Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Scrapowy Mara­ton w Bielsku-​Białej! 17 marca 2014

Lubi­cie scrap­book­ing? To wasze hobby, któremu odd­a­je­cie się w wol­nym cza­sie? A może dopiero chci­ały­byś­cie rozpocząć przy­godę z tą unikalną tech­niką ozd­abi­a­nia i tworzenia? Doskon­ałą okazją będzie Scrapowy Mara­ton, który odbędzie się w Biel­sku już 22 marca 2014 roku! Serdecznie zapraszamy.

czy­taj dalej

19. Targi Pracy w biel­skiej ATH 12 marca 2014

To już 19. Targi Pracy w Akademii Tech­niczno – Human­isty­cznej w Biel­sku – Białej. Jak zwykle swoje stoiska wys­tawią firmy poszuku­jące pra­cown­ików, stażys­tów i prak­tykan­tów. Jeśli jesteś bezrobotny/​a i chciałbyś/​abyś rozpocząć swoją kari­erę zawodową, to serdecznie zapraszamy na targi, które będą miały miejsce już 16 kwiet­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Life­tramp — jeden dzień, inne życie 10 marca 2014

Wielu z nas marzy o próbowa­niu coraz to nowych rzeczy. Część tych marzeń wcielamy w życie, a na inne — najproś­ciej mówiąc — po prostu nie star­cza nam czasu. Podob­nie jest z zaję­ci­ami i zawodami, które intrygują i pocią­gają nas, ale na co dzień robimy coś zupełnie innego. Gdy­byśmy chcieli ulec pokusie, musielibyśmy zmienić całe nasze życie, a dzi­ałanie takie byłoby obar­c­zone ogrom­nym ryzykiem. W końcu wymar­zona praca niekoniecznie okaza­łaby się tak ciekawa, jak myśleliśmy. W odpowiedzi między innymi na „poszuki­wa­nia ideału” pow­stała pol­ska inicjatywa — Lifetramp.

czy­taj dalej

Już manip­u­lacja, czy jeszcze nie? Kulisy mar­ketingu 7 marca 2014

W cza­sach, gdy ofer­owanie pro­duktu z jed­nej strony stało się bardzo proste dzięki choćby dostępowi do inter­netu, a z drugiej — trudne ze względu na ogromną konkurencję we wszys­t­kich branżach, tym bardziej musimy uważać na manip­u­lację. Na czym ona polega? Jak łączy się z mar­ketingiem? 25 marca 2014 roku będziemy mogli wziąć udział w bezpłat­nym wykładzie.

czy­taj dalej

Bab­ski dizajn, czyli papier wszys­tko zniesie 3 marca 2014

Przetr­wał prawie 2000 lat i wciąż potrafi zaskaki­wać. Jak zdu­miewa­jący to mate­riał, jak papier wyko­rzys­tują pro­jek­tan­tki, przekon­ają się uczest­niczki „Bab­skiego diza­jnu”. Warsz­taty będą miały miejsce na Zamku Cieszyn, 9 marca 2014 roku, a każda kobi­eta, która zde­cy­duje się na nieza­pom­ni­aną przy­godę z papierem, odkryje, jak m.in. wykonać z niego biżu­terię i prze­r­o­bić lampy.

czy­taj dalej

Dni Wol­nego Opro­gramowa­nia — dowiedz się więcej! 27 lutego 2014

Warsz­taty DWO odbędą się w dni­ach 28 – 30 marca 2014 roku. To już 7. kon­fer­encja infor­maty­czna orga­ni­zowana przez entuz­jastów społeczności Open Source na Akademii Tech­niczno – Human­isty­cznej w Biel­sku – Białej. Warsz­taty adresowane są do wszys­t­kich osób, nie tylko tych związanych z branżą infor­maty­czną. Celem kon­fer­encji jest przed­staw­ie­nie w prosty, a przede wszys­tkim prak­ty­czny sposób pro­gramów, mają­cych służyć usprawnie­niu dzi­ała­nia zwykłych ludzi.

czy­taj dalej

Otwarte warsz­taty pod okiem malarki 24 lutego 2014

Na otwarte warsz­taty plas­ty­czne pod okiem mag­is­tra sztuki i malarki — Marii Posłusznej — zaprasza Dom Kul­tury im. Wik­torii Kubisz. Będzie to wyjątkowa okazja dla dzieci i młodzieży, bo ich prace na bieżąco będą kon­sul­towane z artys­tką, która ma za sobą liczne wystawy.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowa przy­goda z AIESEC Bielsko-​Biała 17 lutego 2014

Do 25 lutego 2014 r. trwa rekru­tacja do orga­ni­za­cji stu­denck­iej AIESEC dzi­ała­jącej przy Akademii Tech­niczno – Human­isty­cznej w Biel­sku – Białej. To doskon­ała okazja dla wszys­t­kich, którzy czują, że ich stu­denck­iemu życiu czegoś brakuje, i którzy chcieliby zacząć dzi­ałać na rzecz swo­jej zawodowej przyszłości.

czy­taj dalej

Kom­puter bez tajem­nic. Warsz­taty dla seniorów 13 lutego 2014

Warsz­taty kom­put­erowe dla seniorów to oferta, przy­go­towana przez OCK Pegaz. Będą się one odby­wały przez cały marzec, a udział w nich jest bezpłatny. Wydają się być znakomitą ofertą dla osób starszych, które nie potrafią płyn­nie poruszać się po internecie, a nierzadko nawet uru­chomie­nie kom­put­era sprawia im trud­ności. W cza­sach, kiedy tak wiele rzeczy można załatwić przez inter­net, dobrze jest znać zasady jego działania.

czy­taj dalej

Edukacja dziecka a zagroże­nia i wyzwa­nia współczes­ności — kon­fer­encja 11 lutego 2014

17 marca 2014 roku w biel­skim Kolegium Nauczy­ciel­skim odbędzie się kon­fer­encja naukowa, której tem­atem będzie edukacja dziecka w wieku przed­szkol­nym i młod­szym wieku szkol­nym wobec wyzwań i zagrożeń współczes­ności. Temat ten jest podyk­towany reflek­s­jami orga­ni­za­torów nad ksz­tałtem współczes­nej edukacji małego dziecka oraz niepoko­jami związanymi z prob­le­mami obniże­nia startu szkol­nego dziecka.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.