Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Zdolne malarki, do sztalug! Dwudzi­esta odsłona konkursu 9 sty­cz­nia 2014

Miejski Dom Kul­tury i Dom Kul­tury Włók­niarzy zapraszają malarzy ama­torów do wzię­cia udzi­ału w corocznym Konkur­sie Malarstwa Niepro­fesjon­al­nego im. Ignacego Bieńka. Konkurs odbywa się już po raz dwudzi­esty, a w cza­sie jego trwa­nia każdy pasjonat malarstwa może przekonać się, jak jego dzieła są odbier­ane przez jury i szer­szą pub­licznośc. Obrazy, które zostaną zak­wal­i­fikowane, będziemy mogli oglą­dać pod­czas wys­tawy. Ter­min składa­nia prac upływa z dniem 17 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Biel­skie warsz­taty aktorskie pod okiem pro­fesjon­al­istów 7 sty­cz­nia 2014

Nie masz żadnych planów na ferie? Jeśli intere­su­jesz się aktorstwem i wiążesz z tym zawo­dem swoją przyszłość, to nie prze­gap warsz­tatów, które potr­wają od 20 sty­cz­nia do 2 lutego 2014 r. w Biel­skiej Piwnicy Artysty­cznej im. M. Koterb­skiej! Będą one poświę­cone takim zagad­nieniom jak ruch, teatralna wyobraź­nia, śpiew i poezja.

czy­taj dalej

Spotka­nia z mis­trzami rysunku, czyli warsz­taty rysowa­nia w BWA 3 sty­cz­nia 2014

7 sty­cz­nia 2014 r. Gale­ria Biel­ska BWA otwiera wys­tawę pt. „Mis­tr­zowie warsz­tatu. Pol­ski rysunek współczesny”. Zobaczymy dzieła 43 artys­tów starszego i młod­szego pokole­nia, dla których rysunek jest pod­sta­wową lub jedną z najważniejszych form. Wys­tawie będzie towarzyszył cykl „Warsz­taty rysowa­nia – spotka­nia z mis­trzami rysunku”, czyli rzecz obow­iązkowa dla każdego pasjonata tworzenia rysunków.

czy­taj dalej

Roz­mowa o pracę a dyskrymi­nacja 30 grud­nia 2013

Dyskrymi­nacja” bywa łączona zazwyczaj ze świad­cze­niem pracy. Coraz więcej ludzi jed­nak zwraca uwagę na to, że forma roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej i zadawane pod­czas niej pyta­nia „spec­jal­nie” są staw­iane, by nie zatrud­nić pra­cown­ika. Jest kilka takich sytuacji.

czy­taj dalej

ABC Przed­siębior­c­zości — warsz­taty w Cieszynie 18 grud­nia 2013

Zamek Cieszyn zaprasza na warsz­taty orga­ni­zowane z myślą o osobach zamierza­ją­cych założyć własną firmę. W ich pro­gramie zna­jdą się m.in. prak­ty­czne porady i wskazówki, dzięki którym łatwiej będzie staw­iać pier­wsze kroki w biz­ne­sie. Warsz­taty zaplanowano na 2425 sty­cz­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Świąteczne przymi­arki w Starym Biel­sku 16 grud­nia 2013

21 grud­nia 2013 r. po raz ostatni w tym roku będą miały miejsce Staro­biel­skie Sobótki, które odbędą się jako „Świąteczne przymi­arki w Starym Biel­sku”. Mile widziane będą zarówno dzieci, jak i same rodziny. Pod­czas spotka­nia będą miały miejsce roz­maite warsz­taty artysty­czne w świątecznej tematyce.

czy­taj dalej

I. Kon­gres Kobiet Śląska Cieszyskiego 11 grud­nia 2013

Już 14 grud­nia 2013 r. w Cieszynie odbędzie się I. Kon­gres Kobiet Śląska Cieszyńskiego – orga­ni­za­torzy spodziewają się ponad pół tysiąca uczest­niczek! Kon­gres jest wzorowany na podob­nych, jakie odby­wają się co roku w różnych regionach kraju. Jak zapew­nia Roma Rojowska ze Sto­warzyszenia Klub Kobiet Kreaty­wnych, to świetna okazja, aby wyko­rzys­tać moment przedświątecznego zamiesza­nia i podarować kobi­etom chwilę odd­echu. Dzięki temu będą miały okazję głę­biej przyjrzeć się swoim potrzebom.

czy­taj dalej

Cieszyński Parostatek: poranki dla dzieci w nowej odsłonie 9 grud­nia 2013

Jed­nym z plusów dzieciństwa w lat­ach 80-​tych było to, że niedziela zaczy­nała się porankiem w kinie. Wów­czas takie wyjś­cie było świętem. Mając świado­mość, że dla współczes­nych dzieci oglą­danie bajki na małym czy dużym ekranie wyjątkową atrakcją nie jest, twór­czynie cieszyńskiego Parostatku postanow­iły wskrze­sić ideę poranków, ale w zupełnie innej odsłonie. To dzieci będą opowiadać i współt­worzyć bajki. Cykl inau­gu­rują – a jakże – spotkaniem z Panią Bajką już 14 grud­nia 2014 r.

czy­taj dalej

Seks — wstyd czy radość? Warsz­taty 6 grud­nia 2013

Zanim nauczysz się samodziel­nie myśleć, już wiesz, jaka masz być. Na początek: grzeczna dziew­czynka, pilna uczen­nica. Potem szczupła, atrak­cyjna, ale nie „wyzy­wa­jąca”. Już jako nas­to­latka wiesz, że masz być „sexy”. I że to ważné, aby czer­pać radość z seksu.

czy­taj dalej

Kon­struk­torzy kochają roboty, czyli dzieje sie na ATH! 5 grud­nia 2013

Urządzenia kroczące, sunące, utrzy­mu­jące w równowadze kulki, wia­traki oraz wahadła pokazali 29 listopada w Akademii Techniczno-​Humanistycznej ich twórcy – młodzi kon­struk­torzy z kierunków technicznych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.