Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Dzier­gaj Lopa­peysa — warsz­taty w BWA 22 kwiet­nia 2014

Już jutro, 23 kwiet­nia 2014 roku, w Galerii Biel­skiej BWA odbędą się niety­powe warsz­taty, pod­czas których będzie można nauczyć się dzier­gać… trady­cyjne islandzkie swetry — kul­towe lopa­peysy. Nie ma znaczenia poziom zaawan­sowa­nia uczest­ników — będzie się liczyła dobra zabawa i twór­cze pode­jś­cie. Na warsz­taty zapraszają Fun­dacja Kul­tury Kale­j­doskop i Mini Islandia.

czy­taj dalej

Coach­ing — nowa moda czy przepis na sukces? 16 kwiet­nia 2014

Coach­ing, czyli metoda pracy roz­wo­jowej, zdobywa coraz więk­szą pop­u­larność. O jego korzeni­ach, isto­cie, a także o tym, kto może zostać coachem, czy z drugiej strony – dla kogo jest coach­ing, opowiada dr Agnieszka Woszczyk, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytetu Śląskiego, pełniąca funkcję zastępcy dyrek­tora ds. dydak­ty­cznych, która opra­cow­ała autorski pro­gram ksz­tałce­nia pier­wszego w Polsce kierunku studiów Doradztwo filo­zoficzne i coach­ing. Posi­ada wielo­let­nie doświad­cze­nie w pracy dydak­ty­cznej, prowadzi szkole­nia z zakresu coachingu w biz­ne­sie i edukacji, prak­tykuje jako coach oraz doradca.

czy­taj dalej

Forum Biel­szczanek — najlep­szy czas na dzi­ałanie jest… teraz! 9 kwiet­nia 2014

Prowadzisz własną dzi­ałal­ność? Rozwi­jasz firmę? A może dopiero planu­jesz wypłynąć na głęboką wodę i wciąż szukasz cen­nych wskazówek? Jeśli chcesz poz­nać inne przed­siębior­cze kobi­ety z Bielska-​Białej i okolic, poroz­maw­iać z nimi w przy­jem­nej atmos­ferze i naw­iązać nowe kon­takty biz­ne­sowe, to koniecznie musisz przyjść na pier­wsze spotkanie net­workingowe w ramach Forum Biel­szczanek! Odbędzie się ono już 29 kwiet­nia 2014 roku, w Hotelu Qubus. Bab­skie Biel­sko – jako orga­ni­za­tor – serdecznie zaprasza!

czy­taj dalej

Sile­sia Art & Sci­ence Fes­ti­val 2014 3 kwiet­nia 2014

Do 20 maja 2014 roku potrwa Sile­sia Art & Sci­ence Fes­ti­val, który nasz por­tal objął patronatem. Cykl wydarzeń kul­tur­al­nych ma na celu sprowokowanie rozmów na ważné tem­aty, dzie­le­nie się pasją i oczy­wiś­cie inte­grację społeczeństwa. Przy okazji można też pozwiedzać śląskie miasta!

czy­taj dalej

VI. Kon­gres Kobiet: Dysku­tu­jmy i dzi­ała­jmy! 31 marca 2014

Wciąż jeszcze trwa rejes­tracja na VI Kon­gres Kobiet, którego zadaniem będzie upom­nie­nie się o zwięk­sze­nie udzi­ału kobiet w życiu poli­ty­cznym, gospo­dar­czym i społecznym naszego kraju. Kon­gres odbędzie się w Warsza­wie, w Pałacu Kul­tury i Nauki, w dni­ach 9 i 10 maja 2014 roku. Udział w wydarze­niu jest bezpłatny. Bab­skie Biel­sko patronuje Kon­gre­sowi — trzy­mamy kciuki za jak najbardziej owocne roz­mowy i decyzje!

czy­taj dalej

Jak rozliczyć się przez inter­net? Wypełnij PIT w Sferze 27 marca 2014

E-​deklaracje to najszyb­szy, ale wciąż jeszcze mało pop­u­larny sposób na złoże­nie zez­na­nia podatkowego. Jak rozliczyć się drogą inter­ne­tową i dlaczego warto sko­rzys­tać z tej opcji? Na te pyta­nia odpowiedzą pra­cown­icy biel­s­kich urzędów skar­bowych pod­czas akcji „Szy­bki PIT”, która odbędzie się w Galerii Sfera 2829 marca 2014 roku.

czy­taj dalej

Szkoła dla rodziców” — warsztaty według pro­gramu Maslish Faber 26 marca 2014

Szkoła dla rodz­iców” według pro­gramu Maslish Faber to cykl bezpłat­nych warsz­tatów dedykowanych rodz­i­com, którzy chcą pogłębić, ocieplić swoje relacje z dziećmi, rozwinąć umiejęt­ność efek­ty­wnej komu­nikacji z dzieck­iem, lep­iej radzić sobie z wyzwa­ni­ami, trud­noś­ci­ami w codzi­en­nych kon­tak­tach z dziećmi i młodzieżą i zapo­b­ie­gać błę­dom wychowaw­czym. Pier­wsze zaję­cia już 3 kwiet­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

W sukience do sukcesu, czyli spotkanie z Dorotą Stasikowską-​Woźniak 25 marca 2014

Dorota Stasikowska — Woż­niak, autorka książek „W sukience do sukcesu” i „Man­dragora”, przy­jedzie do Bielska-​Białej, by poroz­maw­iać o nich z czytel­nikami. Spotkanie autorskie odbędzie się 26 marca 2014 r., w biel­skiej School of Art Vis­age. Dorota Stasikowska-​Wożniak to osobowość niebanalna: pis­arka, tren­erka, kreatorka akcji społecznych, spec­jal­istka ds. auto­prezen­tacji i kre­owa­nia wiz­erunku, sce­narzys­tka i osoba prowadząca pro­gramy telewiz­yjne, kon­fer­encje, zjazdy i sesje, głównie kobiece.

czy­taj dalej

Coś z niczego, czyli papierowa biżu­te­ria. Warsz­taty 20 marca 2014

Punkt Infor­ma­cji Europe­jskiej zaprasza do udzi­ału w bezpłat­nych warsz­tat­ach eko­log­icznych pt. „Coś z niczego — biżu­te­ria z papieru”, które odbędą się 8 kwiet­nia 2014 r. w Książnicy Beskidzkiej. Przekon­amy się, jak z rzeczy pozornie zwycza­jnej — papieru — wykonać piękne ozdoby.

czy­taj dalej

Zapro­jek­tuj wielka­nocną kartkę i wspomóż pszczyńską „Przys­tań” 18 marca 2014

Warow­nia Pszczyńs­kich Ryc­erzy zaprasza uczniów szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych oraz przed­szko­laki do udzi­ału w konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Zapro­jek­tuj wielka­nocną kartkę z his­torią”. Jego celem jest stworze­nie pracy, która w sposób ory­gi­nalny i trafny zobrazuje zwyczaje i trady­cje Wielka­nocy. Na pod­stawie zwycięskiej pracy drukowane będą kartki świąteczne, które wys­taw­ione zostaną na aukcję inter­ne­tową, a dochód w całości przez­nac­zony zostanie na Cen­trum Wspar­cia Dziecka i Rodziny “Przys­tań” w Pszczynie. Patronem hon­orowym akcji jest Bur­mistrz Miasta Pszczyny. Prace konkur­sowe można składać do 28 marca 2014 roku. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wydarze­nie. Polecamy!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.