Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu

Katarzyna Anderka. Kosmetyki organiczne. Program skutecznego odkwaszania i odchudzania organizmu

Nasza skóra wymaga odpowied­niego trak­towa­nia. Pro­ponuję Państwu pielę­gnację twarzy i ciała organ­icznymi kos­me­tykami węgier­skiej firmy ILCSI. Jed­nocześnie nasza skóra jest odzwier­ciedle­niem stanu naszego orga­nizmu. Dlat­ego dodatkowo pole­cam rewolucyjny Pro­gram Odkwasza­nia, Odtoksy­cz­ni­a­nia i Odchudza­nia organizmu.

W branży kos­me­tyki nat­u­ral­nej pop­u­larnoś­cią cieszy się hasło:

Nie nakładaj na skórę tego, czego nie odważysz się zjeść. Skóra jest bowiem naszym najwięk­szym organem”.

Ilcsi to firma, której know-​how jest efek­tem włas­nych doświad­czeń. Pod markową nazwą Ilcsi pro­dukuje pro­fesjon­alne, nat­u­ralne, rozwiązu­jące prob­lemy kos­me­tyki organ­iczne, do których korzys­ta­nia przy­go­towywani i szkoleni są fachowcy na wysokim poziomie tak, aby poprzez zabiegi wykony­wane w nat­u­ralny sposób pomogły osobom, dla których prob­lemy ze skórą są źródłem kłopotów i kompleksów.

Filo­zofia Ilcsi jest prosta i naturalna:

  • – Wiemy, że w naturze ist­nieje rozwiązanie każdego prob­lemu związanego ze skórą.
  • – Pro­fesjon­alne i nat­u­ralne kos­me­tyki Ilcsi dlat­ego przy­go­towywane są w każdym przy­padku ze świeżych ziół, owoców, warzyw i wód leczniczych, aby odd­zi­ałowywały na skórę nie wyciągami, lecz poprzez dzi­ałanie żywymi składnikami.
  • – Sze­roką gamę kos­me­tyków Ilcsi poleca się wszys­tkim tym, którzy chcą, by pielę­gnacja skóry była w pier­wszej kole­jności związana z rozwiąza­ni­ami nat­u­ral­nymi, wol­nymi od dzi­ałań ubocznych.
  • - Szanowana jest każda forma życia, dlat­ego w trak­cie opra­cowywa­nia nowych pro­duk­tów nie dokonuje się doświad­czeń na zwierzę­tach i nie używa mate­ri­ałów pochodzenia zwierzęcego.

Dba­jąc równocześnie o stan naszego orga­nizmu proponuję:

  • – Odkwaszanie orga­nizmuodtoksy­cz­ni­anie.
  • – Trwale zeszczu­pleć i wzmoc­nić Wasze zdrowie.
  • – Zwyciężyć z nad­wagą bez uczu­cia głodu i efektu jojo (odchudzanie).
  • – Stworzyć w Waszym orga­nizmie opty­malne meta­bol­iczne warunki do spala­nia tłuszczy.
  • – Poradzić się zespołu kon­sul­tan­tów, którzy podzielą się z Wami swoim doświad­cze­niem o tym, co dzi­ała, a co nie, i jak macie postepować, aby uzyskać wynik.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZISIAJ !!!

ODPOWIEM NA KAŻDE PYTANIE.


Kon­takt

anderka.​katarzyna@​interia.​pl

tel. 515 077 796

www​.ilcsi​.pl


Adres

cała Polska


Gale­ria

Dołącz do newslet­tera
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.