Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Przy­ja­cielu posprzą­taj 16 marca 2012

Co roku, kiedy znika ostatni śnieg, w mias­tach ukazuje się straszny widok. Wszys­tko, co w zasięgu wzroku usłane jest… psimi kupami. Trudno prze­jść chod­nikiem nie wdep­nąwszy w cuch­nącą niespodziankę, tym bardziej nie ma mowy o rozłoże­niu kocyka na którymś z biel­s­kich trawników i delek­towa­niu się wiosen­nymi promieni­ami słońca. Dlat­ego biel­ska Fun­dacja Eko­log­iczna ARKA i żywiecka KLAMRA rozpoczęły ogólnopol­ską kam­panię mającą nakłonić właś­ci­cieli psów do sprzą­ta­nia po swoich czworonogach.

czy­taj dalej

Wieczór z agen­tem w Maza­ń­cow­icach 15 marca 2012

Gminny Ośrodek Kul­tury w Jasienicy filia w Maza­ń­cow­icach zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na „Wieczór z agen­tem”, który odbędzie się w nocy z 24 na 25 marca 2012 roku. W imprezie powinni wziąć udział wszyscy ci, którzy lubią tajem­nicze wydarzenia, lubią rozwiązy­wać zagadki oraz potrafią łączyć ze sobą różné fakty.

czy­taj dalej

10. Giełda Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych w Pszczynie 15 marca 2012

Zawód ważna rzecz — dlat­ego w przyszły wtorek 20 marca w Gocza­łkow­icach odbędzie się 10. Giełda Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych. Orga­ni­za­torzy liczą, że tłum­nie odwiedzą ich uczniowie klas III gim­nazjów powiatu pszczyńskiego, dyrek­torzy szkół, nauczy­ciele oraz rodzice. 

czy­taj dalej

Finał Między­nar­o­dowego Konkursu „Mieszkam w Beski­dach” 14 marca 2012

XIX Między­nar­o­dowy Konkurs „Mieszkam w Beski­dach” dob­iega końca. W sumie jury zobaczyło prawie sie­dem tysięcy nadesłanych prac. Spośród nich wybrano tysiąc najlep­szych. Dzieła są wyko­nane w kilku­nastu tech­nikach plastycznych.

czy­taj dalej

Stop wypala­niu traw 14 marca 2012

Tylko w marcu śred­nio raz dzi­en­nie bielscy strażacy gasili płonące zarośla, pola i łąki. Niemal wszys­tkie pożary spowodował człowiek! Nasz sąsiad, krewny lub zna­jomy… Wypalanie trwa, to przed­wiosenna plaga, która pokazuje, że w XXI wieku wciąż mamy ciemnogród.

czy­taj dalej

Kole­jna impreza Bab­skiego Biel­ska już 31 marca! 13 marca 2012

W ostat­nią sobotę marca (31.03) zapraszamy Was do Domu Żołnierza na kole­jne wydarze­nie orga­ni­zowane przez por­tal Bab­skie Biel­sko –akcję społeczną Mamo, Tato! Spędź ze mną czas! Przez cały dzień dzieci i ich rodz­ice będą mogli wziąć udział w kilkudziesię­ciu dar­mowych warsztatach. 

czy­taj dalej

Poz­nać świat dziecka. „Nowy” model edukacji 13 marca 2012


Konkurs dla małych artys­tów 13 marca 2012

Jeśli Twoje dziecko lubi pow­tarzać wier­szyki albo dawać taneczne popisy na rodzin­nych uroczys­toś­ci­ach, powinno spróbować swoich sił w PRO­TEUSIE. Spółdziel­cze Cen­trum Kul­tury „Best” przy SM „Złote Łany” oraz Wydział Kul­tury i Sztuki Urzędu Miasta w Biel­sku– Białej po raz dziesiąty już orga­nizują Inte­gra­cyjny Konkurs Recy­ta­torski i VIII Przegląd Innych Form Artysty­cznych PRO­TEUS „Radość życia” w twór­c­zości ks. Jana Twardowskiego.

czy­taj dalej

Dzień otwarty w urzędzie skar­bowym 10 marca 2012

Jeżeli jeszcze nie wypełnil­iśmy naszego zez­na­nia podatkowego, bo nie za bardzo wiemy jak to zro­bić, jutro po poradę możemy udać się do biel­skiego Urzędu Skar­bowego, który orga­nizuje dzień otwarty. Przy wypeł­ni­a­niu PIT-​u nie zapom­ni­jmy o przekaza­niu komuś 1% naszego podatku!

czy­taj dalej

Zielona Wyspa Śląsk. Warsz­taty eko­log­iczne dla uczniów 10 marca 2012

W ramach tegorocznej 4 edy­cji kam­panii eko­log­icznej Zielona Wyspa Śląsk w 5 Mias­tach Part­ner­s­kich przeprowad­zone zostaną warsz­taty eko­log­iczne EKO (puz­zle, gry i zabawy), przy­go­towywane jako przed­sięwz­ię­cie pro­mu­jące seg­re­gację odpadów i recyk­ling, oszczędzanie energii, a także trak­tu­jące o tem­atyce zmian klimatycznych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.