Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Bezpłatne warsz­taty dla rodziców

Szkoła dla rodz­iców” to cykl 9 bezpłat­nych spotkań warsz­ta­towych dla wszys­t­kich rodz­iców, którzy chcą pogłębić, ocieplić swoje relacje z dziećmi, rozwinąć umiejęt­ność efek­ty­wnej komu­nikacji z dzieck­iem, lep­iej radzić sobie z wyzwa­ni­ami, trud­noś­ci­ami w codzi­en­nych kon­tak­tach i zapo­b­ie­gać błę­dom wychowaw­czym. Pier­wsze zaję­cia już 30 lipca 2014 roku!

Szkoła dla Rodz­iców” pozwala zrozu­mieć mech­a­nizmy postępowa­nia dzieci, pogłębić świado­mość na temat skuteczności określonych metod wychowaw­czych i znaczenia osoby wychowu­jącego w pro­ce­sie wychowywa­nia. Pro­gram szkoły pow­stał na pod­stawie książki A.Faber i E. Maslih „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz książki Thomasa Gor­dona „Wychowanie bez porażek”.

Fot. gizmag.comPod­czas spotkań dowiemy się jak rozpoz­nawać, akcep­tować i nazy­wać uczu­cia, jak słuchać a nie tylko słyszeć dziecko, jak kon­sek­went­nie, z sza­cunkiem wyrażać oczeki­wa­nia i ograniczenia, jak moty­wować dziecko do współpracy i zachę­cać je do samodziel­ności, jak wspól­nie rozwiązy­wać kon­flikty i wzmac­niać poczu­cie włas­nej wartości dziecka.

Czas trwa­nia poje­dynczych zajęć to ok. 3 godziny. Na czas zajęć możliwe jest zapewnie­nie bezpłat­nej opieki nad dzieck­iem. Ter­min rozpoczę­cia to 30 lipca 2014 r., o godzinie 17:00. Zaję­cia będą się odby­wały w Ośrodku Wspiera­nia Rodziny (ul. Bystrza­ńska 55 C , Biel­sko – Biała). Zaję­cia są bezpłatne! Zapisy: tele­fon­icznie pod numerem 33 810 12 55 lub 508 069 121, lub mailowo: kontakt@​annaturyna.​pl .

Prowadząca: Anna Turyna — psy­cholog, coach (cer­ty­fikat Erick­son Pro­fes­sional Coach), trener. Od kliku lat prowadzi warsz­taty oraz indy­wid­u­alne spotka­nia dla rodz­iców propagu­jące filo­zofię Rodzi­cielstwa Bliskości. Ofer­uje również indy­wid­u­alne kon­sul­tacje skon­cen­trowane na real­iza­cji celów związanych z pod­nosze­niem satys­fakcji z życia zarówno rodzin­nego, jak i zawodowego. Pry­wat­nie mama małego Gustawa i Józka.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.