Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Alfa­bet przestrzeni” — wakacyjne warsz­taty w biel­skiej galerii BWA 20 lipca 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na waka­cyjne warsz­taty „Alfa­bet przestrzeni”, adresowane do dzieci i młodzieży. Będę obe­j­mowały dwa bloki tematyczne.

czy­taj dalej

Debiut młodych fil­mow­ców pod­czas Waka­cyjnej Akademii Przygód 18 lipca 2012

Zaję­cia odby­wały się w ramach Waka­cyjnej Akademii Przygód orga­ni­zowanej przez Dom Kul­tury w Kętach. Pod­czas fil­mowego tygod­nia dzieci wcielały się w różné role: oper­a­tora kamery, aktora, sce­narzysty, przy­go­towywały także dekoracje.

czy­taj dalej

Poz­na­jemy his­torię chirurgii 18 lipca 2012

Chirur­gia nie jest wymysłem XX wieku (choć w tym okre­sie dynam­icznie się rozwijała) — ma prze­bo­gatą his­torię i związane są z nią najróżniejsze trady­cje. Od niedawna na tere­nie ustrońskiego Szpi­tala Reuma­to­log­iczno — Reha­bil­i­ta­cyjnego ist­nieje Muzeum Chirurgii, które ma przy­bliżać zwiedza­ją­cym tę historię.

czy­taj dalej

Młodzi roz­maw­iają o kryzysie 16 lipca 2012

Od wczo­raj w Bielsku-​Białej trwa XII Szczyt Młodzieży Region­al­nego Trójkąta Weimarskiego. Celem kole­jnych szczytów jest umożli­wie­nie młodym ludziom spotka­nia z rówieśnikami z kra­jów Trójkąta, wymi­any doświad­czeń, a tym samym wzmoc­nie­nie postaw dia­logu i współpracy młodego pokole­nia. Tym razem uczest­nicy będą roz­maw­iać o kryzysie w Europie.

czy­taj dalej

Bookcross­ing, czyli „uwol­nij książkę”! 13 lipca 2012

Niedawno, bo 20 czer­wca odbyła się IX edy­cja Ogólnopol­skiego Święta Wol­nych Książek. Dla wszys­kich zwolen­ników czy­ta­nia warto przy­bliżyć czym jest idea “uwol­nij książkę”. Mówiąc w najwięk­szym skró­cie, bookcross­ing — polega na celowym zostaw­ia­niu przeczy­tanych książek w miejs­cach pub­licznych takich jak: park, pociąg, auto­bus, restau­racja, teatr, uczel­nia itp., ale też w miejs­cach do tego celu przez­nac­zonych tzw. półkach bookcrossin­gowych (szafki, półki, sto­liki, regały), po to, by znalazca mógł je przeczy­tać i przekazać dalej.

czy­taj dalej

Moto­cyk­lowe show pod Dębow­cem 12 lipca 2012

Na biel­s­kich uli­cach coraz częś­ciej widać kobi­ety mknące na motorach. Niestety, miłośniczki dwóch kółek są tak samo narażone na niebez­pieczeństwa, jak męska część moto­cyk­listów. Dlat­ego biel­ska policja orga­nizuje spotkanie w ramach kam­panii „2012 ro-​kiem bez­piecznego moto­cyk­listy”. Na sobot­nim pikniku powinni pojawić się także niez­mo­to­ry­zowani biel­szczanie. Atrakcji nie zabraknie!

czy­taj dalej

Absol­went ATH ze Stu­denckim Noblem 12 lipca 2012

Piotr Sza­łaśny, absol­went slaw­istyki Wydzi­ału Humanistyczno-​Społecznego Akademii Techniczno-​Humanistycznej popisał się niemałym wyczynem, zdobył Stu­denck­iego Nobla w kat­e­gorii języki obce. Najpierw został lau­re­atem etapu region­al­nego i otrzy­mał wyróżnie­nie, by kilka tygodni później pojechać do Warszawy na kra­jowy finał konkursu. Wszys­tko zakończyło się dużym powodze­niem, ponieważ ostate­cznie na Kra­jowej Gali Finałowej otrzy­mał wymar­zoną stat­uetkę Stu­denck­iego Nobla 2012. Warto również wspom­nieć, że wcześniej nasz noblista był m.in. dwukrot­nym stype­ndystą Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego dla najbardziej uzdol­nionych studentów.

czy­taj dalej

Samo­chody zabytkowe na start! 11 lipca 2012

Po raz 35. do Bielska-​Białej przy­jadą miłośnicy zabytkowych samo­chodów. Biel­ska impreza wyro­biła sobie już świetną markę i na jej kole­jne edy­cje przy­jeżdżają goś­cie z całej Europy! Jubileuszowy 35 Między­nar­o­dowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych (FIVA „A”) oraz VIII runda Mis­tr­zostw Pol­ski odbędą się w dni­ach 11 – 15.07.2012r. Ale biel­szczanie najlep­szą okazję do podzi­wia­nia pięknych staruszków będą mieli w niedzielę.

czy­taj dalej

Mama wraca do pracy. Logistyka dnia codzi­en­nego 6 lipca 2012

Pół roku temu pod­czas towarzyskiego spotka­nia mój serdeczny przy­ja­ciel zwierzył mi się z pewnego dylematu. Od dawna szukał osoby, która poprowadzi jedną z jego firm. Po kilku eta­pach rekru­tacji na placu boju o posadę pozostały dwie osoby. Młody mężczyzna, dobry menadżer, bez zobow­iązań rodzin­nych i młoda kobi­eta, która odchowała trójkę dzieci. Na korzyść mężczyzny prze­maw­iało to, że miał dłuższy czas pracy zawodowej(!), na korzyść kobi­ety, że lep­iej, nawet dużo lep­iej wypadała w tes­tach i zada-​niach rekru­ta­cyjnych. Bez waha­nia wskaza­łem na kobi­etę. Powiedzi­ałem mu, że jeśli kobiecie udało się w krótkim cza­sie zupełnie samodziel­nie, bez wspar­cia rodziny, odchować trójkę dzieci, to z firmą poradzi sobie bez więk­szego prob­lemu. Zna­jomy, chyba wbrew sobie zau­fał mi, a dwa miesiące temu dostałem od niego esemes: „Miałeś rację! Dzięki!”.

czy­taj dalej

Dzi­en­nikarski IKS-​Konkurs 5 lipca 2012

Marzyłeś kiedykol­wiek o wzię­ciu udzi­ału w konkur­sie, w którym nie tylko sprawdz­iłbyś swoje pis­arskie zdol­ności, ale także zmierzyłbyś się z wieloma wyzwa­ni­ami, które udowod­niłyby, że nada­jesz się do zawodu dzi­en­nikarza? Wyjątkowy i jedyny taki Dzi­en­nikarski IKS-​Konkurs orga­ni­zowany przez III LO im. S. Żerom­skiego w Bielsku-​Białej, ofer­uje Ci o wiele więcej!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.