maitych kon­cer­tach lub pod­czas akcji, takich jak ta. W dni­ach 7 – 8 sierp­nia bowiem odbędzie się wędrówka ze Zbójnicką Kom­panią na Ryc­er­zową. Pod­czas wyprawy zain­tere­sowani nie będą przemieszczać się nowymi szlakami. Sko­rzys­tają z dawnych tras zbójników i sza­łaśników. Przy okazji dowiedzą się wiele na temat dawnych cza­sów w naszym regionie.

czy­taj dalej

Let­nia Akademia Musicalowa 1 sierp­nia 2013

Let­nia Akademia Musicalowa to rzecz dla pasjonatów tańca, śpiewu, aktorstwa i wszel­kich pokrewnych zagad­nień. Zaję­cia w jej ramach będą się odby­wały przez dwa tygod­nie — od 3 do 16 sierp­nia. Na Akademię, którą orga­nizuje biel­skie Imperium Rozry­wki, zapisy­wać się można jeszcze tylko dziś.

czy­taj dalej

Sfo­togra­fuj trady­cje i kra­jo­brazy śląskiej wsi 30 lipca 2013

Wieś wojew­ództwa śląskiego okiem obiek­tywu” to tytuł konkursu fotograficznego, ogłos­zonego przez Sekre­tariat Region­alny Kra­jowej Sieci Obszarów Wiejs­kich. Na celu ma on pro­mowanie walorów kul­tur­owych i przy­rod­niczych śląskiej wsi, a udział w konkur­sie wziąć może każdy mieszkaniec wojew­ództwa śląskiego — nieważné, czy fotogra­fuje zawodowo, czy amatorsko.

czy­taj dalej

Warsz­taty fotograficzne pod okiem artysty z Iranu 26 lipca 2013

Cam­era obscura” będzie tem­atem warsz­tatów fotograficznych, które będą miały miejsce 13 sierp­nia, w Galerii Biel­skiej BWA. Poprowadzi je nato­mi­ast Sina Boroumandi — artysta, który przy­był z Iranu, by wziąć udział w tegorocznej edy­cji między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych „Beyond Time /​Poza czasem”.

czy­taj dalej

XXI wiek — czas ciągłego roz­woju”. Spotkanie w Trango 23 lipca 2013

XXI wiek — czas ciągłego roz­woju” to spotkanie, które odbędzie się 31 lipca. Jest ono przez­nac­zone dla osób, które szukają pomysłów na doskonale­nie swo­jego życia i patrzą na świat z optymizmem, szukają dla siebie i swoich najbliższych wciąż nowych inspiracji oraz rozwiązań.

czy­taj dalej

6-​latek w szkole. Kto za, kto prze­ciw? 22 lipca 2013

Jak pokazują wyniki najnowszego ogólnopol­skiego bada­nia Street­com Pol­ska przeprowad­zonego na zlece­nie por­talu baby​-shower​.pl, 74 % rodz­iców jest prze­ci­wna wprowadze­niu obow­iązku szkol­nego dla dzieci 6-​letnich. Zmi­any mają również swoich zwolen­ników. 20% rodz­iców uważa, że 6-​letnie dzieci powinny rozpoczy­nać naukę w szkole, 6% badanych nie ma zdania.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.