Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Uroda

TESORO

Pra­cow­nia kos­me­ty­czna TESORO pow­stała z pasji i miłości do piękna.

Nazwa firmy z języka włoskiego oznacza SKARB, skarb dla kobiet. Nazwa ukazuje holisty­czne pode­jś­cie do piękna i naszą filo­zofię, której prze­wodzi sentencja:

Każda kobi­eta nosi w sobie pię­kno.
Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć
.”Biorel

Witamy serdecznie w Gabinecie Odnowy Bio­log­icznej i Reha­bil­i­tacji “Biorel”, gdzie zad­bają Państwo o swoje zdrowie, urodę oraz relaks. W dzisiejszym, zag­o­nionym świecie warto znaleźć choć chwilę dla siebie i uwol­nić się od niejed­nokrot­nie stre­su­jącej rzeczy­wis­tości. Stres kojar­zony jest z napię­ciem, bólem, nad­miernym wysiłkiem, przemęcze­niem, czego kon­sek­wencją są stany chorobowe doty­czące sfery fizy­cznej jak i psy­chicznej. Już teraz mogą Państwo temu zapo­biec korzys­ta­jąc z oferty Gabi­netu “Biorel”. Gabi­net “Biorel” zaprasza do sko­rzys­ta­nia z bogatej gamy zabiegów. W ofer­cie masaże, reha­bil­i­tacja, zabiegi na ciało, depilacja pastą cukrową.

NOWOŚĆ! Kinezjo­tap­ing (okle­janie plastrami)!


Cen­trum Nowoczes­nej Kos­me­tyki Este­ty­cznej „Sekrety Piękna”

Trady­cja i nowoczes­ność w osią­ga­niu har­monii duszy i ciała. Wyobraź sobie uczu­cie pełnego kom­fortu i satys­fakcji, stan równowagi ciała i umysłu… Wyobraź sobie doświad­c­zonych spec­jal­istów, którzy w opar­ciu o najwyższe świa­towe stan­dardy skutecznie poma­gają w poprawie Two­jego samopoczu­cia i wyglądu… Wyobraź sobie SEKRETY PIĘKNA Cen­trum Nowoczes­nej Kos­me­tyki Este­ty­cznej – syn­tezę luk­susu, zmysłowości i smaku.


Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu

Nasza skóra wymaga odpowied­niego trak­towa­nia. Pro­ponuję Państwu pielę­gnację twarzy i ciała organ­icznymi kos­me­tykami węgier­skiej firmy ILCSI. Jed­nocześnie nasza skóra jest odzwier­ciedle­niem stanu naszego orga­nizmu. Dlat­ego dodatkowo pole­cam rewolucyjny Pro­gram Odkwasza­nia, Odtoksy­cz­ni­a­nia i Odchudza­nia organizmu.


Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”

Farma Piękna to oaza piękna i natury, to miejsce, do którego jego twór­czyni, Kinga Haziak, chci­ałaby zaprosić wszys­tkie osoby marzące nie tylko o chwili wytch­nienia i relaksu, ale także prag­nące poczuć har­monię ciała i umysłu.

W pracy lubię dopieszczać swoich klien­tów, a najwięk­szą nagrodą za to, co robię, jest ich powrót. Farma Piękna to po prostu spełnie­nie mojego marzenia… — tłumaczy Kinga Haziak.


Kat­e­gorie Firm
Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.