Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Mama i dziecko malują lato 3 sierp­nia 2012

Malu­jemy lato” to warsz­taty foto — coachin­gowe dla mam i dzieci, pod­czas których nauczą się one, jak poprzez kreaty­wną zabawę wzmac­niać relacje z dzieck­iem i tworzyć bliskie więzi.

czy­taj dalej

Bielsko-​Biała widziane oczami mamy i dziecka — konkurs 31 lipca 2012

Główny ośrodek admin­is­tra­cyjny, prze­mysłowy, handlowo-​usługowy, aka­demicki, kul­tur­alny i turysty­czny Podbeskidzia. Jedno z najlepiej rozwinię­tych gospo­dar­czo miast Pol­ski. Ok. 180 tys. mieszkańców. Bielsko-​Biała – „Mały Wiedeń”. Fold­ery, prze­wod­niki, mapy… pewnie każdy z Was widział lub miał choć jeden. Ale czy zna­cie Bielsko-​Białą widzianą oczami mamy i dziecka…? Dziś chcemy abyś­cie pokazały/​-​li nam miasto z trochę innej per­spek­tywy … per­spek­tywy biel­skiej mamy!

czy­taj dalej

Zbiórka elek­trośmieci 27 lipca 2012

W sierp­niu będziemy mogli uwol­nić się od niedzi­ała­jącej lodówki lub starego telewiz­ora, które zaj­mują nam miejsce na strychu. Zbiórka elek­trośmieci odbędzie się w 30 punk­tach w mieście.

czy­taj dalej

Nowi ratown­icy medy­czni 26 lipca 2012

Pier­wszych 34 ratown­ików medy­cznych właśnie ukończyło stu­dia w Akademii Techniczno-​Humanistycznej. Młodym absol­wen­tom studiów I stop­nia na kierunku ratown­ictwo medy­czne na początku tygod­nia grat­u­lował rek­tor ATH prof. dr hab. inż. Ryszard Bar­cik. Pod­czas uroczys­tości wręczenia dyplomów w Rek­tora­cie ATH pod­kreślił, że utworze­nie kierunku przed trzema laty było odpowiedzią uczelni na zapotrze­bowanie zgłaszane przez różné służby ratown­icze na Podbeskidziu.

czy­taj dalej

Biel­skie obiekty w konkur­sie 25 lipca 2012

Dwa biel­skie obiekty mają szansę otrzy­mać prestiżowe wyróżnie­nie dla „Mod­ern­iza­cji Roku” 2012. Według biel­s­kich urzęd­ników, którzy wysłali zgłoszenia do konkursu, na szczególną uwagę zasługuje dworek przy ul. Sem­połowskiej oraz Biel­skie Cen­trum Ksz­tałce­nia Ustaw­icznego i Praktycznego.

czy­taj dalej

Mil­i­tarnie w Bielsku-​Białej 25 lipca 2012

XII Między­nar­o­dowy Zlot Pojazdów Mil­i­tarnych „Oper­acja Połud­nie” to jedna z najwięk­szych w Polsce imprez plen­erowych o charak­terze historyczno-​kolekcjonerskim. Już w ten week­end, 27 – 29 lipca, wszyscy zain­tere­sowani zagad­nieni­ami wojskowymi, pojaz­dami mil­i­tarnymi i rekon­strukcją his­to­ryczną będą mogli wziąć udział w wielu atrakcjach.

czy­taj dalej

Przy­goda z wolon­tari­atem. Satys­fakcja gwaran­towana! 23 lipca 2012

Wakacje, to ide­alny czas, aby zacząć swoją przy­godę z wolon­tari­atem. Osobom, które myślały o tym już wcześniej, ale nie wiedzi­ały, gdzie mogłyby się udać pod­da­jemy pomysł – właśnie w Bielsku-​Białej rusza pro­jekt na rzecz bez­dom­nych psów „Patrz sercem”.

czy­taj dalej

Wys­tawa „Nie dla szarej strefy. Weź paragon” w Bielsku-​Białej 23 lipca 2012

Już jutro, 24 lipca na placu Chro­brego w Bielsku-​Białej o godz. 11 zostanie otwarta niety­powa wys­tawa pod tytułem „Nie dla szarej strefy. Weź paragon”.

czy­taj dalej

Gale­ria Fotografii Artysty­cznej Foto-​Bo zaprasza w sierp­niu 23 lipca 2012

Sezon ogórkowy w rozk­wicie, a „Boniedzi­ałki w BoGaleryi” trwają na posterunku…niczym samotny żółty żagiel na rozsza­lałym nudą morzu a-​trakcji w-​akacji. Jak można się, zapewne, domyślać, ani myślimy jechać w ciepłe kraje, czy inne A-​laski, aby nie pozbaw­iać społeczeństwa możności obcow­a­nia z kole­jnym, z cyklu spotkań „FOTO(i nie tylko)GRAFICZNYCH” , które odbędzie się 6 sierp­nia o godz.19:03! , a zaty­tułowane będzie: „Jak robić dobre waka­cyjne zdję­cia typu –TU BYŁEM…”

czy­taj dalej

Weź udział w niezwykłych warsz­tat­ach – za darmo! 23 lipca 2012

Wielkimi krokami do Bielska-​Białej zbliża się niesamowite muzyczno-​duchowo-​rozrywkowe wydarze­nie… czyli III Między­nar­o­dowe Warsz­taty Gospel, które roz­grzeją gardła i serca biel­szczan już na początku wrześ­nia. Dzisiaj roz­da­jemy kar­nety na warsz­taty z prawdzi­wymi mis­trzami gospel! 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.