Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Warsz­taty rzeźby w drewnie z Józe­fem Szy­pułą 15 listopada 2012

Czechow­icki Miejski Dom Kul­tury zaprasza na warsz­taty rzeźby w drewnie, które odbędą się już jutro (16 listopada) i 29 listopada. Będzie okazja do tworzenia pod okiem uznanego artysty — Józefa Szy­puły, który jest lau­re­atem prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga.

czy­taj dalej

Instynkt czy wychowanie, czyli natura czy kul­tura 15 listopada 2012

Tym razem w ramach cyklu „Meandry ludzkiego ciała i umysłu” odbędzie się wykład dr Agnieszki Przybyły-​Dumin na temat odwiecznej opozy­cji pomiędzy kul­turą a naturą — „Instynkt czy wychowanie, czyli natura czy kul­tura — odwieczny dylemat antropologa”.

czy­taj dalej

Warsz­taty dla adep­tów carvingu 14 listopada 2012

Wczo­raj w biel­skim Zes­pole Szkół im. J. Tuwima odbyły się warsz­taty carvingu i tworzenia warzy­wnych deko­racji. Prowadząca kurs, Pani Bernadetta Zielińska razem z młodymi adep­tami carvingu – ucz­ni­ami Zespołu Szkół Gas­tro­nom­icznych i Hand­lowych uczyła uczest­ników warsz­tatów pod­sta­wowych cięć i tworzenia warzy­wnych rzeźb.

czy­taj dalej

XVI Targi Pracy na ATH 13 listopada 2012

Biuro Karier Akademii Techniczno-​Humanistycznej w Bielsku-​Białej zaprasza stu­den­tów, absol­wen­tów i zain­tere­sowane osoby do udzi­ału w XVI edy­cji Targów Pracy. Już 14 listopada 2012r. od godz. 10:00 do 14:00 będzie można uzyskać infor­ma­cje na temat miejsc pracy, prak­tyk czy staży. 

czy­taj dalej

Małopol­skie Trady­cje Białej. 555 rocznica powrotu Ks. Oświęcim­skiego do Rzecz­pospo­litej. Kon­fer­encja 12 listopada 2012

17 listopada w pięknych wnętrzach dawnego Hotelu Pod Orłem odbędzie się kon­fer­encja pt. „Małopol­skie Trady­cje Białej – 555 rocznica powrotu Ks. Oświęcim­skiego do Rzecz­pospo­litej”. Dedykowana jest ona wszys­tkim pasjonatom his­torii naszego miasta, a przede wszys­tkim młodzieży. Wstęp na kon­fer­encję jest wolny, a pod­czas niej będzie można wysłuchać ciekawych wykładów, obe­jrzeć archi­walne zdję­cia czy też zwiedzić zabytkowy budynek.

czy­taj dalej

Człowiek. Osoba. Dojrza­łość. Per­spek­tywa psy­cho­log­iczna 9 listopada 2012

Już dziś, 9 listopada, odbędzie się kole­jne spotkanie z cyklu „Meandry ludzkiego ciała i umysłu”. Celem serii jest zgłę­bi­e­nie tajników ludzkiego funkcjonowa­nia w aspekcie bio­log­icznym, społecznym i kul­tur­owym. Tym razem MDK w Czechowicach-​Dziedzicach zaprasza na wykład dr Katarzyny Woj­tasik pt. „Człowiek. Osoba. Dojrza­łość. Per­spek­tywa psychologiczna”.

czy­taj dalej

Bab­skie warsz­taty! Sutasz i carv­ing spec­jal­nie dla Was! 7 listopada 2012

Jak wykonać piękną, ory­gi­nalną biżu­terię tech­niką sutaszu? Jak tworzyć wymyślne orna­menty, rzeźbiąc w owocach i warzywach? Odpowiedzi na te pyta­nia odna­jdziecie pod­czas warsz­tatów, które orga­nizuje dla Was Bab­skie Biel­sko. Mało tego! Na warsz­tat­ach, poświę­conych sutas­zowi będziecie miały okazję stworzyć swoje własne kol­czyki, a na warsz­tat­ach carvingu — owoce i warzywa zmienić w małe dzieła sztuki.

czy­taj dalej

Kom­put­erowy kurs ang­iel­skiego w Książnicy Beskidzkiej 6 listopada 2012

Książnica Beskidzka zaprasza na bezpłatny kom­put­erowy kurs języka ang­iel­skiego dla dorosłych. Kurs jest przez­nac­zony dla osób, które dopiero zaczy­nają uczyć się ang­iel­skiego lub znają jego podstawy.

czy­taj dalej

Legalna firma bez rejes­tracji? Tak, to możliwe! 5 listopada 2012

Aka­demickie Inku­ba­tory Przed­siębior­c­zości w Bielsku-​Białej oraz Wyższa Szkoła Admin­is­tracji w Bielsku-​Białej orga­nizują spotkanie pt. „Legalna firma bez rejes­tracji? Tak, to możliwe!”

czy­taj dalej

Komu­nikacja w związku — otwarte warsz­taty 2 listopada 2012

4 listopada odbędą się otwarte warsz­taty, poświę­cone komu­nikacji w związkach i pokrewnym zagad­nieniom. Na zaję­cia zaprasza biel­ska Fun­dacja Praesterno. Można będzie dowiedzieć się m.in. jak okazać drugiej oso­bie zain­tere­sowanie, jak rozwiązy­wać prob­lemy bez kłótni, a także przy­bliżyć sobie wiele innych, przy­dat­nych kwestii. Należy pamię­tać, że dobre umiejęt­ności komu­nikowa­nia to pod­stawa każdego wartoś­ciowego związku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.