Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Okrągły stół dla biel­s­kich żab 19 czer­wca 2012

Wszys­tkie płazy w Polsce objęte są ochroną. Są narażone na wyginię­cie z wielu względów, związanych m.in. z rozbu­dową infra­struk­tury czy zanieczyszczeni­ami chemicznymi w glebie i w wodzie. Klub Gaja od wielu lat zab­iega o rzeczy­wistą ochronę płazów, również w Bielsku-​Białej. Pro­muje poszanowanie praw zwierząt i ochronę przy­rody nie negu­jąc praw społeczeństwa do roz­woju cywilizacyjnego.

czy­taj dalej

Firma wrażliwa społecznie — Lodoła­macze 2012 15 czer­wca 2012

Pol­ska Orga­ni­za­cja Pra­co­daw­ców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udzi­ału w VII edy­cji konkursu dla pra­co­daw­ców wrażli­wych społecznie LODOŁA­MACZE 2012. Konkurs odbywa się pod Hon­orowym Patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezy­denta RP. Władze państ­wowe i samorzą­dowe patronują wydarze­niu we wszys­t­kich regionach. Ambasadorem Konkursu jest Zbig­niew Zamachowski.

czy­taj dalej

IV instru­men­talny konkurs „O złoty klucz wioli­nowy” rozstrzyg­nięty 15 czer­wca 2012

13 czer­wca w sali wid­owiskowej Domu Kul­tury w Kętach odbył się kon­cert galowy uczest­ników IV instru­men­tal­nego konkursu „O złoty klucz wioli­nowy”. Zagrali lau­reaci wyłonieni w przesłucha­ni­ach, które odbyły się 22 maja, a wyboru dokon­ała Komisja Artysty­czna w składzie:

czy­taj dalej

Nauczą cię chodzić z kijkami 13 czer­wca 2012

Chcesz poz­nać najnowsze trendy w dziedzinie sportów: górs­kich i zimowych, rowerowych, wod­nych, halowych i out­doorowych, turys­tki, czy trekingu? Tego wszys­tkiego będzie się można dowiedzieć pod­czas Targów „Rekreacja”, które ruszają w piątek w biel­skiej hali pod Szyndzielnią.

czy­taj dalej

Szczyt weimarski dla młodzieży 12 czer­wca 2012

W dni­ach 15 – 21 lipca 2012 roku w Bielsku-​Białej odbędzie się XII Szczyt Młodzieży Region­al­nego Trójkąta Weimarskiego. Spotkanie zor­ga­ni­zowano przy wspar­ciu finan­sowym Samorządu Woje-​wództwa Śląskiego. Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Panie, do broni! 11 czer­wca 2012

Kobi­ety lubiące wyzwa­nia, współza­wod­nictwo i… strze­lanie mogą wziąć udział w biel­skim turnieju Zoltar. To elek­tron­iczny paint­ball, a więc taki bez sini­aków, ale z równie dużą dawką adrenaliny.

czy­taj dalej

Nie bój się kary, oddaj książkę! 6 czer­wca 2012

Pod­czas wiosen­nych porząd­ków odnalazłeś książkę wypoży­c­zoną kilka lat temu w bib­liotece, ale nie pofaty­gowałeś się z jej odd­aniem, bo boisz się kary? Do końca wrześ­nia wszyscy zapom­i­nalscy zostali objęci amnestią! Książnica Beskidzka uprze­jmie prosi o zwróce­nie jej własności.

czy­taj dalej

Warsz­taty sztuki użytkowej w Domu Nauczy­ciela 6 czer­wca 2012

Klub Nauczy­ciela zaprasza Was w czer­wcu na warsz­taty sztuki użytkowej, a także na spotka­nia z lit­er­aturą i sztuką.

czy­taj dalej

Opowieści, które żyją tylko w pamięci 5 czer­wca 2012

Dyskusyjny Klub Fil­mowy w Kętach zaprasza 6 czer­wca o godz. 19.30 na pro­jekcję filmu „Opowieści, które żyją tylko w pamięci”. Zain­spirowana lokalną leg­endą poe­t­y­cka his­to­ria wioski w brazyli­jskim inte­ri­orze, gdzie czas dawno stanął w miejscu.

czy­taj dalej

Inku­ba­tor przed­siębior­c­zości 5 czer­wca 2012

W byłej siedz­i­bie Urzędu Stanu Cywilnego na pl. Opa­trzności Bożej został w poniedzi­ałek otwarty Inku­ba­tor Społecznej Przed­siębior­c­zości Wojew­ództwa Śląskiego. Pro­jekt otrzy­mał dofi­nan­sowanie z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, na dzi­ałal­ność Inku­ba­tora w Bielsku-​Białej przez­nac­zono ponad 700 tys. zł. Inku­ba­tor ma wspierać orga­ni­za­cje pozarządowe.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.