Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Tomasz Kam­mel będzie uczył biel­skie dzieci 12 kwiet­nia 2012

Jak dobrze zaprezen­tować się przed szer­szą pub­licznoś­cią? Wielu z nas zadawało sobie to pytanie przed ważnym wys­tąpi­e­niem. Podobne dylematy mogą mieć również sześ­ci­o­latki. Dlat­ego niezbędną do dobrej auto­prezen­tacji wiedzę przekaże biel­skim malu­chom… Tomasz Kammel.

czy­taj dalej

Wys­tawa fotograficzna Klubu Gaja 12 kwiet­nia 2012

Od 10 do 17 kwiet­nia w biel­skiej Galerii SFERA (gale­ria I), można oglą­dać wys­tawę „Pomóż ratować zwierzęta”. Sku­pia się ona na dzi­ała­ni­ach Klubu Gaja na rzecz ratowa­nia zwierząt i przy­bliża his­torię ocalonych przez orga­ni­za­cję koni i innych zwierząt. Wśród nich zna­j­duje się wstrząsający repor­taż o Pry­mulce i Mys­zorce, koni­ach przez­nac­zonych do rzeźni.

czy­taj dalej

Finał konkursów — „Mate-​matyka jest wszędzie” oraz „Inny-​obcy?” 10 kwiet­nia 2012

W środę 12 kwiet­nia o godzinie 15.00 w siedz­i­bie Kolegium Nauczy­ciel­skiego w Bielsku-​Białej przy ul. Krakowskiej 30 odbędzie się wręcze­nie nagród w orga­ni­zowanych przez biel­skie Kolegium konkur­sach „Matem­atyka jest wszędzie” oraz lit­er­ackim „Inny-​obcy?”. Oba konkursy przez­nac­zone były dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, a ich celem było rozwi­janie zain­tere­sowa­nia językiem pol­skim i matem­atyką oraz pokazanie pow­iązań tych dziedzin z innymi dyscy­plinami nauki. Orga­ni­za­torzy chcieli pokazać, iż zarówno języka pol­skiego jak i matem­atyki można uczyć się w zupełnie inny sposób niż jesteśmy do tego przyzwycza­jeni na trady­cyjnych lekcjach.

czy­taj dalej

Zagło­suj i wygraj plac zabaw dla Bielska-​Białej 9 kwiet­nia 2012

204 – to kod przyp­isany Bielsku-​Białej w trze­ciej edy­cji ogólnopol­skiego konkursu „Zagło­suj na Swoje Miasto”. Zabawa rusza 10 kwiet­nia i potrwa do 31 mają. Biorąc w niej udział możemy przy­czynić się do wybu­dowa­nia nowoczes­nego placu zabaw w naszym mieście.

czy­taj dalej

Akcja “Mamo,Tato! Spędź ze mną czas!” w Bielsku-​Białej — fotorelacja 3 kwiet­nia 2012

Prezen­tu­jemy Wam kole­jną por­cję fotografii z naszej sobot­niej akcji w Domu Żołnierza. Wszyscy nieza­leżnie od wieku mogli znaleźć dla siebie ciekawe zaję­cia. Niek­tóre zdję­cia są dowo­dem na to, że nawet trochę więksi chłopcy dobrze baw­ili się pod­czas naszych warsztatów….

czy­taj dalej

ATH po raz kole­jny orga­ni­za­torem Beskidzkiego Fes­ti­walu Nauki i Sztuki 2 kwiet­nia 2012

Akademia Techniczno-​Humanistyczna po raz kole­jny jest głównym orga­ni­za­torem Beskidzkiego Fes­ti­walu Nauki i Sztuki. Orga­ni­za­torzy mają nadzieję, że XIII Fes­ti­wal po raz kole­jny przy­czyni się do inte­gracji środowisk naukowych, oświa­towych i kul­tur­al­nych Regionu Podbeskidzia.

Bogaty i różnorodny pro­gram zachęca do uczest­nictwa w tej kulturalno-​naukowej imprezie, a piknikowa forma będzie dodatkowo sprzy­jała spędza­niu czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

czy­taj dalej

Zwycięzcy 6. Rajdu Czechow­icki ego 2 kwiet­nia 2012

czy­taj dalej

Fotorelacja z akcji dla rodzin „Mamo,tato! Spędź ze mną czas” 2 kwiet­nia 2012

Akcja „Mamo, tato! Spędź ze mną czas” już za nami… W sobot­niej imprezie w Domu Żołnierza wzięło udział 1500 osób! Dzięku­jemy wszys­tkim naszym Spon­sorom, Part­nerom i Wolon­tar­ius­zom za wspar­cie i pomoc. Bez Was ta akcja by się nie udała. Poniżej zobacz­cie pier­wszą z fotorelacji. Autorką zdjęć jest Ada Legoń.

czy­taj dalej

Poniedzi­ałek z Ander­senem 2 kwiet­nia 2012

Dzisiaj obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Książki Dziecięcej. Z tej okazji biel­ska Książnica Beskidzka orga­nizuje „Zabawę z Andersenem”.

czy­taj dalej

Ćwiczenia wzmi­ac­ni­a­jące mięśnie stopy two­jego dziecka 30 marca 2012

Dla praw­idłowego roz­woju i wzrostu dziecka niezbędny jest ruch. U niemowlaków można pobudzać stopy łaskotaniem i delikat­nym masowaniem. Starsze dzieci warto zachę­cać do wspól­nych ćwiczeń, pod­czas których będą miały za zadanie chwycić paluszkami woreczek z piask­iem lub rozsy­pane kredki. — Kilkulatki świet­nie odna­j­dują się na placu zabaw, można to wyko­rzys­tać jako ele­ment zajęć korek­cyjnych. Wspinaczka po dra­binkach i harce w kolorowych kulkach to najlep­sza pro­fi­lak­tyka dla małych stóp – mówi Grażyna Milewska z Kinder­plan­ety. Zbaw­i­enne dzi­ałanie mają także ćwiczenia w base­nie i jazda na rowerze.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.