Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Opowieści o cier­pi­e­niu i aresz­tan­tach 3 czer­wca 2012

W czer­wcu biel­szczanki będą mogły dowiedzieć się, po co człowiekowi cier­pi­e­nie i poz­nać his­to­rie wprost z pol­i­cyjnego aresztu dawnego Biel­ska! Te i inne ciekawe tem­aty zostaną porus­zone na dar­mowych czwartkowych wykładach.

czy­taj dalej

Niebez­pieczne „komórki”? 30 maja 2012

- Rodz­ice chęt­nie kupują dzieciom tele­fon, jed­nak często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie nieostrożné korzys­tanie z komórki. To my, dorośli, odpowiadamy za bez­pieczeństwo naszych dzieci, również w świecie komórek i inter­netu. Chcemy przekonać rodz­iców i nauczy­cieli, że nauka bez­piecznego korzys­ta­nia z urządzeń mobil­nych to dzisiaj konieczność – mówi Jakub Śpiewak, prezes Fun­dacji Kid​pro​tect​.pl, pomysło­dawca projektu.

czy­taj dalej

Sie­dem wieków Bielska-​Białej 30 maja 2012

W środę i czwartek w budynku Rek­toratu Akademii Techniczno-​Humanistycznej przy ul. Mick­iewicza 24 odbędzie się kon­fer­encja naukowa „Sie­dem wieków Bielska-​Białej”. Kon­fer­encja została przy­go­towana wspól­nie z Bielsko-​Bialskim Towarzys­t­wem Historycznym.

czy­taj dalej

Dar­mowe warsz­taty dla dzieci 28 maja 2012

Już wkrótce wszys­tkie dzieci będą obchodz­iły swoje święto. Z tej okazji dla małych biel­szczan przy­go­towano różné atrakcje, m.in. zaję­cia muzy­czne i plastyczne.

czy­taj dalej

Słoneczny Patrol w Bielsku-​Białej. Dar­mowe bada­nia znamion 28 maja 2012

Słońce grzeje coraz moc­niej i wszędzie widać opala­ją­cych się ludzi. Polacy chyba nie chcą wierzyć, że nad­miar promieni słonecznych może szkodzić i m.in. powoduje pojaw­ianie się na naszej skórze różnych zmian. Za kilka dni biel­szczanie będą mieli możli­wość sko­rzys­ta­nia z dar­mowych badań znamion i kon­sul­tacji z kosmetologiem.

czy­taj dalej

Poczy­taj mi mamo 26 maja 2012

Ilu biel­szczan czyta swoim dzieciom przed snem? Zapewne zbyt niewielu… Tym­cza­sem takie prak­tyki mają zbaw­i­enny wpływ na rozwój naszych pociech i późniejszą chęć samodziel­nego sięg­nię­cia po książkę. Za kilka dni w w Książnicy Beskidzkiej rozpoczną się obchody XI Ogólnopol­skiego Tygod­nia Czy­ta­nia Dzieciom.

czy­taj dalej

Co siedzi w głowie nas­to­latka?… 24 maja 2012

Okres dojrze­wa­nia, to moment, kiedy nawet naj­grzeczniejsze dzieci zaczy­nają spraw­iać prob­lemy wychowaw­cze. Choć rodz­i­com wydaje się, że to trudny okres tylko dla nich, powinni wiedzieć, że także dla młodego człowieka jest to ciężki czas, kiedy często sam nie rozu­mie zachodzą­cych w nim przemian.

czy­taj dalej

Z cyklu: Warsz­taty rodzinne — mozaika 23 maja 2012

Kole­jne spotkanie, na które Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza dzieci razem z ich rodzi­cami lub dzi­ad­kami, poświę­cone będzie tworze­niu prac w tech­nice mozaiki – znanej od starożyt­ności sztuce układa­nia orna­men­tów i obrazów, które pow­stają z małych kawałków szkła, ceramiki czy też kamienia, przyk­le­janych na twarde podłoże. Zaję­cia poprowadzi Joanna Ros­tek – artys­tka z Bytomia.

czy­taj dalej

Lau­reaci konkursu „O złoty klucz wioli­nowy” 23 maja 2012

Dom Kul­tury w Kętach już po raz czwarty zor­ga­ni­zował muzy­czny konkurs dla dzieci i młodzieży. Uczest­nicy konkursu mogli star­tować w kilku kat­e­go­ri­ach wiekowych: do 10 lat, od 11 do 14 lat i od 15 do 19 lat. Młodzi muzycy zagrali po dwa utwory: z reper­tu­aru muzyki klasy­cznej i dowolny na wybranym instru­men­cie muzy­cznym z grup: klawi-​szowych, szarpa­nych, dętych czy uderzanych. 

czy­taj dalej

Nauka poprzez zabawę 22 maja 2012

W najbliższy week­end na biel­s­kich Bło­ni­ach odbędzie się dwud­niowa impreza, z której biel­szczanie (zwłaszcza ci najmłodsi) wyjdą nie tylko weselsi, ale i mądrze­jsi oraz – miejmy nadzieję – bezpieczniejsi.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.