Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Sem­i­nar­ium Kari­ery w Biel­sku już dziś! 28 maja 2014

Etat czy dzi­ałal­ność? Bez­pieczeństwo czy nieogranic­zone możli­wości? Pod­danie się zarządza­niu innych czy odpowiedzial­ność za zarządzanie sobą? Życie wyłącznie dniem dzisiejszym czy poszuki­wanie recept na bez­pieczną finan­sowo przyszłość ? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pyta­nia i jesteś otwarty na budowanie włas­nego biz­nesu, zapraszamy do udzi­ału w Sem­i­nar­ium Kari­ery, które odbędzie się w Biel­sku już dziś, 28 maja 2014 roku.

czy­taj dalej

Bab­ski Biznes. Warsz­taty dla kobiet 28 maja 2014

Jak negocjować, by osiągnąć zamier­zony cel? Jak stać się osobą pewną siebie, zna­jącą swoją wartość? Jak tę pewność siebie przekuć w sukces? To tylko nieliczne z zagad­nień, poruszanych pod­czas warsz­tatów z Dorotą Szczepanik, na które z przy­jem­noś­cią prag­nie zaprosić Bab­skie Biel­sko. Cykl spotkań „Bab­ski biznes. Warsz­taty dla kobiet” odbędzie się w dni­ach 3, 1217 czer­wca 2014 roku.

czy­taj dalej

Zostań przed­siebior­czą kobi­etą sukcesu 22 maja 2014

Każda kobi­eta ma w sobie gen przed­siębior­c­zości? Na pewno nie, ale każda kobi­eta może odkryć, czy go ma, a także dowiedzieć się, jak ten dar efek­ty­wnie wyko­rzys­tać. Dlat­ego też – między innymi w odpowiedzi na potrzeby kobiet w najróżniejszym wieku, prag­ną­cych założyć własną dzi­ałal­ność, rozwinąć biznes, odnieść sukces w życiu — pow­stała Kuź­nia Progress. O tym, co każda kobi­eta przed­siębior­cza może zyskać, korzys­ta­jąc z oferty tej firmy, opowiada Mał­gorzata Kaute-​Zarębska.

czy­taj dalej

Sztuka tworzenia newslet­tera — AIP zaprasza na bezpłatne szkole­nie 16 maja 2014

Sztuką jest nie tylko pozyski­wanie klien­tów, ale też docieranie do nich z odpowied­nimi treś­ci­ami. Stąd dobrze jest posi­adać umiejęt­ność tworzenia odpowied­nio skon­struowanych newslet­terów. 22 maja 2014 roku będzie można wziąć udział w bezpłat­nym szkole­niu, którego tem­atyka będzie doty­czyła właśnie newslet­terów. Na szkole­nie zaprasza Aka­demicki Inku­ba­tor Przed­siębior­c­zości. Bab­skie Biel­sko poleca!

czy­taj dalej

Forum Biel­szczanek — net­work­ing po raz drugi! 14 maja 2014

Forum Biel­szczanek to cyk­liczne, comiesięczne spotka­nia net­workingowe. Wydarze­nie, które odbędzie się 27 maja 2014 roku, w biel­skim Hotelu Qubus, będzie drugim z kolei. Pier­wsza odsłona Forum miała miejsce 29 kwiet­nia i zgro­madz­iła blisko 100 wyjątkowych kobiet. Serdecznie zapraszamy!

czy­taj dalej

Sile­sia Art & Sci­ence Fes­ti­val — biel­ska odsłona 12 maja 2014

Kole­jny, tym razem biel­ski etap Sile­sia Art&Science Fes­ti­val przed nami: trzy dni warsz­tatów, spotkań, pro­jekcji, wykładów, kon­certów, rozry­wki, zabawy i nauki. Dzieci, młodzież, dorośli — każdy zna­jdzie coś dla siebie wśród fes­ti­walowych propozy­cji. Zwłaszcza liczne warsz­taty na pewno będą cieszyły się pop­u­larnoś­cią. Wszys­tko to już w dni­ach 14 – 16 maja 2014 roku. Wstęp wolny!

czy­taj dalej

Akademia Seniora z ambit­nym planem na maj 8 maja 2014

Sto­warzysze­nie Akademia Seniora zaprasza mieszkańców Bielska-​Białej, szczegól­nie tych, którzy ukończyli 50-​ty rok życia, do udzi­ału w zaję­ci­ach i świet­nej zabawie. Wiosenne kul­tur­alne dzi­ała­nia seniorów będą się odby­wały w ramach pro­jektu: „Już szron na głowie, już nie to zdrowie, lecz w sercu cią­gle maj”. Pro­gram jest bardzo ciekawy, a dzi­ała­nia rozpoczy­nają się już dziś, od 8 maja 2014 roku. Udział w spotka­ni­ach jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Biel­szczanki w dzi­ała­niu — pier­wsze spotkanie w ramach wyjątkowego Forum 30 kwiet­nia 2014

Wczo­raj, 29 kwiet­nia, w ramach pier­wszego spotka­nia Forum Biel­szczanek około stu kobiet wzięło udział w trzech wyjątkowych prelekc­jach, poświę­conych biz­ne­sowym zagad­nieniom. Gośćmi spec­jal­nymi — osobami, które zad­bały o wartoś­ciowe rady i pod­powiedzi z zakresu prowadzenia włas­nej firmy — były Mirosława Nykiel, Dorota Szczepanik i Anna Folty­niak. Pon­adto do dys­pozy­cji uczest­niczek Forum odd­ano przestrzeń foyer, w której można było zapoz­nać się z ekskluzy­wną bielizną, propozy­c­jami z zakresu bankowości i… wyjątkowymi eroty­cznymi przed­mio­tami dla kobiet. Pier­wsza odsłona Forum Biel­szczanek odbyła się w Cen­trum Kon­fer­en­cyjnym biel­skiego Hotelu Qubus.

czy­taj dalej

Mirosława Nykiel goś­ciem spec­jal­nym Forum Biel­szczanek 28 kwiet­nia 2014

Goś­ciem spec­jal­nym I Forum Biel­szczanek już w ten wtorek, 29 kwiet­nia 2014 roku, w Hotelu Qubus w Bielsku-​Białej będzie Mirosława Nykiel, posłanka PO, kandy­datka do Par­la­mentu Europejskiego.

czy­taj dalej

Czego pragną klienci? Jak samemu pro­mować firmę w sieci? Spotkanie 22 kwiet­nia 2014

Zapraszamy na kole­jne szkole­nie z cyklu „Fir­mowi”, który jest orga­ni­zowany przez AIP ATH. Na wszys­t­kich uczest­ników czeka prak­ty­czna dawka wiedzy, która poz­woli przy­go­tować pro­mocję ich przed­sięwz­ięć w Internecie. Spotkanie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszych zapisów. Odbędzie się 24 kwiet­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.