Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Ucz się języków z dowol­nego miejsca na świecie! 4 grud­nia 2013

empik school online ma rewela­cyjną propozy­cję dla ludzi, którzy chcą nauczyć się języka, ale najzwycza­jniej brakuje im czasu, żeby przy­jeżdżać do szkoły, albo mają małe dzieci, które nie mogą zostać bez opieki. Zami­ast tracić czas sto­jąc w korkach, wydawać pieniądze na dojazd lub martwić się, czy zostaw­iłeś swoje dzieci pod właś­ciwą opieką, możesz uczyć się z domu, z pracy i z każdego miejsca na świecie z dostępem do Inter­netu. Czas zajęć wybierasz sam. Możesz mieć lekcje rano, w porze lunchu lub wiec­zorem (nawet późnym wieczorem).

czy­taj dalej

Jak wykonać czapkę i sza­lik na dru­tach oraz szy­dełku? Warsz­taty 3 grud­nia 2013

Hand­i­ma­nia i MINI Islandia zapraszają na warsz­taty „Do it your­self”, na których będzie można dowiedzieć się, jak samodziel­nie wykonać czapkę i sza­lik na dru­tach oraz szy­dełku. Spotkanie odbędzie się już jutro, 4 grud­nia 2013 r., w biel­skim Barometr Café. Wstęp na nie jest wolny, ale obow­iązują zapisy.

czy­taj dalej

II. Kon­gres Kul­tury i Komu­nikacji w Cieszynie 28 listopada 2013

Już 3 i 4 grud­nia 2013 r. (godz. 17.00 — 20.00) w Cieszynie będzie miał miejsce Kon­gres Kul­tury i Komu­nikacji, który odbędzie się po raz drugi. Pod­czas tych dwóch dni poruszane będą zagad­nienia z zakresu edukacji kul­tur­al­nej i ekonomii kul­tury. Kon­gres to inic­jatywa odd­olna orga­ni­zowana przez oby­wa­teli i oby­wa­telki miasta Cieszyna. Współt­worzą ją zarówno osoby związane z orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi, jak i insty­tuc­jami oraz lokalni twórcy i ani­ma­torzy kultury.

czy­taj dalej

Nagraj swoje nuty! Warsz­taty w studiu nagran­iowym 25 listopada 2013

Intere­su­jesz się tem­atyką związaną z takimi zagad­nieni­ami jak real­iza­cja dźwięku, rejes­tracja audio? Marzysz o pracy w studiu nagran­iowym i chcesz zobaczyć jak to wszys­tko dzi­ała „od kuchni”? Już 28 listopada 2013 r. w Szkole Muzy­cznej Yamacha odbędą się warsz­taty, którym przyświeca hasło „Nagry­wamy demo – podstawy”.

czy­taj dalej

Musi­cal Babies i Musi­cal Eng­lish — bezpłatne zaję­cia poka­zowe. Konkurs! 20 listopada 2013

Akademia Nauki i Szkoła Muzy­czna Yamaha zapraszają do wzię­cia udzi­ału w bezpłat­nych poka­zowych zaję­ci­ach w ramach pro­gramów Musi­cal Babies i Musi­cal Eng­lish. Te cykle zajęć w wymi­arze stacjonarnym do tej pory nie były dostępne w Bielsku-​Białej. Poka­zowe zaję­cia będą miały miejsce już w dni­ach 26, 2730 listopada 2013 r. Tym­cza­sem mamy dla Was do wygra­nia voucher na bezpłatny miesiąc zajęć w ramach Musi­cal Babies!

czy­taj dalej

Dzień Otwarty Cen­trum Warsz­ta­towego Parostatek 18 listopada 2013

Nowo otwarte cieszyńskie Cen­trum Warsz­ta­towe Parostatek pokazuje, co potrafi. Już jutro, 20 listopada 2013 r., od świtu do zmierzchu będą trwały warsz­taty dla każdego, zupełnie za darmo! Orga­ni­za­torki zapraszają każdego, kto uważa, że w Cieszynie nic się nie dzieje.

czy­taj dalej

Fil­moteka Szkolna — bezpłatne warsz­taty ruszają już dziś! 14 listopada 2013

Ped­a­gog­iczna Bib­lioteka Wojew­ódzka w Bielsku-​Białej naw­iązała współpracę z Cen­trum Edukacji Oby­wa­tel­skiej oraz Pol­skim Insty­tutem Sztuki Fil­mowej, czego skutkiem jest wprowadze­nie pro­gramu eduka­cyjnego Fil­moteka Szkolna. Jego zadaniem będzie wspieranie nauczy­cieli w prowad­zonej przez nich edukacji fil­mowej. Pier­wsze warsz­taty w ramach cyklu będą miały miejsce już dziś, 15 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

CSR — dobry biznes. Kon­fer­encja na temat społecznej odpowiedzial­ności biz­nesu 12 listopada 2013

19 listopada 2013 r. w naszym mieś­cie będzie miała miejsce kon­fer­encja pt. „CSR – dobry biznes”. Głównym tem­atem spotka­nia będzie społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu, czyli coś, co mniej lub bardziej doty­czy prze­cież nas wszys­t­kich. Udział w kon­fer­encji jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Bezpłatne warsz­taty kuli­narne dla dzieci w CH Auchan 7 listopada 2013

Wspani­ałe zapachy i wyborne smaki wypełnią w listopad­owe week­endy Cen­trum Hand­lowe Auchan w Bielsku-​Białej. Z okazji 12. urodzin galerii odbędą się tu bowiem bezpłatne kuli­narne ani­macje dla najmłod­szych gości! Który z początku­ją­cych sze­fów kuchni okaże się mis­trzem i przy­go­tuje najlep­sze urodzi­nowe przys­maki? Pier­wsze spotkanie z gotowaniem już w najbliższy week­end, 9 – 10 listopada 2013 r.!

czy­taj dalej

Sri Lanka kobiecym głosem – warsz­tat z edukacji glob­al­nej 6 listopada 2013

Już 16 listopada 2013 roku w Galerii Biel­skiej BWA odbędą się warsz­taty, oparte na opowieś­ci­ach kobiet, żyją­cych na Sri Lance. Jest to część pro­jektu „Plan­eta kobi­eta, czyli Lankijki same o sobie”, którego celem jest przy­bliże­nie Polakom konkret­nych his­torii Lanki­jek tak, aby lep­iej zrozu­mi­ano wyzwa­nia, przed jakimi stają kobi­ety we współczes­nym świecie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.