Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Szkole­nia roz­wo­jowe dla biel­szczan 22 sierp­nia 2012

W Bielsku-​Białej trwa cykl bezpłat­nych szkoleń roz­wo­jowych o bardzo zróżni­cow­anej tem­atyce. Ich orga­ni­za­torem jest Śląski Ośrodek Fun­dacji Praesterno, a zaję­cia dedykowane są mieszkań­com naszego miasta.

czy­taj dalej

Z ryc­erzami na Czan­torii 20 sierp­nia 2012

Dzień Śpią­cych Ryc­erzy na Czan­torii (obok Ustro­nia) to rzecz nie tylko dla pasjonatów mężnych wojów, ale także dla każdego, kto lubi spędzać czas w ciekawy sposób. Będzie okazja zarówno do podzi­wia­nia walk ryc­erzy, jak i do zabaw, pokazów kowalstwa, gar­ncar­stwa i szyków bojowych… Będzie można także samemu próbować sił w poje­dynku z wojown­ikiem w zbroi.

czy­taj dalej

Wiele obliczy Wisły — jedna ścieżka 17 sierp­nia 2012

W biel­skiej Galerii Na Stacji do końca sierp­nia możemy oglą­dać wys­tawę, której tem­atyką jest Wisła. “Wisła — ostat­nia taka rzeka Europy” to fotografi,e prezen­tu­jące różnorod­ność tego, co możemy spotkać i zobaczyć, przemieszcza­jąc się przez Pol­skę — włas­nie wzdłuż Wisły.

czy­taj dalej

7 dobrych uczynków dla ochrony kli­matu 16 sierp­nia 2012

W Galerii Sfera wciąż możemy oglą­dać wys­tawę „Gmina z kli­matem”, która poświę­cona jest proeko­log­icznym dzi­ałan­iom sied­miu nagrod­zonych gmin w konkur­sie gmin. Tym­cza­sem my pod­powiadamy, jak zad­bać o nasze środowisko nat­u­ralne w bardzo łatwy sposób.

czy­taj dalej

Ekowys­tawa „Gmina z kli­matem” 14 sierp­nia 2012

Najlep­sze dzi­ała­nia eko­log­iczne gmin, doty­czące oszczędza­nia energii i ochrony kli­matu są tem­atem wys­tawy, która została otwarta 13 sierp­nia w Bielsku-​Białej. Ekspozy­cja sied­miu „Gmin z kli­matem” nagrod­zonych w ogólnopol­skiej kam­panii Fun­dacji Eko­Roz­woju jest dostępna dla zwiedza­ją­cych do 30 sierp­nia w pasażu Galerii Sfera. Wstęp wolny.

czy­taj dalej

Piknik z pomysłem 13 sierp­nia 2012

Pikniki z pomysłem” – to propozy­cja na let­nie popołud­nia i wiec­zory w Dworze Kos­saków i zabytkowym parku, pełné beztroskiej atmos­fery, niespodzianek, zabawy połąc­zonej z poezją i poz­nawaniem wciąż nowych aspek­tów sztuki.
 

czy­taj dalej

Biel­ski plener fotograficzny 10 sierp­nia 2012

Fotogra­fu­jesz? Robi­e­nie zdjęć to twoja pasja, a pokazy­wanie ich światu to przy­jem­ność? Wszyscy miłośnicy fotografii, czy to ama­torzy, czy pro­fesjon­al­iści, mogą czuć się zaproszeni na plener, który rozpocznie się 19 sierp­nia o godzinie siedemnastej. 

czy­taj dalej

Gacek Project 9 sierp­nia 2012

Fun­dacja im. Zofii Kos­sak zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych do Dworu Kos­saków na warsz­taty eko­log­iczne “Skarby ukryte w Parku Kossaków”.

czy­taj dalej

Demokracja w sztuce /​Sztuka w demokracji 7 sierp­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na spotkanie pt. “Demokracja w sztuce /​Sztuka w demokracji”, które odbędzie się w ten czwartek (9 sierp­nia) na Waka­cyjnej Sce­nie Siggiego.

czy­taj dalej

Waka­cyjne spotkanie w Biel­skim Klu­bie Coacha 6 sierp­nia 2012

20 sierp­nia, w Biel­skim Klu­bie Coacha, odbędzie się spotkanie, pod­czas którego będziemy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale przede wszys­tkim lep­iej poz­nać samego siebie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.