Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Otwarte zaję­cia teatralne dla maluchów 22 marca 2013

Czym jest teatr? Jak stać się aktorem i co taki aktor robi? Każdy maluch będzie mógł się tego dowiedzieć pod­czas otwartych zajęć teatral­nych, które odbędą się 28 marca w Domu Kul­tury w Kamienicy.

czy­taj dalej

Warsz­taty kom­put­erowe dla seniorów 21 marca 2013

Warsz­taty kom­put­erowe dla seniorów to oferta, przy­go­towana przez OCK Alek­sander i OCK Pegaz. Odbędą się one 25 marca, a udział w nich jest bezpłatny. Wydają się być znakomitą ofertą dla osób starszych, które nie potrafią płyn­nie poruszać się po internecie, a nierzadko nawet uru­chomie­nie kom­put­era sprawia im trud­ności. W cza­sach, kiedy tak wiele rzeczy można załatwić przez inter­net, dobrze jest znać zasady jego działania.

czy­taj dalej

Bab­ski Biznes na obi­adach czwartkowych 18 marca 2013

Prowadzisz biznes? Chcesz naw­iązać nowe kon­takty, poz­nać ciekawe osoby, rozwinąć swoją firmę? Zapraszamy na net­workingowe spotka­nia dla kobiet “Bab­ski Biznes” już w najbliższy czwartek w Restau­racji Szynk!

czy­taj dalej

Rzeźba, wizaż, a może robo­t­yka? Środy z Tyszkiewiczem 19 marca 2013

W każdą drugą i czwartą środę miesiąca, do końca kwiet­nia Biel­ska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza orga­nizuje cyk­liczne spotka­nia infor­ma­cyjne dla osób zain­tere­sowanych ofertą eduka­cyjną Aka­demick­iego Dwu­języ­cznego Liceum oraz Aka­demick­iego Gim­nazjum Dwu­języ­cznego. Pod­czas spotkań można wziąć udział w poka­zowych lekc­jach z najroz­mait­szych dziedzin — począwszy od wiz­ażu, a na robo­t­yce skończy­wszy. Najbliższe spotkanie 27 marca.

czy­taj dalej

Dni otwarte Kolegium Nauczy­ciel­skiego — ciekawe zaję­cia dla każdego 12 marca 2013

W dni­ach 13 – 14 marca w biel­skim Kolegium Nauczy­ciel­skim odbędą się trady­cyjne Dni Otwarte. Dla osób, które odwiedzą w tych dni­ach uczel­nię, przy­go­towano szereg ciekawych zajęć. Nie zabraknie atrak­cyjnych wykładów z dziedziny muzyki, matem­atyki, fotografii, filmu, nowoczes­nych tech­nologii, nauk human­isty­cznych. Również dzieci odna­jdą miejsce dlasiebie pod­czas naukowych warsztatów

czy­taj dalej

Jubileuszowy Boniedzi­ałek już dziś! 11 marca 2013

Złudzenia” to temat kole­jnego Boniedzi­ałku w Bogaleryi, który odbędzie się 11 marca, trady­cyjnie już o godzinie 19.03. Boniedzi­ałki to spotka­nia pasjonatów fotografii, pod­czas których można dowiedzieć się m.in. wielu ciekawych rzeczy na temat dobrego wykony­wa­nia zdjęć. Dzisiejsze spotkanie będzie w dodatku jubileuszowym — minął rok od pierwszego.

czy­taj dalej

Po ang­iel­sku w pubie i… na łyżwach 7 marca 2013

Okazuje się, że języka można uczyć się nie tylko w sali zajęć. Szli­fować swój ang­iel­ski można również na… lodowisku lub w pubie. Na takie atrakcje zaprasza szkoła językowa Speak Up już 9 i 17 marca.

czy­taj dalej

Prak­tyka przede wszys­tkim — uczel­nia a biznes 6 marca 2013

Czy można nauczyć się jeździć na nar­tach tylko z książek? Czy można nauczyć się pły­wa­nia słucha­jąc wykładów? Odpowiedzi na powyższe pyta­nia wydają się oczy­wiste. Obec­nie toczy się w medi­ach dyskusja nad słaboś­cią pol­s­kich uczelni. Jest to jedna strona medalu. Ist­nieją również uczel­nie innowa­cyjne, które wraz z part­nerami, wprowadzają stu­den­tów w realia świata biz­nesu. Jed­nym z takich przykładów jest Biel­ska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, która wraz firmą DB Schenker, ofer­uje przed­miot „Zarządzanie logisty­czne w praktyce”.

czy­taj dalej

Języki obce są nam obce? 5 marca 2013

Znalezie­nie dobrej pracy, swo­boda pod­czas wyjazdów zagranicznych czy nawet korzys­tanie z Inter­netu. W dzisiejszych cza­sach zna­jo­mość języków obcych jest niezbędna, aby real­i­zować swoje cele i plany. Jed­nocześnie według najnowszego bada­nia CBOS tylko 30 % Polaków zna język ang­iel­ski w stop­niu komu­nikaty­wnym. Dlaczego tak się dzieje? I co można zro­bić, aby lep­iej sobie z nim radzić?

czy­taj dalej

Bielsko-​Biała bliżej nas” — złaz turysty­czny już w sobotę! 1 marca 2013

Odd­ział PTTK „Podbeskidzie”, Gmina Bielsko-​Biała, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-​Bialskiej i Bielsko-​Bialskie Towarzystwo His­to­ryczne zapraszają na ZŁAZ TURYSTY­CZNY pod hasłem „Bielsko-​Biała bliżej nas”, który odbędzie się w naszym mieś­cie 2 marca 2013 r. Orga­ni­za­torzy chcą przy­bliżyć uczest­nikom his­torię miasta wraz z jego zabytkami, architek­turą i kul­turą, posz­erzyć wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospo­dar­czego i kul­tur­al­nego, a także umożli­wić zwiedze­nie zabytkowych miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedza­ją­cych (Teatr Pol­ski, Sala Sesyjna Ratusza, Sala Redu­towa Hotelu pod Orłem).

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.