Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Dzieciństwo na dawnym Śląsku Cieszyńskim 16 października 2012

Skoc­zowski ARTadres zaprasza na nowy cykl wykładów. Prowadzić je będzie his­to­ryk Halina Szotek, a ich tem­atyka to „Obraz życia codzi­en­nego na Śląsku Cieszyńskim w dawnych cza­sach”. Pier­wszy wykład odbędzie się 23 października. Będzie doty­czył dzieciństwa.

czy­taj dalej

Inau­gu­racja kole­jnego roku UTW w Kętach 15 października 2012

11 października w Domu Kul­tury w Kętach odbyła się uroczysta inau­gu­racja drugiego roku Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, dzi­ała­jącego pod patronatem Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego im. KEN w Krakowie oraz Bur­mistrza Gminy Kęty.

czy­taj dalej

Dzi­en­nikarstwo od najmłod­szych lat w Żywcu 12 października 2012

Miejskie Cen­trum Kul­tury w Żywcu zaprasza dzieci i młodzież z miasta i okolic do współt­worzenia Koła Dzi­en­nikarskiego, które pow­staje z myślą o nich. Zaję­cia będą odby­wać się późnymi popołud­ni­ami i są całkowicie bezpłatne.

czy­taj dalej

Skoczów inte­gruje tal­enty 11 października 2012

Inte­gru­jemy Tal­enty” to otwarte spotka­nia twór­ców ze skoc­zowskiej gminy. którzy dzi­ałają na różnych płaszczyz­nach artysty­cznych. Zamierze­niem jest dotar­cie do jak najliczniejszego ich grona, poz­nanie ich potrzeb i zin­te­growanie ich.

czy­taj dalej

Warsz­taty fotograficzne w Czechowicach-​Dziedzicach 10 października 2012

Już dziś (10 października) o godzinie 18.00 Miejski Dom Kul­tury w Czechowicach-​Dziedzicach zaprasza na pier­wsze zaję­cia z cyklu warsz­tatów fotograficznych.

czy­taj dalej

Kęcki Klub Wolon­tar­iusza ogłasza nabór 10 października 2012

Masz wolny czas i dobre pomysły? Masz więcej niż 15 lat? Chcesz pomóc, a przy okazji zdobyć doświad­cze­nie? Kęcki Klub Wolon­tar­iusza to miejsce dla Ciebie!

czy­taj dalej

O ciele i umyśle — cykl wykładów w Czechow­icach 8 października 2012

Miejski Dom Kul­tury w Czechowicach-​Dziedzicach zaprasza na cykl wykładów „Meandry ludzkiego ciała i umysłu”, którego zadaniem będzie poz­nanie ludzkiego funkcjonowa­nia w aspekcie bio­log­icznym, społecznym i kulturowym.

czy­taj dalej

Psia Edukacja po raz kole­jny 5 października 2012

W najbliższą sobotę, 6 października, Gale­ria Sfera zaprasza na Psią Edukację, czyli spotkanie z psem Largo oraz wolon­tar­iuszami fun­dacji Forget-​me-​not. Początek o 9.00 w foyer Galerii 2.

czy­taj dalej

V Skoc­zowskie Targi Pracy 5 października 2012

Już dziś, 5 października, odbędą się V Skoc­zowskie Targi Pracy. Pod­czas nich można będzie znaleźć odpowied­nią dla siebie ofertę pracy — zarówno w powia­cie cieszyńskim i biel­skim, jak i za granicą.

czy­taj dalej

Konkurs plas­ty­czny dla dzieci — X Dni Inte­gra­cyjne 3 października 2012

W ramach akcji Zobaczmy Siebie „Inny nie znaczy gorszy” Książnica Beskidzka i Sto­warzysze­nie Bib­liotekarzy Pol­s­kich zapraszają przed­szko­laki i uczniów szkół pod­sta­wowych do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie, który polega na wyko­na­niu ilus­tracji do książki Gabrieli Żurek „Świat według Onima”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.