Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Warsz­taty teatralne i artysty­czne dla dzieci w Kozach 18 lipca 2013

Ciekawą formę spędza­nia wakacji pro­ponuje Dom Kul­tury w Kozach. Pro­gram „Wakacji z Domem Kul­tury” na koniec lipca i sier­pień przewiduje bezpłatne zaję­cia kulturalno-​artystyczne: rękodzieło, wykony­wanie biżu­terii, a także tworze­nie przed­staw­ienia teatral­nego. Zaję­cia dedykowane są głównie młodzieży.

czy­taj dalej

Mar­ket­ing w orga­ni­za­cji pozarzą­dowej — bezpłatne szkole­nie 17 lipca 2013

Ciekawą propozy­cję dla pasjonatów mar­ketingu, a zwłaszcza mar­ketingu w orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych, ma Sto­warzysze­nie „Biel­skie Cen­trum Przed­siębior­c­zości”. W dni­ach 25 – 26 lipca orga­nizuje ono bezpłatne szkole­nie pt. „Mar­ket­ing w orga­ni­za­cji pozarządowej”.Na zaję­cia zaprasza Ośrodek Wspar­cia Ekonomii Społecznej w Bielsku-​Białej

czy­taj dalej

Odkryj tajem­nice i his­torię Cygańskiego Lasu z prze­wod­nikiem 11 lipca 2013

Sto­warzysze­nie Olszówka zaprasza na wycieczkę po Cygańskim Lesie śladami jego dawnych mieszkańców, zabytków i his­torii tego charak­terysty­cznego dla naszego miasta miejsca. Prze­wod­nikiem pod­czas tej niety­powej wędrówki będzie Piotr Kenig, który jak mało kto zna się na pasjonu­jącej his­torii Biel­ska i okolic. Udział w wycieczce jest bezpłatny, a onasama będzie miała miejsce już 14 lipca.

czy­taj dalej

Mama wraca do pracy na nowych warunk­ach 8 lipca 2013

W tym roku wchodzą w życie nowe przepisy prawne, reg­u­lu­jące sytu­ację kobiet wraca­ją­cych do pracy po urodze­niu dziecka. Jak się jed­nak okazuje, Polki niechęt­nie będą korzys­tać z nowych ben­e­fitów. Znane są już wyniki tegorocznego bada­nia postaw i opinii mam, zre­al­i­zowanego na zlece­nie marki Bebilon w ramach akcji „Mama wraca do pracy”. Przeprowad­zona w pier­wszej połowie roku anki­eta miała na celu między innymi sprawdze­nie, czy mamy są świadome nad­chodzą­cych zmian w prawie i czy zamierzają z nich sko­rzys­tać. W bada­niu wzięło udział ponad 22 000 mam i kobiet w ciąży, a wyniki opra­cował dom badaw­czy Mill­ward Brown. Unikalnym ele­mentem tegorocznej anki­ety jest głos part­nerów — po raz pier­wszy bowiem o opinie związane z rodzi­cielst­wem zapy­tano także ojców.

czy­taj dalej

Współczesny przed­siębiorca a psy­cholo­gia zarządza­nia — bezpłatne zaję­cia w Cieszynie 4 lipca 2013

Paweł Strychar­czyk, przed­siębiorca i trener biz­ne­sowy, pod­powie jak dzielić się obow­iązkami i odpowiedzial­noś­cią, jak moty­wować ludzi oraz jak uniknąć wypale­nia zawodowego, a wszys­tko to w ramach spotka­nia „Wyzwa­nia współczes­nego przed­siębiorcy a psy­cholo­gia zarządza­nia”, które odbędzie się w Zamku Cieszyn 17 lipca. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Ćwicz umysł — łatwiej przys­woisz wiedzę! 2 lipca 2013

Potrze­bu­jesz nauczyć się określonej par­tii mate­ri­ału na zal­icze­nie w ramach studiów? A może przy­go­towu­jesz prezen­tację i chci­ałabyś bardzo płyn­nie o wszys­tkim opowiedzieć, nie spoglą­da­jąc za często w kartkę? Pamię­taj, że twój umysł może być wspo­ma­gany nie tylko przez far­mako­log­iczne, musu­jące „cud­eńka” z apteki, ale też przez odpowied­nie ćwiczenia, które możesz wykony­wać. W końcu już starożytni Grecy pod­kreślali, że ważné są nie tylko ćwiczenia ciała, ale i dbanie o stan umysłu!

czy­taj dalej

Stworzyli trady­cyjne zabawki. Wys­tawa pokonkur­sowa w ROK-​u 27 czer­wca 2013

X Między­nar­o­dowy Konkurs na Zabawkę Trady­cyjną po raz kole­jny odnosi się do roz­maitych trady­cji zabawkars­kich i spośród ogrom­nej ilości tem­atów wybiera „Światło i dźwięk”. Wys­tawę pokonkur­sową możemy oglą­dać do 30 sierp­nia w biel­skiej galerii ROK-​u. Obok niej zobaczymy także eksponaty poświę­cone trady­cyjnej zabawce czeskiej.

czy­taj dalej

Alko­ho­lik. Instrukcja obsługi”. Jak żyć z uza­leżnionym part­nerem? 25 czer­wca 2013

Alko­ho­lik. Instrukcja obsługi” to książka, napisana przez Jolantę Reisch-​Klose i Ewelinę Głowacz — dwie biel­szczanki, które postanow­iły pokazać, że alko­holizm to nie prob­lem stereo­ty­powego pijaczka spod budki z piwem, ale może dotknąć osoby dobrze zara­bi­a­jące i sytuowane, które prze­cież kom­plet­nie nie pasują do społecznego wiz­erunku alko­ho­lika… Książka to też dosłownie „instrukcja obsługi”. Jak ma sobie poradzić part­nerka alko­ho­lika? Czego nie powinna robić, a co wręcz musi? Jak nie zwar­i­ować, równocześnie kocha­jąc alko­ho­lika i cier­piąc przez jego problem?

czy­taj dalej

Razem dla Ziemi. Infor­ma­cja i edukacja w służ­bie ekologii 20 czer­wca 2013

Klub Gaja, Wojew­ódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wod­nej w Katow­icach i Gale­ria Biel­ska BWA zapraszają 2122 czer­wca do Bielska-​Białej na cykl wydarzeń infor­ma­cyjnych, eduka­cyjnych i artysty­cznych pod hasłem Razem dla Ziemi.

czy­taj dalej

Tyszkiewicz” i wiodący przed­siębiorcy — debata o prak­ty­cznym ksz­tałce­niu 19 czer­wca 2013

Co zro­bić aby absol­went studiów wyższych miał realne szanse na zatrud­nie­nie? Czy ksz­tałce­nie o pro­filu prak­ty­cznym jest domeną tylko pry­wat­nych Uczelni? Co sądzą o tym aka­demicy, a co pra­co­dawcy? Orga­ni­zowana przez Biel­ską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza kon­fer­encja nt. „Ksz­tałcimy Prak­tyków” pod­jęła te trudne dla pol­s­kich uczelni tematy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.