Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Witam, jestem Miss Beskidów… 8 grud­nia 2011

Roz­mowa z trzema: pięknymi, młodymi, zdol­nymi… można by wymieniać bez końca. Tylko u nas wywiad z Miss Beskidów 2011, oraz jej dwiema poprzed­niczkami. O ich pier­wszych krokach w świecie mod­elingu, sukce­sach, ale też o trud­nych chwilach. Pon­adto: plany na przyszłość i kilka rad – jak pójść w ich ślady. Mając gotową receptę na sukces, kto wie– może w przyszłym roku, któraś z Was sięg­nie po koronę?

czy­taj dalej

Jak stworzyć pro­fesjon­alne CV? 5 grud­nia 2011

Cur­ricu­lum Vitae stanowi prezen­tację twoich umiejęt­ności i kwal­i­fikacji zawodowych. To ten doku­ment w pier­wszej kole­jności przesądza o tym, czy twoja kandy­datura zostanie wzięta pod rozwagę. Warto zatem zain­west­ować swój czas, żeby solid­nie go przygotować.

czy­taj dalej

Metody poszuki­wa­nia pracy 26 listopada 2011

Poszuki­wanie pracy to nie tylko bierne czekanie na pojaw­ie­nie się ogłoszenia o wymar­zonym waka­cie. Na rynku pracy jest więcej wol­nych miejsc pracy niż nam się często wydaje. Trzeba zwięk­szyć swoją efek­ty­wność i wyko­rzys­tać jak najwięcej sposobów dociera­nia do ofert pracy i pra­co­daw­ców. Przed­staw­imy najważniejsze z nich.

czy­taj dalej

Potęga celu czyli jak zwięk­szać oso­bistą efek­ty­wność 27 października 2011

Czy wiesz, że umiejętne zdefin­iowanie swoich celów w znaczący sposób zwięk­sza praw­dopodobieństwo odniesienia sukcesu w ich real­iza­cji? Dowiedz się, jak to zrobić.

czy­taj dalej

Mar­ket­ing sieciowy — jak to dzi­ała? cz. II 6 października 2011

Zas­tanaw­iasz się nad współpracą z firmą mar­ketingu sieciowego? Jak dobrze wybrać? Która firma jest odpowied­nia właśnie dla Ciebie? I po czym poz­nasz, że firma, z którą chcesz się związać jest mar­ketingiem sieciowym, a nie piramidą? Czym się zatem różni jedno od drugiego? Czym jest sprzedaż bezpośred­nia i jak się ma do MLM?

czy­taj dalej

Śląska Noc Naukow­ców w Bielsku-​Białej za nami! 28 wrześ­nia 2011

Po raz pier­wszy w Bielsku-​Białej odbyła się Śląska Noc Naukow­ców. Impreza pop­u­laryzu­jąca naukę przy­ciągnęła setki osób. Jakie atrakcje czekały na uczest­ników? Przeczy­ta­j­cie naszą relację z tego wydarzenia.

czy­taj dalej

Co robimy we wrześniu w Biel­sku? 20 wrześ­nia 2011

Co robimy w drugiej połowie wrześ­nia? Dziś przed­staw­iamy Wam kole­jną por­cję infor­ma­cji, jak może­cie w najbliższym cza­sie ciekawie spędzić czas w naszym mieś­cie. Dzięki pomocy Czytel­niczek, które nadsyłały swoje propozy­cje, udało nam się stworzyć kole­jną listę zajęć i spotkań. Wszys­tko po to by miło i kreaty­wnie spędzić czas wolny. Macie własne propozy­cje? Piszcie!

czy­taj dalej

Czy coach­ing doda Ci skrzy­deł? 19 wrześ­nia 2011

Od jakiegoś czasu coraz częś­ciej w kon­tekś­cie roz­woju oso­bis­tego czy zawodowego mówi się o coachingu. Ale co właś­ci­wie kryje się pod tym poję­ciem? Czy jest to coś, co w jakimś stop­niu mogłoby być korzystne dla Ciebie?

czy­taj dalej

Wyko­rzys­taj swój mózg! 15 wrześ­nia 2011

Agata Grządziel-​Krysta lek­torka języka ang­iel­skiego, ukończyła anglistykę na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Od kilku lat mieszka i pracuje na Podbeskidziu. W artykule opowie Wam o nowej rewolucyjnej metodzie nauki języka angielskiego

czy­taj dalej

Mar­ket­ing sieciowy — jak to dzi­ała? cz. I 7 wrześ­nia 2011

Mar­ket­ing sieciowy staje się coraz pop­u­larniejszą formą biz­nesu. Z pewnoś­cią wiele razy spotkałyś­cie się z kat­a­lo­giem kos­me­tyków lub innych pro­duk­tów sprzedawanych przez tzw. kon­sul­tan­tów, dys­try­b­u­torów. A jakie były Wasze reakcje na propozy­cje współpracy…? Dziś rozpoczy­namy cykl artykułów o mar­ketingu sieciowym. Co to takiego? Na czym polega? Kto może się tym zająć? Stop­niowo będziemy odkry­wać przed Wami tajniki tej formy biz­nesu, aby przy propozy­cji współpracy zara­bi­a­nia właśnie w ten sposób, mogłyś­cie świadomie pod­jąć decyzje na „tak” lub „nie”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.