Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Szkraby — dodatkowy nabór na zaję­cia taneczne 2 listopada 2012

Grupa Szkraby, dzi­ała­jąca w ramach MDK w Czechowicach-​Dziedzicach, ogłasza dodatkowy nabór 5-​latków na zaję­cia taneczne.

czy­taj dalej

Małżeństwo na dawnym Śląsku Cieszyńskim — wykład 31 października 2012

6 listopada odbędzie się kole­jny wykład his­to­ryk Haliny Szotek, która będzie omaw­iała temat małżeństwa na Śląsku Cieszyńskim w dawnych cza­sach. Wykład jest częś­cią cyklu „Obraz życia codzi­en­nego na Śląsku Cieszyńskim w dawnych cza­sach”. Całość cyklu ma na celu ukazanie tego, jak dawniej wyglą­dała codzi­en­ność ludzi na Śląsku Cieszyńskim.

czy­taj dalej

Boniedzi­ałki w BoGaleryi 30 października 2012

5 listopada w biel­skiej Galerii Fotografii Artysty­cznej Foto-​Bo odbędzie się kole­jne spotkanie w ramach cyklu bezpłat­nych zajęć fotograficznych. Tym razem tem­atem prze­wod­nim będzie kom­pozy­cja obrazu fotograficznego.

czy­taj dalej

Art-​Kontrast szuka artys­tów do nowego spek­taklu 29 października 2012

Grupa Teatralna ART-​KONTRAST ogłasza nabór do nowego spek­taklu teatral­nego. Poszuki­wane są osoby, które nie boją się wyzwań scenicznych, potrafią użyć wyobraźni i wyz­wolić swoje emocje. Spotkanie orga­ni­za­cyjne dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych odbędzie się już dziś (29 października), o godzinie 18.00.

czy­taj dalej

O emoc­jach i kon­tak­tach między­ludz­kich — warsz­taty dla młodzieży 24 października 2012

Śląski Ośrodek Fun­dacji Praesterno zaprasza osoby w wieku 15 – 19 lat na bezpłatne warsz­taty psy­cho­log­iczne, pod­czas których poruszane będą liczne kwestie, mogące być ciekawymi i pomoc­nymi dla młodych ludzi.

czy­taj dalej

Dwa dni z targami HydroSile­sia 23 października 2012

24 października Cen­trum Tar­gowo – Kon­fer­en­cyjne Expo Sile­sia zamieni się w miejsce, gdzie można będzie zgłębić tem­atykę związaną z branżą wodno-​kanalizacyjną, melio­ra­cyjną oraz gospo­darką odpadami. Targi potr­wają do 25 października.

czy­taj dalej

Wyjazd z psami w Beskid Śląski 22 października 2012

Akademia Pozy­ty­wnego Szkole­nia Psów DOG i zaprzy­jaźniona szkoła Best­friend – Pozy­ty­wne Szkole­nie Psów zapraszają na wyjazd z psami w góry 26 — 27 października. Tym razem można będzie akty­wnie wypocząć w Ustro­niu, w Beskidzie Śląskim.

czy­taj dalej

3. Plener fotograficzny w Bielsku-​Białej 19 października 2012

Plener fotograficzny otwarty jest dla wszys­t­kich wiel­bi­cieli, ama­torów i pro­fesjon­al­istów. Spotka­nia są twor­zone, aby pogłębić sztukę robi­enia zdjęć, wymienić się doświad­czeni­ami, nauczyć się czegoś nowego. Chodzi o to, aby połączyć miłe z pożytecznym, czyli robić to, co kocha­cie, ze zdoby­waniem nowych umiejęt­ności w towarzys­t­wie ludzi, których łączy pasja — fotografia. Jedynym wymo­giem jest posi­adanie włas­nego aparatu — anal­o­gowego, cyfrowego lub lustrzanki.

czy­taj dalej

Jar­mark Świę­to­jański w Kętach 19 października 2012

Tegoroczny Jar­mark Świę­to­jański w Kętach odbędzie się 21 października na Rynku. Orga­ni­zowany jest z okazji obchodów wspom­nienia św. Jana Kan­tego – kęczan­ina, patrona akademików i teologów. Wydarze­nie stanowi połącze­nie trady­cyjnego, śred­niowiecznego jar­marku z atrak­cyjnymi pokazami rekon­strukcji historycznej.

czy­taj dalej

Szlak Zabytków Tech­niki wiedzie przez Galerię Sfera 17 października 2012

Gale­ria Sfera zaprasza na wys­tawę, prezen­tu­jącą 36 obiek­tów Szlaku Zabytków Tech­niki wojew­ództwa śląskiego. To ide­alna okazja, by zapoz­nać się z indus­tri­al­nym dziedz­ictwem tego regionu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.