Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Prz­erwa na posiłek w pracy 2 lutego 2013

Prz­erwy w pracy są ure­g­u­lowane Kodek­sem Pracy, ale więk­szość pra­co­daw­ców ustala swój własny, wewnątrz­fir­mowy rozkład pracy i prz­erw. Ustawa określa min­i­mum 15 minut na odpoczynek w 6-​godzinnym try­bie pracy. A my, coraz częś­ciej w pracy spędzamy nie sześć, nie osiem, nie dziesięć, ale i po dwanaś­cie godzin. Ewen­tu­al­nie bieg­niemy z pracy do pracy. W każdej po kilka godzin.

czy­taj dalej

Tyszkiewicz: coach­ing dla rodz­iców, warsz­taty plas­ty­czne dla dzieci 31 sty­cz­nia 2013

Biel­ska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza pro­ponuje rodz­i­com i dzieciom ciekawy sposób na spędze­nie środy, 13 lutego 2013 roku. W ramach „Środy z Tyszkiewiczem” odbędą się wtedy bezpłatne warsz­taty coachingu rodzi­ciel­skiego i warsz­taty plas­ty­czne dla najmłodszych.

czy­taj dalej

Warsz­taty fotograficzne dla dzieci 29 sty­cz­nia 2013

Dom Kul­tury w Olszówce zaprasza dzieci w wieku szkol­nym, a także młodzież gim­naz­jalną i licealną na warsz­taty fotograficzne, które odby­wać się będą 11 – 15 i/​lub 18 – 22 lutego (w godz­i­nach 9.00 — 11.30).

czy­taj dalej

Jak oświ­etlić miejsce pracy? 25 sty­cz­nia 2013

Stanowisko pracy to miejsce, przy którym spędzamy więk­szość swo­jego czasu. Niewłaś­ci­wie zaaranżowane może wywoły­wać zmęcze­nie, spadek wyda­jności, a także wady wzroku. Aby uniknąć uciążli­wych dolegli­wości oraz zwięk­szyć swoją kon­cen­trację, powin­niśmy zad­bać przede wszys­tkim o odpowied­nie oświetlenie.

czy­taj dalej

Akwarysty­czne pasje. PTAT w Biel­sku 24 sty­cz­nia 2013

Wiele z nas w dziecińst­wie posi­adało akwar­ium z rybkami, które stało na hon­orowym miejscu w pokoju. Miło było obser­wować rybie życie i opiekować się szk­lanym pudełkiem z loka­torami. Dla tych, których nadal pasjonuje akwarystyka, a także dla miłośników ter­rar­iów i ich mieszkańców — pow­stało w Biel­sku PTAT. Ostat­nio otwarło nową siedz­ibę, do której zaprasza, by uczyć i rozwi­jać zainteresowania.

czy­taj dalej

Jak kreaty­wnie spędzać czas z dzieck­iem? 22 sty­cz­nia 2013

Jak często słyszy­cie zdanie Mamooo, nudzę się? Warto poświę­cić włas­nemu dziecku trochę uwagi, a jed­nocześnie samej dobrze się bawić. Dziś pro­ponu­jemy Wam parę pomysłów na zabi­cie zimowej nudy — wkrótce więcej pomysłów!

czy­taj dalej

Fotogra­fu­jemy i budz­imy w sobie zwierzę — warsz­taty Vagina Café 21 sty­cz­nia 2013

W Vaginie Café odbędą się kole­jne warsz­taty. Tym razem będzie to kurs fotografii i „Obudź w sobie zwierzę” czyli terenowy wypad, który doda pewności każdej kobiecie.

czy­taj dalej

StartUp Mixer czyli jak założyć własną firmę? Spotkanie 16 sty­cz­nia 2013

17 sty­cz­nia odbędzie się kole­jna, już trze­cia, edy­cja spotka­nia StartUp Mixer, którą orga­nizują Aka­demickie Inku­ba­tory Przed­siębior­c­zości. Spotkanie poświę­cone będzie m.in. temu, jak sprostać zapotrze­bowa­niu klien­tów, jak budować swoją ofertę czy szukać dobrych szkoleń na rynku. W wydarze­niu wezmą udział star­tupy dzi­ała­jące przy AIP ATH. W roli eksperta — Kamil Jarosz, prak­tyk PR, trener i man­ager projektów.

czy­taj dalej

Młoda mama wartoś­ciowym pra­cown­ikiem 11 sty­cz­nia 2013

Zgod­nie z pro­jek­tem ustawy o przedłużonym urlopie macierzyńskim od wrześ­nia 2013 roku mama będzie mogła zostać z dzieck­iem w domu nawet przez cały rok! Zmi­any te budzą wiele emocji – radość przyszłych rodz­iców, ale i niepewność pra­co­daw­ców. Te ostat­nie, jak się okazuje, zupełnie niesłusznie.

czy­taj dalej

Kęcka Artysty­czna Zima dla najmłod­szych 9 sty­cz­nia 2013

Jedno jest pewne: tej zimy dzieci z Kęt i okolic nie będą się nudz­iły! W sty­czniu czeka je bowiem „Artysty­czna zima w mieś­cie”, pod­czas której nauczą się wielu nowych rzeczy i poz­nają zazwyczaj obce im do tej pory zagad­nienia. Model nauki — często poprzez zabawę — zawarty został w pro­gramie. Dzieci będą mogły wziąć udział w wycieczkach, zabawach, spotka­ni­ach, seansach fil­mowych, a takżę zaję­ci­ach plas­ty­cznych i integracyjnych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.