Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Rośnie bezrobo­cie 12 marca 2012

Bezrobo­cie rośnie, ale do pracy często nie ma chęt­nych. Leszek Stokłosa, dyrek­tor biel­skiego PUP, mówi na łamach Gazety Wybor­czej, że w Bielsku-​Białej stopa bezrobo­cia wynosi w tej chwili 6,5 pro­cent i należy do najniższych w kraju.

czy­taj dalej

Zmysły Afryki. Wys­tawa zdjęć w Kolegium Nauczy­ciel­skim 8 marca 2012

Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej zaprasza 13 marca o godz. 16.00 na wys­tawę zdjęć autorstwa dr Anny Niedźwiedź „Zmysły Afryki”. Prezen­towane fotografie pow­stawały „przy okazji” prowad­zonych przez autorkę badań antropo­log­icznych nad współczesną religi­jnoś­cią chrześ­ci­jańską w Afryce Zachod­niej. To zapisy spotkań, miejsc, przestrzeni i czasu, których dr Niedźwiedź doświad­czyła pod­czas pobytów w Afryce. Przy­pom­i­nają o bogactwie, różnorod­ności i inten­sy­wności etno­graficznego doświad­czenia terenowego.

czy­taj dalej

Bądź EKO, wygraj konkurs! 7 marca 2012

Orga­ni­za­torem akcji „EKOtwór” jest Wydział Pro­mocji Urzędu Miasta w Bielsku-​Białej. Jej zadaniem jest przy­bliże­nie idei art-​recyclingu i zachęce­nie biel­szczan do dba­nia o środowisko. Art-​recycling to nadawanie przed­miotom drugiego życia . Doskonale znany nam przed­miot może dzięki naszej inwencji twór­czej zamienić się w coś zupełnie nowego. Użyj swoich pokładów pomysłowości i w trosce o Matkę Naturę przyłącz się do akcji EKOtwór.

czy­taj dalej

Poma­gać akty­wnie 6 marca 2012

Star­tuje nabór do pro­jektu „Poma­gać akty­wnie — pro­mocja akty­wnej inte­gracji w gminie Czechow­ice — Dziedz­ice” . Pro­jekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-​Dziedzicach skierowany do rodz­iców dzieci niepełnosprawnych i osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi dorosłymi.

czy­taj dalej

Konkurs na przekład poe­t­y­cki 7 marca 2012

Ruszyła II edy­cja konkursu przekładu poe­t­y­ck­iego WSEH-​ART. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, stu­den­tów oraz wszys­t­kich, którzy wykazują zain­tere­sowanie nauką języka ang­iel­skiego oraz zagad­nieni­ami przekładu. Orga­ni­za­torem jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-​Humanistyczna w Bielsku-​Białej, która zaprasza wszys­t­kich zain­tere­sowanych do udzi­ału w konkursie.

czy­taj dalej

Uczniowie chronią ptaki 6 marca 2012

Uczniowie biel­skiej Szkoły Pod­sta­wowej nr 26 zamon­towali ponad 300 budek lęgowych dla ptaków na tere­nie Stra­conki i Beskidu Małego..

czy­taj dalej

Inku­ba­tor wspiera młodych biz­nes­menów 6 marca 2012

Przy Akademii Techniczno-​Humanistycznej w Bielsku-​Białej pow­stał Aka­demicki Inku­ba­tor Przed­siębior­c­zości (AIP). Stu­denci, którzy planują założe­nie włas­nej firmy mogą sko­rzys­tać z obsługi księ­gowej, finan­sowej i prawnej, doradztwa, szkoleń oraz usług mar­ketingowych. W poniedzi­ałek 5 marca 2012 r. Inku­ba­tor ofic­jal­nie rozpoczął swoją dzi­ałal­ność w budynku L, w kam­pusie Akademii Techniczno-​Humanistycznej w Bielsku-​Białej przy ulicy Willowej.

czy­taj dalej

Czekają na hand­low­ców i mechaników 5 marca 2012

Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej Krystyna Szu­mi­las przy­jechała do Bielska-​Białej aby w towarzys­t­wie prezy­denta Jacka Kry­wulta prze­ciąć wstęgę, dokonu­jąc tym samym uroczys­tego otwar­cia zmod­ern­i­zowanego Cen­trum Ksz­tałce­nia Ustaw­icznego i Prak­ty­cznego, mieszczącego się przy ul. Piastowskiej.

czy­taj dalej

Inic­jatywa ATH nagrod­zona! 5 marca 2012

Noc Naukow­ców, której współor­ga­ni­za­torem było biel­skie ATH została nagrod­zona w kat­e­gorii „Inic­jatywa” przez czytel­ników „Focusa”. Jest to najważniejsze wyróżnie­nie naukowe 2011 roku, które zostało przyz­nane naszej Akademii za ubiegłoroczną imprezę naukową.

czy­taj dalej

Biel­skie ATH będzie Uni­w­er­sytetem 2 marca 2012

Sejmik Śląski Urzędu Marsza­łkowskiego przyz­nał Akademii Techniczno-​Humanistycznej dotacje na dzi­ała­nia zmierza­jące do przek­sz­tałce­nia biel­skiej uczelni w uni­w­er­sytet. W zeszłym roku na te cel przyz­nano ATH 200 tysięcy zło­tych, a obecne dofi­nan­sowanie ma wynieść, aż pół miliona.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.