Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Grud­niowe spotka­nia dla dzieci i dorosłych w Galerii BWA 14 grud­nia 2012

W grud­niu 2012 roku Gale­ria Biel­ska BWA pro­ponuje pro­gram artystyczno-​edukacyjny, adresowany zarówno dla dorosłych, młodzieży, jak i najmłod­szych. Miesiąc ten został w więk­szości poświę­cony pro­mowa­niu kul­tury i sztuki małego, ale niezwykle intere­su­jącego państwa nadbałtyckiego – Łotwy.

czy­taj dalej

Zapro­jek­tuj Święta w Cieszynie 11 grud­nia 2012

Zapro­jek­tuj Święta: Wokół Stołu” to świąteczne spotkanie na Zamku w Cieszynie, połąc­zone z roz­maitymi warsz­tatami. Będziemy piec ciasteczka cieszyńskie, przy­go­towywać świąteczne deko­racje z kalki do ceramiki i delikat­nej koronki, a także szyć… karpia! Usiądziemy też przy kilku różnych stołach: region­al­nym, sąsiedzkim, wspól­noty i zabawy.

czy­taj dalej

Warsz­taty świąteczne dla dzieci 7 grud­nia 2012

Książnica Beskidzka zaprasza najmłod­szych na warsz­taty, pod­czas których będą oni mogli wykonać anioły z masy sol­nej. Zaję­cia będą miały miejsce w Czytelni Dla Dzieci.

czy­taj dalej

Cieszyńskie konkursy wciąż trwają! 6 grud­nia 2012

W walce o przy­wracanie ory­gi­nal­ności skle­powym wys­ta­wom na przy uli­cach miasta Zamek Cieszyn zor­ga­ni­zował konkurs na „Najpiękniejszą Świąteczną Wit­rynę Skle­pową”. Trwa on do 10 grud­nia (do godziny 16.00). Trzy dni później (13 grud­nia) kończy się konkurs na cieszyńskie ciasteczka.

czy­taj dalej

Kon­wencje malarstwa portre­towego — wykład 5 grud­nia 2012

7 grud­nia w czechow­ickim MDK odbędzie się wykład prof. dr hab. Pio­tra Kras­nego pt. „Zachować twarz. O kon­wenc­jach malarstwa portretowego”.

czy­taj dalej

Noc z Baletem w biel­skim Entrée 4 grud­nia 2012

Biel­skie Stu­dio Tańca Entrée zaprasza na bezpłatną Noc z Baletem. W jej ramach odbędzie się lekcja tańca i his­torii tańca, gry, zabawy, pro­jekcja wideo dla dzieci. Będą też liczne niespodzianki.

czy­taj dalej

Święta z klasą. Warsz­taty w Domu Nad Niprem 3 grud­nia 2012

Jak udeko­rować dom i stół na święta? Jak pięknie ubrać choinkę? „Święta z klasą” to spotkanie z architek­tem i deko­ra­torem wnętrz, które odbędzie się 14 grud­nia, w Domu Nad Niprem. Pod­czas niego będzie można poz­nać odpowiedzi na te pyta­nia, a także dowiedzieć się wielu innych, ciekawych rzeczy.

czy­taj dalej

Tajniki Kul­tury Współczes­nej — cykl spotkań 3 grud­nia 2012

Współczesne mitolo­gie, mech­a­nizmy, którym podlegamy w ramach kul­tury masowej, zmi­any, których powo­dem są nowe tech­nolo­gie… Te i inne zagad­nienia omaw­iane będą na zaję­ci­ach z cyklu „Tajniki kul­tury współczes­nej”, które rozpoczną się już nieługo w Czechowicach-​Dziedzicach. Nabór na zaję­cia ogłasza Koło Badaczy Kul­tury — wykłady dedykowane są zwłaszcza młodzieży gim­naz­jal­nej, liceal­nej i studentom.

czy­taj dalej

Kat­e­gorie wyk­luczenia na dawnej Żywiecczyźnie… — wykład 29 listopada 2012

Tym razem w cyklu „Meandry ludzkiego ciała i umysłu” zapoz­namy się z kat­e­go­ri­ami wyk­luczenia w kul­turze i oby­cza­jowości na Żywiec­czyźnie i w dawnym Księst­wie Oświęcim­skim w XV-​XVIII wieku. Wykład poprowadzi dr Jan Rodak.

czy­taj dalej

Jak nagradzać i karać? Warsz­taty umiejęt­ności wychowaw­czych 28 listopada 2012

Śląski Ośrodek Fun­dacji Praesterno zaprasza na warsz­taty umiejęt­ności wychowaw­czych, poświę­cone nagradza­niu i kara­niu dzieci. Skierowane są one głównie dla rodz­iców przed­szko­laków i dzieci w młod­szym wieku szkolnym.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.