Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Social media — fenomen w pro­mocji firmy 31 sty­cz­nia 2012

Już 18 lutego rusza Akademia Bab­skiego Port­fela, którą Bab­skie Biel­sko orga­nizuje we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-​Humanistyczną w Bielsku-​Białej. Pier­wsze szkole­nie doty­czyć będzie mar­ketingu w social media. Poniżej wywiad z prowadzą­cym, Bartłomiejem Rakiem.

czy­taj dalej

Rusza Akademia Bab­skiego Port­fela! 31 sty­cz­nia 2012

Bab­skie Biel­sko wspiera przed­siębior­c­zość wśród kobiet, dlat­ego postanow­iłyśmy zor­ga­ni­zować Akademię Bab­skiego Port­fela, czyli cykl warsz­tatów dla pań, którym zależy na ciągłym roz­woju zawodowym lub chcą dopiero wejść na ścieżkę kari­ery. Poniżej zna­jdziecie szczegóły całej Akademii.

czy­taj dalej

Nowa szkoła tańca Atmos­fera. 30 sty­cz­nia 2012

Pop­u­larność takich pro­gramów jak „You can dance” czy „Taniec z gwiaz­dami” spowodowały prawdziwy boom na taniec w Polsce. Dzieci, młodzież i dorośli pokochali ten rodzaj akty­wności, a szkoły tańca zaczęły pojaw­iać się jak grzyby po deszczu. Tańczy cała Polska!

czy­taj dalej

Pełny tytuł pro­fe­sorski dla rek­tora Akademii 24 sty­cz­nia 2012

Rek­tor Akademii Techniczno-​Humanistycznej w Bielsku-​Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Bar­cik otrzy­mał w poniedzi­ałek 23 sty­cz­nia tytuł pro­fe­sora nauk eko­nom­icznych. Prezy­dent Bro­nisław Komorowski tytuł naukowy prof. Bar­cikowi nadał postanowie­niem z 12 sty­cz­nia tego roku, w poniedzi­ałek w Pałacu Prezy­denckim wręczył rek­torowi akt nom­i­nacji. W uroczys­tości wzięła udział m.in. min­is­ter nauki i szkol­nictwa wyższego prof. Bar­bara Kudrycka.

czy­taj dalej

Ferie w mieś­cie 23 sty­cz­nia 2012

Już za parę dni nasze dzieci rozpoczy­nają ferie zimowe. Dla tych, które pozostają w mieś­cie więk­szość insty­tucji kul­tur­al­nych i sportowych przy­go­towała spec­jalną zimową ofertę. W dal­szej części artykułu zna­jdziecie, naszym zdaniem, naj­ciekawsze propozy­cje zajęć, na które warto zapisać swoje dziecko.

czy­taj dalej

Kraina bliskości — czyli jak wychować szczęśli­wego i otwartego na świat człowieka 22 sty­cz­nia 2012

Jeżeli jesteś, wkrótce będziesz, bądź planu­jesz być rodz­icem, to praw­dopodob­nie zas­tanaw­iasz się, jak wspierać rozwój swo­jego dziecka. Jak dbać o to, by miało poczu­cie, że jest kochane i akcep­towane, a świat w którym żyje jest ciekawym, pozy­ty­wnym miejscem?

czy­taj dalej

Wzmoc­nij swoją motywację 17 sty­cz­nia 2012

Czy zdarza Ci się mieć prob­lem z motywacją? To pytanie dość przeko­rne, gdyż niezwykle trudno byłoby znaleźć osobę, która nie miałaby nigdy takich trud­ności. Jak to jest, że cza­sem czegoś chcemy, ale jed­nak ciężko nam zacząć dzi­ałać? Może planowałaś reg­u­larnie ćwiczyć, albo zmienić coś w swo­jej pracy i mimo, że wiesz jak to zro­bić, jed­nak nie przekłada się to na rzeczy­wiste wprowadze­nie zmian? W dal­szej części artykułu zna­jdziecie rady, jak wzmoc­nić swoją motywację do działania.

czy­taj dalej

Ter­ror psy­chiczny w miejscu pracy 11 sty­cz­nia 2012

Cza­sami zdarza się, mimo, iż nie tak dawno lubiłaś swoją pracę, że z niepoko­jem i niechę­cią wchodzisz do firmy. Co się stało? Szef ośmiesza Cię na każdym kroku, nie dopuszcza na zebra­ni­ach do głosu, sugeruje niedys­pozy­cję psy­chiczną, a każdą uwagę trak­tuje w jeden sposób: jak się nie podoba, proszę się zwol­nić. Część dawnych koleżanek z pracy też trak­tuje Cię trochę jak kogoś, kto tu już „nie pasuje”. Masz coraz gorsze samopoczu­cie i im więcej pracu­jesz, tym gorzej jesteś oce­ni­ana. Czy zas­tanaw­iałaś się, czy w Twoim przy­padku nie chodzi o mobbing?

czy­taj dalej

Europe­jski Rok Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej. 9 sty­cz­nia 2012

Rok 2012 ogłos­zony został Europe­jskim Rok­iem Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej.
Nasz por­tal chce się akty­wnie włączyć w dzi­ała­nia mające na celu rozwi­janie i podtrzymy­wanie sol­i­darności między­pokole­niowej i pro­ponować różné formy akty­wności dla kobiet po 50. roku życia.

czy­taj dalej

Jak napisać list motywa­cyjny? 11 grud­nia 2011

List motywa­cyjny jest równie ważnym doku­mentem jak cv, a może nawet ważniejszym. Z pomocą ekspertki z Agencji Zatrud­nienia Staff Ser­vice w Bielsku-​Białej, Pani Agaty Kojzarek, udzie­limy Pan­iom kilku rad, jak napisać list motywacyjny:

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.