Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Zagroże­nia okresu dojrze­wa­nia. Wykład 23 maja 2013

Okres dojrze­wa­nia to taki specy­ficzny czas, kiedy młody człowiek rozwija się nie tylko fizy­cznie, ale też psy­chicznie. Często pojaw­iają się prob­lemy, a nie zawsze rodz­ice wiedzą, jak się z nimi upo­rać. 30 maja będzie okazja zapoz­nać się z takimi właśnie zagad­nieni­ami, pod­czas wykładu Bar­bary Gru­muły „Zagroże­nia okresu dojrzewania”.

czy­taj dalej

His­to­ryczne Biel­sko i Biała — poz­naj swoje miasto na wiele sposobów! 22 maja 2013

Nie zawsze znamy his­torię miasta, w którym żyjemy i często dzi­wimy się, gdy słyszymy o pewnych jej prze­jawach, które nigdy nie były dla nas oczy­wiste. W najbliższym cza­sie w sposób prosty i przy­jemny będziemy mieli okazję dowiedzieć się wielu intere­su­ją­cych rzeczy z przeszłości Biel­ska i Białej, poz­nać „zapom­ni­ane miejsca pamięci”, dzieje Zamku czy śred­niowieczne losy miasta.

czy­taj dalej

Dołącz do biel­skiego odd­zi­ału AIESEC! 20 maja 2013

Do 26 maja trwa rekru­tacja do biel­skiego odd­zi­ału AIESEC. Stu­denci związani z tą orga­ni­za­cją serdecznie zapraszają i zachę­cają do aplikowa­nia oraz włączenia się w dzi­ałal­ność grupy. Szczegóły można znaleźć na stronie inter­ne­towej, a także na pro­filu face­bookowym biel­skiego oddziału.

czy­taj dalej

Warsz­taty malarstwa na szkle w biel­skim ROK-​u 16 maja 2013

2425 maja odbędą się zaję­cia z mal­owa­nia na szkle, które poprowadzi Zbig­niew Grzywa — artysta od wielu lat zaj­mu­jący się tą dziedz­iną sztuki. Równocześnie w biel­skim ROK-​u wciąż trwa wys­tawa pt. „Opowieści na szkle mal­owane”, poświę­cona jego twórczości.

czy­taj dalej

Etnonoc czyli biel­ska Noc Muzeów 13 maja 2013

Bielsko-​Biała, tak jak i inne miasta naszego wojew­ództwa, 18 maja obchodzić będzie cyk­liczną Noc Muzeów. Muzeum w Biel­sku zaprasza zwiedza­ją­cych do Zamku i Domu Tkacza, by mogli nie tylko zapoz­nać się z wyjątkowymi kolekc­jami, ale też wziąć udział w wielu innyh atrakc­jach. Noc Muzeów w Biel­sku odbędzie się pod hasłem „Etnonocy”.

czy­taj dalej

Kon­frontacje Plas­ty­czne — biel­ski konkurs dla młodych twór­ców 9 maja 2013

13 maja upływa ter­min składa­nia prac na konkurs „Kon­frontacje Plas­ty­czne Młodych Twór­ców”, rokrocznie orga­ni­zowany przez Dom Kul­tury Włók­niarzy w Bielsku-​Białej. Konkurs ma na celu sprawdze­nie się młodych ludzi w kilku dziedz­i­nach sztuki, takich jak malarstwo, grafika czy ceramika.

czy­taj dalej

Beskidy w kadrze zatrzy­mane — konkurs fotograficzny 6 maja 2013

Do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie fotograficznym o tem­atyce górskiej zaprasza Urząd Miejski w Bielsku-​Białej i Beskidzkie Koło Prze­wod­ników Turysty­cznych im. St. Czer­n­eleck­iego. „Beskidy w kadrze zatrzy­mane” tym razem odby­wają się pod hasłem „Górskie kli­maty”. Ter­min składa­nia prac mija 30 sierp­nia, więc na pewno będzie okazja, by uwiecznić nasze góry pod­czas wiosenno-​letnich wycieczek i przy okazji… spróbować zgar­nąć cenne nagrody!

czy­taj dalej

Kraina Bliskości. Jak wychować szczęśli­wego i otwartego na świat człowieka? Warsz­taty 29 kwiet­nia 2013

Jeżeli jesteś, wkrótce będziesz bądź planu­jesz być rodz­icem, to praw­dopodob­nie zas­tanaw­iasz się jak postępować, jak wspierać rozwój swo­jego dziecka, jak dbać o to, by miało poczu­cie, że jest kochane i akcep­towane, a świat, w którym żyje, jest ciekawym i pozy­ty­wnym miejscem. Odpowiedzi na te istotne pyta­nia, które wpłyną na praw­idłowy rozwój two­jego dziecka, możesz odnaleźć pod­czas trze­ciej edy­cji bezpłat­nych warsz­tatów „Kraina bliskości”. Rozpoczę­cie już 14 maja!

czy­taj dalej

Między pracą a domem. Akcja „Dwie godziny dla rodziny” 25 kwiet­nia 2013

Fun­dacja Humanites-​Sztuka Wychowa­nia już po raz drugi orga­nizuje akcję społeczną „Dwie godziny dla Rodziny”, która odbędzie się 15 maja w ramach Między­nar­o­dowego Dnia Rodziny. Inic­jatywa ma na celu pro­mowanie relacji rodzin­nych oraz budowanie i umac­ni­anie tożsamości młodego pokole­nia. Fun­dacja zachęca pra­co­daw­ców do świę­towa­nia Między­nar­o­dowego Dnia Rodziny poprzez skróce­nie dnia pracy 15 maja o dwie godziny w celu inspirowa­nia swoich pra­cown­ików do spędzenia dodatkowego czasu z bliskimi.

czy­taj dalej

Biel­ski Tyszkiewicz stawia na Eras­musa 22 kwiet­nia 2013

W ramach pro­gramu Eras­mus do Biel­skiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza przy­jechali stu­denci z Tur­cji, z Gebze Insti­tute of Tech­nol­ogy. Będą stu­diować infor­matykę i poz­nawać nasz kraj właśnie poprzez pobyt w Biel­sku. Sam Eras­mus, jako pro­gram z wielo­let­nią trady­cją, jest bardzo ciekawą inic­jatywą. O Eras­musie i możli­woś­ci­ach, jakie daje stu­den­tom opowiada dr Anita Labus, Koor­dy­na­tor pro­gramu w Biel­skiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.