Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Warsz­taty recyk­lin­gowe 16 kwiet­nia 2013

Recyk­ling to nie tylko seg­re­gacja odpad­ków i prz­er­abi­anie tworzyw sztucznych na ubra­nia. To także wyko­rzysty­wanie niepotrzeb­nych przed­miotów do nowych celów. Warto, by człowiek od najmłod­szych lat wiedział, co może zro­bić z niepo­zornie wyglą­da­ją­cych „śmieci”, dlat­ego też Dom Kul­tury w Olszówce zaprasza na recyk­lin­gowe warsz­taty plas­ty­czne — już 18 kwietnia.

czy­taj dalej

Szy­bki PIT — akcja w Sferze 16 kwiet­nia 2013

Złoże­nie zez­na­nia podatkowego przez inter­net to najwygod­niejszy i najszyb­szy sposób rozliczenia corocznego PIT-​u. W dni­ach 19 – 20 kwiet­nia urzęd­nicy skar­bowi odwiedzą Galerię Sfera, by pomóc wszys­t­kich chęt­nym w załatwie­niu for­mal­ności związanych z rozlicze­niem podatku dochodowego za poprzedni rok. Krok po kroku pokażą, jak wysłać elek­tron­iczny for­mu­larz. Odpowiedzą także na każde pytanie, nur­tu­jące podatników.

czy­taj dalej

Jak zaparzyć kawę ide­alną? Warsz­taty 10 kwiet­nia 2013

Parze­nie kawy jest prawdziwą sztuką, o czym doskonale wie każdy jej miłośnik. Nie zawsze jed­nak potrafimy przyrządzić ją we właś­ciwy sposób, tak, by wydobyć z kawy cały jej aro­mat. Dlat­ego też już 13 kwiet­nia w biel­skiej restau­racji Lunita odbędą się warsz­taty parzenia kawy.

czy­taj dalej

Découpage w kolorach wiosny — warsz­taty 9 kwiet­nia 2013

10 kwiet­nia w biel­skim Domu Kul­tury w Wapi­enicy odbędą się warsz­taty „Découpage w kolorach wiosny”. Każdy pasjonat sztuki, a w tym także pięknych, włas­noręcznie ozd­abi­anych przed­miotów, może wziąć w nich udział za darmo. Zaję­cia poprowadzi plas­tyk Grażyna Woryna-​Szołtysek.

czy­taj dalej

Poka­zowe lekcje w biel­skim Tyszkiewiczu 8 kwiet­nia 2013

W każdą drugą i czwartą środę miesiąca, do końca kwiet­nia Biel­ska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza orga­nizuje cyk­liczne spotka­nia infor­ma­cyjne dla osób zain­tere­sowanych ofertą eduka­cyjną Aka­demick­iego Dwu­języ­cznego Liceum oraz Aka­demick­iego Gim­nazjum Dwu­języ­cznego. Pod­czas spotkań można wziąć udział w poka­zowych lekc­jach z najroz­mait­szych dziedzin — począwszy od wiz­ażu, a na robo­t­yce skończy­wszy. Najbliższe, i ostat­nie zarazem, spotka­nia już 1024 kwietnia.

czy­taj dalej

Bezpłatne kursy języka ang­iel­skiego 4 kwiet­nia 2013

Na bezpłatny kurs języka ang­iel­skiego w biel­skiej szkole języków obcych Time mogą zapisy­wać się wszyscy ci, którzy pracują, są pełno­letni, i mieszkają na tere­nie Biel­ska lub powiatu biel­skiego. Kurs finan­sowany jest ze środ­ków EFS.

czy­taj dalej

Kęcki konkurs poe­t­y­cki i proza­torski „ojczysty — pol­ski — mój” 3 kwiet­nia 2013

Jeszcze tylko do 12 kwiet­nia trwa przyj­mowanie zgłoszeń do udzi­ału w konkur­sie poe­t­y­ckim i proza­torskim, orga­ni­zowanym przez Dom Kul­tury w Kętach w ramach pro­jektu „ojczysty-​polski-​mój”. W obu konkur­sach za najwyższe miejsca przewidziane są cenne nagrody.

czy­taj dalej

Akademia Seniora na kwiecień 29 marca 2013

Kwiet­niowy pro­gram biel­skiej Akademii Seniora, która dzi­ała przy Wyższej Szkole Admin­is­tracji, zapowiada się bardzo ciekawie. Wykłady skierowane są do osób z naszego regionu, które ukończyły 50 lat.

czy­taj dalej

Wagarów czas? 27 marca 2013

Kiedy pojaw­iają się pier­wsze ciepłe, słoneczne dni, motywacja do nauki spada. Niek­tórzy nauczy­ciele starają się nakłonić uczniów do spędzenia m.in. pier­wszego dnia wiosny w szkołach, przy­go­towu­jąc dla nich zawody czy konkursy. Pozostali twierdzą, że ten zwyczaj nie jest wystar­cza­ją­cym powo­dem do wprowadza­nia zmian w planie zajęć. Jak sprawić, żeby dziecko mimo wiosen­nej pogody czy trud­ności w nauce chęt­niej chodz­iło do szkoły?

czy­taj dalej

Zagraniczne prak­tyki i wolon­tariat z biel­skim odd­zi­ałem AIESEC! 25 marca 2013

Jeszcze tylko przez kilka dni, bo do 31 marca, można zgłaszać się do dwóch pro­jek­tów wolon­tari­ac­kich i prak­tykanc­kich stu­denck­iej orga­ni­za­cji AIESEC, której odd­ział w Bielsku-​Białej dzi­ała przy Akademii Techniczno-​Humanistycznej. Wyjazdy są świetną okazją nie tylko do zdoby­cia zawodowego doświad­czenia i lep­szego poz­na­nia języków obcych, ale także do poz­na­nia nowych osób, innych kul­tur i kra­jów. To tam bardzo często można przeżyć przy­godę swo­jego życia. Na prak­tyki lub wolon­tariat wyjechać można m.in. do kra­jów Europy Środ­kowej i Wschod­niej, Chin, Indii, Tur­cji, Malezji czy Brazylii i Rosji.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.