Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Uwierz w siebie z Bab­skim Biel­skiem! 25 lutego 2013

W sobotę było nas ponad 60 osób. A ile z Was prag­nęło pole­ni­u­chować w ten wolny poranek? Jed­nak wstałyś­cie. Jed­nak pod­jęłyś­cie to wyzwanie. Zaowocow­ało to świetną atmos­ferą, pełną motywacji, życzli­wości i nadziei. Jedna z uczest­niczek napisała do nas:

czy­taj dalej

Co kraj to oby­czaj – Europe­jki na macierzyńskim 26 lutego 2013

Poli­tyka pro­rodzinna w kra­jach europe­js­kich jest zróżni­cow­ana – zależy od sytu­acji gospo­dar­czej i specy­fiki kul­tur­owej danego państwa. Jed­nak w obliczu cią­gle notowanego niżu demograficznego jej znacze­nie kon­sek­went­nie rośnie. Dowiedz się, na jakie przy­wileje mogą liczyć rodz­ice w różnych kra­jach Starego Kon­ty­nentu i pomóż sprawdzić, jak ta sytu­acja wygląda w Polsce!

czy­taj dalej

W Aka­demickim Liceum i Gim­nazjum jest miejsce na coach­ing i tutor­ing! 25 lutego 2013

Mgr Edyta Nowak-​Żółty jest dyplo­mowanym coachem oraz cer­ty­fikowanym tutorem aka­demickim. Od 10 lat to również trener roz­woju oso­bis­tego. Na co dzień pracuje w Biel­skiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. W Aka­demickim Liceum oraz Gim­nazjum, utwor­zonym przez uczel­nię, pełni rolę osoby wspier­a­jącej rozwój zarówno młodzieży, jak i jej rodziców.

czy­taj dalej

Perkusja i inne — warsz­taty muzy­czne 19 lutego 2013

Jeszcze tylko do 22 lutego potr­wają warsz­taty muzy­czne w biel­skim SCK „Best”. Pod­czas nich każdy zain­tere­sowany może zapoz­nać się (lub pod­szkolić swoje umiejęt­ności!) z grą na perkusji, gitarze lub instru­men­tach klawiszowych.

czy­taj dalej

Sty­mu­la­tory tol­er­ancji czyli drama w prak­tyce. Warsz­taty 15 lutego 2013

Sty­mu­la­tory tol­er­ancji. Zas­tosowanie tech­nik dramowo — teatral­nych w edukacji anty­dyskrymi­na­cyjnej” to warsz­taty, w których będzie można wziąć udział w dni­ach 7 i 8 marca. Zaprasza na nie Fun­dacja Klamra. Będą okazją do poz­na­nia narzędzi, sprzy­ja­ją­cych rozwi­ja­niu tol­er­ancji, która — w dobie tak wielkiej różnorod­ności — jest prze­cież nieodzowna.

czy­taj dalej

Poz­naj niezwykłe kobi­ety II Wojny Świa­towej 13 lutego 2013

Mówi się, że wojna to dom­ena mężczyzn. Jed­nak wiele kobiet pod­czas niej również angażuje się w roz­maite dzi­ała­nia. Tak było i pod­czas II Wojny Świa­towej. O posta­ci­ach takich właśnie pań można będzie usłyszeć pod­czas wykładu „Niezwykłe kobi­ety II Wojny Światowej”.

czy­taj dalej

Kęcki UTW zaprasza w lutym 8 lutego 2013

Ciekawie prezen­tują się wykłady i spotka­nia, a także inne atrakcje w ramach kęck­iego Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku na luty 2013 roku. Har­mono­gram zaw­iera zarówno spotka­nia z zakresu zdrowia, jak i warsztaty.

czy­taj dalej

Zimowe Warsz­taty Lino­rytu w kamienickim DK 6 lutego 2013

Dom Kul­tury w Kamienicy zaprasza na dość niety­powe warsz­taty dla miłośników sztuk plas­ty­cznych. 1421lutego będzie można zapoz­nać się tam z tech­niką lino­rytu. A to, co można za jej pomocą stworzyć, robi wrażenie…

czy­taj dalej

Akademia Bab­skiego Port­fela 6 lutego 2013

Podbeskidzie to region, w którym mieszka i pracuje wiele akty­wnych i ambit­ncyh kobiet. Już 23 lutego będą one mogły wziąć udział w unika­towym pro­jek­cie Bab­skiego Biel­ska i rozwi­jać swoje kom­pe­tencje zawodowe!

czy­taj dalej

Rodz­ina, szkoła a dziecko niepełnosprawne — wykład 5 lutego 2013

Masz niepełnosprawne dziecko? Intere­sują cię kwestie, związane z jego uczęszczaniem do szkoły, z prob­le­mami, które mogą pojawić się w domu? Koniecznie przyjdź na bezpłatny wykład „Rodz­ina, szkoła a dziecko niepełnosprawne”, który odbędzie się 28 lutego, w biel­skim Insty­tu­cie Psy­choter­apii i Ustaw­ień Systemowych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.