Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Piszesz, malu­jesz, pro­jek­tu­jesz? To pismo będzie dla ciebie! 7 lutego 2014

Do 20 lutego 2014 roku potrwa rekru­tacja do redakcji wyjątkowego mag­a­zynu twor­zonego w całości przez młodych ludzi z Bielska-​Białej i okolic. Pier­wszy numer tego unika­towego wydawnictwa ukaże się już w maju. Ta bezprece­den­sowa inic­jatywa skierowana jest do uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Poz­woli młodym ludziom zdobyć nowe umiejęt­ności i pier­wsze doświad­cze­nie zawodowe, pra­cować z doświad­c­zonymi dzi­en­nikarzami oraz zaprezen­tować swoją twór­c­zość w pro­fesjon­al­nie wydanej publikacji.

czy­taj dalej

Edukacja na biel­s­kich tar­gach po raz dwu­nasty 6 lutego 2014

Targi eduka­cyjne to niepow­tarzalna okazja, aby w jed­nym miejscu i w krótkim cza­sie poz­nać i porów­nać oferty wielu szkół, uczelni i placówek eduka­cyjnych, uzyskać prak­ty­czne porady i kon­sul­tacje, zapoz­nać się z nowymi, ciekawymi kierunk­ami ksz­tałce­nia. Taka okazja będzie miała miejsce w Bielsku-​Białej już 1112 lutego 2014 roku pod­czas XII. Biel­s­kich Targów Edukacyjnych.

czy­taj dalej

Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku dostępny także w Wilkow­icach! 5 lutego 2014

Wykład prof. Hen­ryka Klamy 4 lutego 2014 roku rozpoczął dzi­ałal­ność Uni­w­er­sytetu III Wieku ATH w Wilkow­icach koło Bielska-​Białej. Do naszych zadań należy ksz­tałce­nie nie tylko stu­den­tów, ale ofer­owanie naucza­nia przez całe życie. Cieszymy się, że tak liczne grono w gminie Wilkow­ice zain­tere­sowało się naszym pomysłem — mówił.

czy­taj dalej

Dowiedz się, dlaczego młodzież lubi uży­wki 3 lutego 2014

Strach przed życiem — przed pode­j­mowaniem decyzji, odpowiedzial­noś­cią, samodziel­noś­cią — u młodzieży może wyrażać się między innymi w się­ga­niu po uży­wki. Insty­tut Psy­choter­apii i Ustaw­ień Sys­te­mowych w Bielsku-​Białej zaprasza na bezpłatny wykład właśnie na ten temat, pod­czas którego rodz­ice będą mogli poszukać odpowiedzi na nur­tu­jące ich pyta­nia. Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Być menedżerką włas­nego budżetu 30 sty­cz­nia 2014

Dlaczego pal­imy pieniędzmi w kominku, w hier­ar­chii płat­niczej najwyżej cen­imy gaz, a zami­ast lokaty wolimy skar­petę? Jest kilka zło­tych reguł zarządza­nia domowym budżetem, żeby zami­ast debetu na kon­cie wypra­cować realny zysk.

czy­taj dalej

Bezpłatne warsz­taty artysty­czne, kom­put­erowe, kraw­ieckie 27 sty­cz­nia 2014

W pra­cow­n­i­ach Ośrodka Wspiera­nia Rodziny można doskon­alić swoje umiejęt­ności, a także nauczyć się czegoś nowego. Biel­ski OWR zapew­nia pro­fesjon­alną pomoc i miłą, przy­jazną atmos­ferę. Można w nim bezpłat­nie sko­rzys­tać m.in. z pra­cowni artysty­cznej (warsz­taty z découpage’u, witrażu, gliny), warsz­tatów kraw­iec­kich i komputerowych.

czy­taj dalej

Jesteś kobi­etą biz­nesu? To spotkanie net­workingowe jest dla ciebie! 22 sty­cz­nia 2014

Kobi­eta Biz­nesu to spotkanie net­workingowe dla przed­siębior­czych kobiet, które odbędzie się w naszym mieś­cie już jutro, 23 sty­cz­nia 2014 roku. Jeżeli szukasz nowych kon­tak­tów, klien­tów, pracy, poz­naj kobi­ety, którym tak jak Tobie zależy na roz­woju swo­jej kariery!

czy­taj dalej

Bab­ska Akademia Języka z Empik School po raz kole­jny! 20 sty­cz­nia 2014

Już 30 sty­cz­nia 2014 roku, w czwartek, wszys­tkie zain­tere­sowane językami Panie będą miały okazję wziąć udział w drugiej edy­cji wyjątkowej akcji, na którą zaprasza Empik School we współpracy z Bab­skim Biel­skiem! Hisz­pański, niemiecki, a także włoski — z tymi językami będzie można zapoz­nać się pod­czas prak­ty­cznych warsz­tatów. Uczest­niczki poz­nają także tech­niki pamię­ciowe, bardzo przy­datne w opanowywa­niu języków. Udział w Bab­skiej Akademii Języka jest bezpłatny (obow­iązują zapisy), a na uczest­niczki czekają cenne upominki.

czy­taj dalej

Ucz się ang­iel­skiego za darmo! 16 sty­cz­nia 2014

Na bezpłatne kursy języka ang­iel­skiego dla dorosłych zaprasza Inter­na­tio­nal House Biel­sko. Zaję­cia mają się odby­wać w ramach pro­jektu uni­jnego. Udział nic nie kosz­tuje, ale obwarowany jest wymogami, które muszą speł­niać chętni na posz­erze­nie swo­jej językowej wiedzy. Rekru­tacja potrwa w dni­ach 20 — 28 sty­cz­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Negaty­wnej his­torii zadłuże­nia nie wymażesz gumką! 14 sty­cz­nia 2014

Wyczyścimy twoją his­torię w Biurze Infor­ma­cji Gospo­dar­czej - kuszą ogłoszenia w prasie i Internecie. Niestety ma się to nijak do rzeczy­wis­tości. Nie ist­nieją bowiem żadne mag­iczne sztuczki, które sprawią, że znikniemy z czarnej listy dłużników.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.