Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Beskidzka Szkoła Folk­loru 27 lutego 2012

Region­alny Ośrodek Kul­tury w Bielsku-​Białej zaprasza od 7 marca wszys­tkie dzieci na cykl szkoleń i warsz­tatów, na których mali plas­tycy nauczą się między innymi jak z opłatków zro­bić ozdobne „światy” i czy można mal­ować na szkle. Odkryją również jak twór­czo bawić się drew­ni­aną zabawką i jak ładnie poma­lować ptaszka.

czy­taj dalej

Twój Temat Tygod­nia 24 lutego 2012

Czy są jakieś obszary w Twoim życiu, z których chci­ałabyś być bardziej zad­owolona? Może chci­ałabyś być np.: bardziej zor­ga­ni­zowana, spoko­jniejsza w roz­mowach z part­nerem, częś­ciej spędzać czas z dziećmi a nie obok dzieci, a może chcesz mieć więcej czasu na swoje pasje? A może wszys­tko to razem?

czy­taj dalej

Czuli bar­barzyńcy. Pro­gram cyklu 23 lutego 2012

Pro­jekt przy­go­towany przez Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej ma na celu przy­bliże­nie wybranych aspek­tów kul­tury czeskiej w wieku XX oraz rozważe­nie istot­nych zagad­nień relacji pomiędzy Czechami i Polakami w tym cza­sie. Dzi­ała­nia zostały zaplanowane jako cykl spotkań, prezen­tacji, pokazów. Imprezy mają w więk­szości charak­ter otwarty, przez­nac­zone są dla stu­den­tów Kolegium Nauczy­ciel­skiego oraz zain­tere­sowanych mieszkańców Biel­ska ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem młodzieży szkół liceal­nych stale współpracu­ją­cych z wykład­ow­cami i słuchaczami spec­jal­ności język pol­ski z infor­ma­cją naukową i bib­liotekoz­naw­st­wem. Wszys­tkie imprezy (poza kon­certem J. Nohav­icy) odbędą się w siedz­i­bie Kolegium Nauczy­ciel­skiego przy ul. Krakowskiej 30.

czy­taj dalej

Czuli bar­barzyńcy. O kul­turze czeskiej w wieku XX 22 lutego 2012

Często to, co na wyciąg­nię­cie ręki, pozostaje niewidoczne. Tak bywa też z najbliższymi sąsi­adami i to zarówno w skali mikro – naszych relacji w najbliższym otocze­niu, jak i w sto­sunkach pomiędzy dużymi wspól­no­tami. His­to­ria kon­tak­tów pol­sko – czes­kich sięga wprawdzie zamierzchłej przeszłości od podręcznikowej Dąbrówki i Mieszka poczy­na­jąc, jed­nak na co dzień jeszcze niedawno w naszym myśle­niu o połud­niowych sąsi­adach domi­nował stereo­typ ugrun­towany prze obiegowe sądy o wojaku Szwe­jku, kned­likach i piwie.

czy­taj dalej

Rodzinne warsz­taty w Bielsku-​Białej 7 lutego 2012

W Bielsku-​Białej dzi­ała Sto­warzysze­nie Wspiera­nia Rodziny. Kierują nim dwie kobi­ety społeczniczki i pasjonatki: Łucja Sznyr prezes Sto­warzyszenia oraz Krystyna Jonkisz. W ośrodku można uczest­niczyć w bezpłat­nych zaję­ci­ach kuli­narnych, artysty­cznych, kom­put­erowych, szkoły dla rodz­iców i wielu innych. Więcej może­cie przeczy­tać w dal­szej części artykułu.

czy­taj dalej

W Bielsku-​Białej już dzi­ała Klub Coacha 6 lutego 2012

Biel­ski Klub Coacha jest kole­jnym lokalnym pro­jek­tem „filią” Klubu Coacha krakowskiego. Tego typu kluby dzi­ałają już w Katow­icach, Wrocławiu, Poz­na­niu i Warsza­wie. Celem było stworze­nie miejsca w naszym mieś­cie, gdzie coach­ing i rozwój będą mogły kwit­nąć, a ludzie związani z branżą coachingu, jego sym­pa­tycy i osoby zain­tere­sowane tem­atyką roz­woju oso­bis­tego będą miały gdzie się spo­tykać, szkolić, trenować i wymieniać doświadczenia.

czy­taj dalej

Zawody nar­cia­rskie. I Puchar Rek­sia 6 lutego 2012

Serdecznie zapraszamy najmłod­szych pasjonatów białego sza­leństwa (rocznik 1999 i młodsi) na zawody nar­cia­rskie pod nazwą „Puchar Rek­sia”. Impreza odbędzie się 12.02 2012 r. na stoku Biały Krzyż w Szczyrku. 

czy­taj dalej

W pro­gramie Święto Drzewa posad­zono 83,5 tysiąca drzew 5 lutego 2012

Klub Gaja pod­sumował 9.edycję swo­jego pro­gramu — Święto Drzewa. Zasad­zono blisko 83,5 tys. drzew, w tym 386 w intencji zachowa­nia pokoju na świecie. W dzi­ała­nia zaan­gażowało się ponad 71 tys. osób. 

czy­taj dalej

Rozkręć się! Warsz­taty Real­iza­tora Fil­mowego i Telewiz­yjnego 1 lutego 2012

W najbliższą sobotę 4 lutego rozpoczy­nają się Pro­fesjon­alne Warsz­taty Real­iza­tora Fil­mowego i Telewiz­yjnego. Jest to cykl wykładów i ćwiczeń poświę­conych najważniejszym zagad­nieniom związanym z pro­dukcją telewiz­yjną i fil­mową. Pro­gram Warsz­tatów adresowany jest do wszys­t­kich osób zain­tere­sowanych zdoby­ciem teo­re­ty­cznej wiedzy i prak­ty­cznych umiejęt­ności w dziedzinie real­iza­cji fil­mowej we wszys­t­kich jej aspek­tach. W trak­cie zajęć nasi Uczest­nicy poz­nają cały tok pro­dukcji filmu („od pomysłu do realizacji”).

czy­taj dalej

Akcja „Nie bądź jeleń, weź paragon” w Galerii SFERA 31 sty­cz­nia 2012

W czwartek (2 lutego) w Galerii SFERA odbędzie się zimowa edy­cja akcji „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Ma ona na celu ukazanie sprzedaw­com i kon­sumen­tom korzyści z wydawa­nia i bra­nia paragonu. Akcja „Weź paragon” prowad­zona jest pod patronatem Min­is­terstwa Finan­sów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.