Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kari­era i edukacja

Wiemy, jak ważna jest ścieżka kari­ery, stop­nie edukacji i wymóg nieustan­nego ksz­tałce­nia. Tutaj dowiesz się o wielu możli­woś­ci­ach kierowanych spec­jal­nie do kobiet, z których możesz sko­rzys­tać na Podbeskidziu. Dowiesz się także jak dobrze napisać CV, jaką lokalną uczel­nię wybrać, jakie są Twoje prawa w pracy. Pracują z nami spec­jal­iści i doświad­czeni tren­erzy z całego Podbeskidzia.

Stwórz plakat dla Banialuki! 17 października 2013

Biel­ski Teatr Lalek Banialuka ogłosił niedawno konkurs na pro­jekt graficzny plakatu XXVI Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuki Lalkarskiej, który rokrocznie odbywa się w naszym mieś­cie. Ter­min nadsyła­nia prac upływa 6 grud­nia 2013 r., więc zostało sporo czasu, by spróbować zmierzyć się z lalkarską tem­atyką i stworzyć coś wyjątkowego!

czy­taj dalej

Bezpłatne warsz­taty dla kobiet „Ja w ruchu, ruch we mnie” w Kubiszówce 16 października 2013

Dom Kul­tury im. Wik­torii Kubisz zaprasza na kole­jne bezpłatne warsz­taty „Ja w ruchu, ruch we mnie”, orga­ni­zowane w ramach pro­jektu „Kobi­ety z pasją”. Zaję­cia odbędą się już jutro, 18 października 2013 r., o godzinie 18.00. Ponownie poprowadzi je Paweł Konior, wyko­rzys­tu­jący w swo­jej pracy metodę pracy z ruchem „Con­tact Impro­vi­sa­tion”. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem „Kobi­ety z pasją” — gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Jak rozpoz­nać toksy­czne osoby i się od nich uwol­nić 16 października 2013

Osoba toksy­czna to ktoś, kto swą obec­noś­cią i zachowaniem wywiera presję i ma szkodliwy wpływ na drugiego człowieka. Jest to niebez­pieczne i wyniszcza­jące dla naszej psy­chiki. Coraz więcej słyszy się o depres­jach, czy nawet samookaleczeni­ach i samobójst­wach. Niejed­nokrot­nie jest to spowodowane toksy­cznymi osobami, które w dużym stop­niu utrud­ni­ają nam życie.

czy­taj dalej

Konkur­sowa Językowa Kraina 14 października 2013

W ramach Językowej Krainy — pro­jektu, związanego z poz­nawaniem poprzez inteligentną, kreaty­wną zabawę naszego rodz­imego języka — dzieci z Gminy Buczkow­ice nie tylko biorą udział w zaję­ci­ach i spotka­ni­ach, ale też Fun­dacja Mik­stura przy­go­towała dla nich dwa wyjątkowe konkursy! Pier­wszy to konkurs na hasło, pro­mu­jące język pol­ski, a drugi — na najpiękniejszą his­torię o rodzin­nej miejs­cowości. Oba trwają do 24 października 2013 roku.

czy­taj dalej

W piątek skończyła szkole­nie, w poniedzi­ałek dostała pracę! 11 października 2013

To efekt pier­wszych w Bielsku-​Białej warsz­tatów, przy­go­towanych przez Sto­warzysze­nie Dress for Suc­cess, które odbyły się w dni­ach 23 – 27 wrześ­nia br. w Pra­cowni Fotografii i Wiz­ażu Drugi Poziom. To też wielki powód do zad­owole­nia inic­ja­torek pomysłu i koor­dy­na­torek pro­jektu: Syl­wii Szczęsny i Jolanty Reisch-​Klose.

czy­taj dalej

Toast­mas­ters — Klub Mów­ców Pub­licznych w naszym mieś­cie 10 października 2013

Toast­mas­ters to najwięk­sza eduka­cyjna orga­ni­za­cja non-​profit na świecie, która sku­pia się na tworze­niu unikalnego środowiska nauki, gdzie każdy uczest­nik ma możli­wość rozwi­ja­nia komu­nikacji wer­bal­nej i umiejęt­ności przy­wód­czych, co z kolei sprzyja pewności siebie i oso­bis­temu roz­wo­jowi. Już wkrótce Toast­mas­ters zaw­itają także do naszego miasta, otwier­a­jąc kole­jny Klub Mów­ców Pub­licznych. Tym­cza­sem zapraszają na week­endowe spotkanie integracyjno-​szoleniowe, które będzie miało miejsce już 11 – 13 października 2013 r. w Bielsku-​Białej. Udział w nim jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Biel­skie spotka­nia z rzemiosłem 10 października 2013

Kolorowe kwiaty z kre­piny, ory­gi­nalne deko­racje z osikowych wiórków oraz wypla­tane kosze z wik­liny – te i wiele innych ozdób będą mogli włas­noręcznie wykonać uczest­nicy w biel­skim CH Auchan. W trak­cie październikowych spotkań z rzemiosłem wszyscy zain­tere­sowani poz­nają różnorodne tech­niki tworzenia niebanal­nych dekoracji.

czy­taj dalej

Poz­nać siebie, czyli mowa o samo­re­al­iza­cji 9 października 2013

Pra­cow­nia Drugi Krąg zaprasza kobi­ety na cykl spotkań, które poświę­cone są samo­re­al­iza­cji. Warto wybrać się na takie warsz­taty, aby poz­nać siebie, dowiedzieć się kim się jest, rozpoz­nać własne emocje i być ich świadomym w swoim życiu. Dzięki nim kobi­ety zyskają wiedzę, że wszys­tkie emocje są ważné i nie należy ich w sobie tłu­mić. Pier­wsze warsz­taty już 11 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Bib­lioteka miejscem roz­woju kom­pe­tencji językowych najmłod­szych 9 października 2013

Książnica Beskidzka jest najwięk­szą bib­lioteką pub­liczną w połud­niowej części wojew­ództwa śląskiego. O szczegółach jej dzi­ałal­ności oraz roli insty­tucji w ksz­tał­towa­niu świado­mości językowej wśród najmłod­szych roz­maw­iamy z Panią Dorotą Malczewską-​Strus, kierown­ikiem Dzi­ału Udostęp­ni­a­nia dla Dzieci Książnicy Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Bab­ska Akademia Języka z Empik School! 7 października 2013

10 października wszys­tkie zain­tere­sowane językami Panie będą miały okazję wziąć udział w wyjątkowej akcji, na którą zaprasza Empik School we współpracy z Bab­skim Biel­skiem! Ang­iel­ski, fran­cuski, hisz­pański, niemiecki, a może… ori­en­talny japoński? To właśnie z tymi językami będą mogły bezpłat­nie spotkać się nasze Czytel­niczki. Na uczest­niczki spotka­nia czeka cenny upominek!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.