Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

W mieś­cie będzie czyś­ciej? 30 marca 2012

W biel­skiej dziel­nicy Lip­nik kończy się właśnie budowa nowoczes­nego Zakładu Gospo­darki Odpadami. Prezy­dent Bielska-​Białej Jacek Kry­wult pod­kreśla, że nie jest to wysypisko śmieci w pop­u­larnym tego słowa znacze­niu. To miejsce – jedno z najnowocześniejszych tego typu w Polsce – dzięki któremu 70% śmieci ma być odzyskiwanych!

czy­taj dalej

Szkoła z trady­cją i ambic­jami 28 marca 2012

Zespół Szkół Ogrod­niczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-​Białej ma długą trady­cję i właś­ci­wie jest jedną z ostat­nich placówek o takim pro­filu. Szkoła prowadzi szereg dzi­ałań, które przy­cią­gają uwagę społeczności lokalnej, a przede wszys­tkim uczniów. Jest to szkoła zawodowa, w której ksz­tałcą się już pokole­nia, często jest tak, iż zdoby­cie wyk­sz­tałce­nia to trady­cja rodzinna.

czy­taj dalej

Bycie rodz­icem nie jest łatwe 26 marca 2012

Wychowanie dzieci to trudny kawałek chleba. Rodz­ice doskonale wiedzą, że bywają momenty radości i uniesień oraz te nieco gorsze, kiedy cza­sem wręcz nie wiadomo co zro­bić w danej sytu­acji. M.in. o tych wąt­pli­woś­ci­ach będzie mowa na czwartkowym wykładzie.

czy­taj dalej

Gry plan­szowe dla całej rodziny 26 marca 2012

W sklepach z artykułami dla dzieci możemy znaleźć bardzo nowoczesne zabawki i gry eduka­cyjne, ale nie powin­niśmy rezyg­nować również z tych trady­cyjnych, np. gier plan­szowych. Biel­ska sala zabaw dla dzieci Figlo-​Park i nasz Part­ner pod­czas biel­skiej akcji „Mamo, tato! Spędź ze mną czas” pro­ponuje dzieciom i ich rodz­i­com świetną zabawę z wyko­rzys­taniem gier planszowych.

czy­taj dalej

Zmieniaj nasze miasto 22 marca 2012

Jeżeli chcemy mieć czynny udział w życiu naszego miasta, to mamy taką szansę do 26 marca. Właśnie trwają kon­sul­tacje społeczne pro­jektu „Strate­gia Roz­woju Bielska-​Białej do roku 2020”.

czy­taj dalej

ATH ma nowego rek­tora! 21 marca 2012

We wtorek w murach rek­toratu Akademii Techniczno-​Humanistycznej odbyły się wybory nowego rek­tora. Nowym-​starym sze­fem Akademii został prof. Ryszard Bar­cik, zdoby­wa­jąc 46 (spośród 57) głosów, co stanowi ponad 80 proc. popar­cia. Będzie to jego druga kadencja w roli stern­ika jedynej pub­licznej uczelni w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Drzewko za surowce wtórne na Sarnim Stoku! 20 marca 2012

Akcja DRZEWKO ZA SUROWCE odbędzie się w najbliższy week­end 24 – 25 marca na górnym parkingu Cen­trum Hand­lowego Sarni Stok. Za każde przynie­sione 10 kg maku­latury lub 20 puszek alu­min­iowych, butelek PET czy szk­lanych butelek będzie można otrzy­mać jeden z 500 upominków. 

czy­taj dalej

Kreaty­wny KEN 20 marca 2012

Już w kwiet­niu w Bielsku-​Białej odbędzie się Uczniowski Kon­gres Kul­tury – czyli trzy dni z kul­turą w IV Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Komisji Edukacji Nar­o­dowej. Ta wyjątkowa impreza kul­tur­alna dedykowana jest uczniom szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Znakomici goś­cie, warsz­taty, spotka­nia, konkursy pro­jekcja filmu Młyn i krzyż, to tylko niek­tóre z wybranych propozycji.

czy­taj dalej

Dzień Otwarty na Akademii Techniczno-​Humanistycznej 20 marca 2012

W najbliższy poniedzi­ałek 26 marca od godz. 10 do 13 Akademia Techniczno-​Humanistyczna zaprasza wszys­t­kich uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Humanistyczno-​Społecznego.

czy­taj dalej

Bielscy uczniowie najlepsi 20 marca 2012

Uczniowie jed­nej z biel­s­kich pod­stawówek pokon­ali 360 innych placówek z całej Pol­ski. Dzięki temu wygrali dla swo­jej szkoły nowoczesną pra­cownię mul­ti­me­di­alną o wartości 12 tys. zł.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.