Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Liczy się każdy człowiek 21 maja 2012

Z Bielska-​Białej wys­tar­tuje rajd dla hos­picjów. Wszyscy row­erzyści z regionu, którym nieobo­jętna jest idea pomocy cier­pią­cym, mogą wziąć udział w star­cie rajdu — 2 czer­wca o godz. 13.00 spod Cen­trum Handlowo-​Rozrywkowego Gem­ini Park i prze­jechać sym­bol­iczny frag­ment trasy Bielsko-​Biała — Bystra.

czy­taj dalej

Wykłady o zdrowiu pod­czas Beskidzkiego Fes­ti­walu Nauki i Sztuki 16 maja 2012

Pod­czas dwóch fes­ti­walowych dni Wydział Nauk o Zdrowiu zaprasza na cykl wykładów na temat zdrowia, krwio­daw­stwa oraz przeszczepu narządów. Uczest­nicy fes­ti­walu będą również mogli sko­rzys­tać z pro­fi­lak­ty­cznych badań

czy­taj dalej

Warsz­taty i wykłady dla kobiet 15 maja 2012

Bogaty pro­gram XIII Beskidzkiego Fes­ti­walu Nauki i Sztuki gwaran­tuje wszys­tkim uczest­nikom świetną zabawę połąc­zoną z edukacją. My wybrałyśmy kilka propozy­cji, które z pewnoś­cią zain­tere­sują nasze Czytelniczki.

czy­taj dalej

To będzie niezwykła noc 14 maja 2012

Zbliża się noc pełna wrażeń dla wszys­t­kich Polaków. „Noc Muzeów 2012“ trady­cyjnie już dotrze także do Bielska-​Białej. Orga­ni­za­torzy będą próbowali nas przekonać, że w muzeum może być jak w bajce.

czy­taj dalej

Zbieraj maku­laturę, ratuj konie! 10 maja 2012

Od 18 do 20 maja pod hiper­mar­ketem Auchan Klub Gaja orga­nizuje zbiórkę maku­latury. Pieniądze z akcji „Zbieraj maku­laturę, ratuj konie” Klub Gaja przez­nacza na inter­wencje, lecze­nie, pomoc i ratowanie koni. Ura­towane zwierzęta trafi­ają do sto­warzyszeń i fun­dacji zaj­mu­ją­cych się hipoter­apią, do gospo­darstw oraz schro­nisk dla koni, gdzie mają zapewnione dobre warunki i doży­wot­nią opiekę.

czy­taj dalej

Most do włas­nej firmy 8 maja 2012

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub mieszczącą się w przedziale wiekowym 45 – 64 lata, możesz dostać nawet 35 tys. zł na otwar­cie włas­nej firmy. Szczególne zain­tere­sowanie powinny wykazać kobi­ety, gdyż dla nich zarez­er­wowano ponad połowę miejsc w grupie docelowej, która zostanie zak­wal­i­fikowana do pro­jektu. W czwartek w Bielsku-​Białej odbędzie się spotkanie infor­ma­cyjne dla zainteresowanych.

czy­taj dalej

Lubię być obcy. O Rafale Wojaczku raz jeszcze 7 maja 2012

Lubię być obcy. O Rafale Wojaczku raz jeszcze” to kole­jny cykl otwartych spotkań przy­go­towanych przez Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej. Imprezy odbędą się w dni­ach 9 – 11 maja w siedz­i­bie Kolegium przy ul. Krakowskiej 30.

czy­taj dalej

Biel­szczanie czy­tają najwięcej 27 kwiet­nia 2012

Jak co roku roku Bib­lioteka Śląska dokon­ała oceny dzi­ałal­ności bib­liotek na tere­nie wojew­ództwa śląskiego. Biel­ska Książnica Beskidzka zajęła w tym zestaw­ie­niu pier­wsze miejsce.

czy­taj dalej

Spotkanie w Galerii Foto-​Bo 26 kwiet­nia 2012

Gale­ria Fotografii Artysty­cznej Foto-​Bo ul. Pod­cie­nie 11, zaprasza na kole­jne spotkanie FOTO (i nie tylko) GRAFICZNE z cyklu: „Boniedzi­ałki w BoGaleryi”.
 

czy­taj dalej

XIII Beskidzki Fes­ti­wal Nauki i Sztuki 26 kwiet­nia 2012

W tym roku już po raz trzy­nasty Akademia Techniczno-​Humanistyczna orga­nizuje Beskidzki Fes­ti­wal Nauki i Sztuki, który odbędzie się w dni­ach 18 – 19 maja. Tegoroczny fes­ti­wal odbywa się pod hasłem „Poz­nać, rozu­mieć, kre­ować”. Pomysło­dawcy i orga­ni­za­torzy wydarzenia przy­go­towali bardzo bogaty pro­gram dwud­niowej imprezy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.