Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Beskidzki Fes­ti­wal Dobrej Energii. Kon­fer­encja pra­sowa i otwar­cie wys­tawy 18 czer­wca 2013

21 czer­wca odbędzie się trze­cia już edy­cja Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii. Jak co roku celem wydarzenia jest edukacja mieszkańców na temat oszczędza­nia energii w codzi­en­nym życiu. Jest to także kul­mi­nacja całorocznych dzi­ałań Biura Zarządza­nia Energią Urzędu Miasta w Bielsku-​Białej. 18 czer­wca z tej właśnie okazji odbyła się kon­fer­encja pra­sowa, na której poruszane były tem­aty m.in. naszego miasta jako miejsca coraz lep­iej gospo­daru­jącego energią i odpadami, a także ciekawych pro­jek­tów, które są real­i­zowane w ramach tegorocznego Festiwalu.

czy­taj dalej

Beskidzki Fes­ti­wal Dobrej Energii po raz trzeci! 17 czer­wca 2013

Już 21 czer­wca odbędzie się trze­cia edy­cja Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii. Jak co roku celem wydarzenia jest edukacja mieszkańców na temat oszczędza­nia energii w codzi­en­nym życiu. Jest to także kul­mi­nacja całorocznych dzi­ałań Biura Zarządza­nia Energią Urzędu Miasta w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Trans­press 2013 — dzi­en­nikarska gra miejska 14 czer­wca 2013

Zostań dzi­en­nikarzem „Kuri­era Trans­granicznego” i sprawdź, co jesteś gotów zro­bić, by zdobyć potrzebną infor­ma­cję. Sza­lona gra miejska o polsko-​słowackim pograniczu już w sobotę 15 czer­wca na uli­cach Bielska-​Białej! Wciąż można się zapisy­wać, a na najlep­szych czekają cenne nagrody.

czy­taj dalej

Co sły­chać, maluchu? 12 czer­wca 2013

Czy­tanie, mówie­nie, odt­warzanie muzyki czy śpiewanie to tylko niek­tóre z bodźców, jakie mogą być odbier­ane przez dziecko jeszcze przed nar­o­dze­niem. Ostat­nie bada­nia fran­cus­kich naukow­ców opub­likowane na łamach „Pro­ceed­ings of the National Acad­emy of Sci­ences” pokazują, że już w 28. tygod­niu ciąży maluch jest w stanie odróżnić głos męski i kobiecy, a nawet proste sylaby takie jak „ba” czy „ga”. W jaki sposób bodźce dźwiękowe wpły­wają na rozwój dziecka przed i tuż po narodzeniu?

czy­taj dalej

Poz­naj Zaolzie i Morawy! 10 czer­wca 2013

Czechy leżą „za miedzą”, a wbrew pozorom niewiele wiemy o tym kraju. Zwłaszcza ciekawym regionem jest Zaolzie, a także Morawy. 16 czer­wca będzie można wziąć udział w wycieczce kra­joz­naw­czej, orga­ni­zowanej przez biel­ski odd­ział Pol­skiego Towarzystwa Tatrza­ńskiego. W planach jest m.in. park arche­o­log­iczny w Podob­o­rach, zwiedzanie Frydka-​Mistka, Huk­valdów i Stramberka.

czy­taj dalej

Sing, sing, sing! Warsz­taty wokalne z gwiaz­dami 7 czer­wca 2013

Insty­tut Muzyki Rozry­wkowej w Bielsku-​Białej zaprasza na I Warsz­taty Wokalne „Sing sing sing”, które odbędą się w Willi Słonecznej w Dębowcu, w dni­ach 26 — 28 lipca. Warsz­taty będą nie tylko okazją do doskonale­nia swoich umiejęt­ności pod okiem spec­jal­istów (gwiazdy z The Voice of Poland i You Can Dance), ale także do wzię­cia udzi­ału w licznych atrakc­jach dodatkowych, przy­go­towanych przez organizatorów.

czy­taj dalej

Biel­skie atrakcje pod­czas Indus­tri­ady 5 czer­wca 2013

8 czer­wca na całym Śląsku rozpocznie się Indus­tri­ada — impreza, która trady­cyjnie już dostar­czy nam mnóstwa przeżyć i… ciekawych infor­ma­cji z zakresu dawnych tech­nologii, na których ślady bardzo często prze­cież możemy natrafić na co dzień. W Bielsku-​Białej, w ramach Indus­tri­ady, będziemy mieli okazję zapoz­nać się bliżej z tym, co do zaofer­owa­nia ma Muzeum Tech­niki i Włóki­en­nictwa. Będą także ciekawe warsztaty.

czy­taj dalej

Wys­tąpi­enia pub­liczne w prak­tyce, czyli od kosz­maru do sukcesu. Warsz­taty 3 czer­wca 2013

Co zro­bić, by pub­liczne wys­tąpi­enia przes­tały być kosz­marem, a w najlep­szym wypadku rzeczą nieprzy­jemną? jak tworzyć zewnętrzny wiz­erunek, który pomoże nam pod­czas wys­tąpień? Takie dylematy dręczą nie tylko bizneswomen na najwyższych szczeblach. Prędzej czy później każda z nas musi się nad nimi zas­tanowić, by spoko­jnie dzi­ałać. W dzi­ała­niu nato­mi­ast mogą nam pomóc warsz­taty pt.„Wystąpienia pub­liczne w prak­tyce, czyli od kosz­maru do sukcesu”, które będą miały miejsce 8 i 9 czerwca.

czy­taj dalej

Alfa­bet wyobraźni. Warsz­taty typograficzne dla dzieci 31 maja 2013

Kroje pism, czcionki, litery… Wszys­tko to będą mogły od prak­ty­cznej strony poz­nać dzieci pod­czas „TYPOgraficznych” warsz­tatów w Dniu Dziecka. Na ..Alfa­bet wyobraźni” zaprasza Zamek Cieszyn. To świetny sposób, by spędzić dziecięce święto niebanal­nie i trochę inaczej.

czy­taj dalej

Ślubne „co, jak, gdzie?” czyli warsz­taty dla Młodych Par 27 maja 2013

Ślub i wesele to wydarzenia dla wielu ludzi bardzo ważné. Dla przyszłych Młodych Par — najważniejsze. Dlat­ego też istotne jest, by wszys­tko wypadło jak należy. Aby nie stre­sować się na wyrost, a także lep­iej poz­nać ślubną branżę, można wziąć udział w bezpłat­nych warsz­tat­ach ze spec­jal­is­tami, orga­ni­zowanych przez Restau­rację Blu 15 czerwca.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.