Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Boniedzi­ałki w BoGaleryi — Kartka Noworoczna 27 listopada 2012

Kole­jne spotkanie z cyklu „Boniedzi­ałków w BoGaleryi” odbędzie się 3 grud­nia, a jego główną atrakcją będzie sesja fotograficzna o tem­atyce „Kartki noworocznej”. Trady­cyjnie też będzie można poroz­maw­iać o fotografii, pokazać swoje zdję­cia i spędzić czas w twór­czej atmosferze.

czy­taj dalej

Początki budowa­nia więzi — wykład 26 listopada 2012

29 listopada w Insty­tu­cie Psy­choter­apii i Ustaw­ień Sys­te­mowych w Biel­sku Białej odbędzie się bezpłatny wykład pt. „Początki budowa­nia więzi. Co służy bliskości, a co rozdziela dziecko od rodz­iców w cza­sie nar­o­dzin i zaraz po nich?”. Aby zagłębić te niezwykle ważné zagad­nienia, wystar­czy zgłosić chęć uczest­niczenia w spotkaniu.

czy­taj dalej

Kier­masz gier plan­szowych — wkraczamy w świat wyobraźni! 23 listopada 2012

Plan​szowe​gry​.pl i Figlo-​Park zapraszają na kier­masz gier plan­szowych, który odbędzie się w dni­ach 24 – 25 listopada. Każdy miłośnik „plan­szówek” powinien znaleźć pod­czas niego coś dla siebie. To też doskon­ała okazja do zapoz­na­nia się z ofertą rynku gier.

czy­taj dalej

Wełna, która uczyniła miasto Biel­sko pięknym i bogatym” 22 listopada 2012

Sto­warzysze­nie Włóki­en­ników Pol­s­kich Odd­ział w Bielsku-​Białej zaprasza na wykład dr inż. Józefa Ćwiertki pt. „Wełna, która uczyniła miasto Biel­sko pięknym i bogatym”.

czy­taj dalej

Naucz się, jak się uczyć — warsz­taty 22 listopada 2012

Szkoła Języków Obcych Be Free zaprasza na bezpłatne warsz­taty 22 listopada, o godzinie 18.00. Ich tem­atyką będą tech­niki uczenia się i zapamię­ty­wa­nia. Słowem: „Naucz się, jak się uczyć”.

czy­taj dalej

Kiedyś byłem śmieciem… Teraz jestem kimś! 21 listopada 2012

Kiedyś byłem śmieciem… teraz jestem kimś!” — to nie wyz­nanie człowieka, któremu udało się wyjść na życiową „prostą”, ale hasło SEG­REAKCJI, kam­panii miasta, która pro­muje nową seg­re­gację odpadów, mającą obow­iązy­wać od 1 lipca 2013 roku. Co się zmieni? Co pozostanie bez zmian? Przede wszys­tkim jed­nak — jakie skutki dla nas i środowiska będą miały nowe przepisy?

czy­taj dalej

Pan Bóg stworzył świat, Holen­drzy stworzyli Holandię” — wykład 20 listopada 2012

Kole­jnym ciekawym wykła­dem raczy nas czechow­icki Miejski Dom Kul­tury. 23 listopada razem z prowadzą­cym prof. dr hab. Piotrem Kras­nym prze­niesiemy się do Holandii, by poz­nać tamte­jszą sztukę i kul­turę. spotkanie odbędzie się jako pier­wsza część cyklu pt. „Pan Bóg stworzył świat, Holen­drzy stworzyli Holandię. Wprowadze­nie do sztuki i kul­tury holenderskiej”.

czy­taj dalej

Jesień życia” czyli starość na dawnym Śląsku Cieszyńskim 20 listopada 2012

20 listopada odbędzie się kole­jny wykład z cyklu „Obraz życia codzi­en­nego na Śląsku Cieszyńskim w dawnych cza­sach”. Poprowadzi go his­to­ryk Halina Szotek, która poruszy zagad­nienia „Jesieni życia” — okresu starości.

czy­taj dalej

His­to­ryk o udziale duchowieństwa w dawnym ruchu nar­o­dowym 19 listopada 2012

Skoc­zowski ARTadres zaprasza na wykład his­to­ryk Haliny Szotek, poświę­cony udzi­ałowi duchowieństwa ewan­gelick­iego i katolick­iego w ruchu nar­o­dowym na Śląsku Cieszyńskim. Spotkanie odbędzie się 20 listopada i wzbo­ga­cone będzie ciekawymi mate­ri­ałami fil­mowymi z lat 1918 – 19.

czy­taj dalej

Wieczór z medy­tacją chrześ­ci­jańską 16 listopada 2012

Świa­towa Wspól­nota Medy­tacji Chrześ­ci­jańskiej zaprasza 28 listopada o godz. 18.45 na„Wieczór z medy­tacją chrześ­ci­jańską” . Spotkanie poprowadzą: o.  Włodz­imierz Zatorski OSB – benedyk­tyn z klasz­toru w Tyńcu oraz Andrzej Ziółkowski – koor­dy­na­tor Świa­towej Wspól­noty Medy­tacji Chrześ­ci­jańskiej (WCCM) w Polsce

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.