Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Wspólny cel dorad­ców zawodowych z Bielska-​Białej

Chcą dzi­ałać nie­s­tandar­d­owo, zmieniać świado­mość zawodową, a dzieci­akom i ich rodz­i­com uświadamiać ich wyjątkowe zdol­ności, których odkrycie i rozsądne wyko­rzysty­wanie jest solid­nym fun­da­mentem przyszłości. Sto­warzysze­nie Dorad­ców Zawodowych to nowa inic­jatywa, z którą możemy spotkać się w Bielsku-​Białej. Spec­jal­is­tom, którzy powołali je do życia, przyświeca hasło Dominica Conigu­liaro: Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.

BIELSCY DORADCY ZAWODOWI NON-​PROFIT

Pomoc w znalezie­niu drogi, którą dany człowiek jeszcze nie szedł, a która może dać mu nowe, lep­sze stan­dardy życia. Pomoc w odkry­wa­niu swoich możli­wości, o których zapom­niał lub o ist­nie­niu, których nawet nie wiedział. Takie są cele, które przyświecają Biel­skiemu Sto­warzysze­niu Dorad­ców Zawodowych i Per­son­al­nych. To sto­sunkowo nowa orga­ni­za­cja pozarzą­dowa, dzi­ała­jąca na niwie doradztwa postrze­ganego sze­roko, jako zespół pro­fesjon­al­istów dzi­ała­ją­cych w najlepiej rozu­mi­anym intere­sie człowieka poszuku­jącego, zagu­bionego czy prag­nącego zmieniać doty­chcza­sowe bycie w społeczeńst­wie. Sto­warzysze­nie jest orga­ni­za­cją non-​profit zaj­mu­jącą się pro­fesjon­al­nie prob­lematyką ori­en­tacji i porad­nictwa zawodowego. Jego inic­ja­torzy chcą włączyć się w nurt przemian, jakim podlega Pol­ska, poprzez ksz­tał­towanie zasobów ludzkich.

Członkami Sto­warzyszenia są spec­jal­iści zaj­mu­jący się tem­atyką porad­nictwa zawodowego: doradcy zawodowi, doradcy szkolni, doradcy pracy, psy­chol­o­gowie, pedagodzy, nauczy­ciele aka­demiccy oraz socjol­o­gowie. Często mają oni na swoich kon­tach spek­taku­larne osiąg­nię­cia, zarówno na polu prak­ty­cznym, jak i teoretycznym.

Pomysł założe­nia sto­warzyszenia pow­stał na szkole­niu zor­ga­ni­zowanym przez Biel­skie Sto­warzysze­nie Artysty­czne Teatr Grodzki. W jed­nym miejscu, o jed­nej porze spotkali się ludzie mający podobne zap­a­try­wa­nia na doradztwo zawodowe, a także prob­lem bezrobo­cia, które zat­acza sze­rokie kręgi w różnych gru­pach społecznych, prowadząc nierzadko do wyk­luczenia społecznego. Dlaczego ludzie młodzi, wyk­sz­tałceni, zna­jący języki obce są bez pracy, albo z drugiej strony dojrzały pięćdziesię­ci­o­latek z ogromny doświad­cze­niem zawodowym pozostaje bez zatrud­nienia? Gdzie tkwi powód, dla którego tak wielu ludzi staje przed prob­le­mem bezrobo­cia? To przykład­owe pyta­nia, na które chcą odpowiedzieć członkowie Stowarzyszenia.

Prob­lem jest złożony, wielopoziomowy. Z pewnoś­cią jego źródeł należy szukać w rodzinie, w której prze­cież człowiek ksz­tał­tuje swoje jestestwo. Motywacja do dzi­ała­nia, wiara w swoje możli­wości, upór w dąże­niu do celu mają początek właśnie w domu rodzin­nym. Kiedy zabraknie tych ele­men­tów, człowiek przed kole­jnymi wyzwa­ni­ami staje bezradny, bez odpowied­nich narzędzi, by zarządzać włas­nym życiem. Dopełnie­niem rodziny powinna być szkoła. Dorosłość zatem staje się swego rodzaju loterią, która nie zawsze daje wygraną, a częś­ciej rozczarowanie. Finałem powinno być pod­ję­cie satys­fakcjonu­jącej pracy, jed­nak zamienia się ona często w gorzką konieczność.

KARI­ERA ZAWODOWA, CZYLI DORADCA JAKO MENTOR

Ori­en­tacja i porad­nictwo zawodowe jest dziedz­iną wiedzy, która zarówno na świecie, jak i w naszym kraju staje się nieod­zownym wręcz ele­mentem trans­for­ma­cji gospo­dar­czej, której znakami są nieustanny poś­piech oraz niezwykła dynamika zmian. To z kolei wymaga elasty­czności oraz trafnego dos­tosowywa­nia kwal­i­fikacji tak młodzieży, jak i osób dorosłych do potrzeb rynku pracy.

Doradztwo to umiejęt­ność wielopłaszczyznowej współpracy, w przy­padku młodych ludzi, także z ich rodzi­cami. To pomoc w odkry­wa­niu tal­en­tów, pasji, zdol­ności, które są bogactwem nat­u­ral­nym każdego z nas. Doradca anal­izuje zain­tere­sowa­nia i predys­pozy­cje młodego człowieka, co przekłada na ukierunk­owanie, pod­powiadanie, pokazy­wanie różnych możli­wości. Jest swego rodzaju towarzyszem pro­fesjon­al­nej podróży ludzkiej na każdym etapie życia zawodowego. Biel­skie Sto­warzysze­nie chce speł­niać oczeki­wa­nia ludzi w najroz­mait­szym wieku, na najróżniejszych eta­pach kari­ery, także tych bez pracy i — pozornie — bez per­spek­tyw i pomysłu na własne życie. Doradca zawsze powinien być „pod ręką”, aby każdy mógł zadz­wonić również w godz­i­nach popołud­niowych i umówić się na rozmowę.

Sto­warzysze­nie ma być także miejscem pod­noszenia kwal­i­fikacji dorad­ców, w którym uczą się i rozwi­jają. Ma szerzyć ideę ustaw­icznego roz­woju intelek­tu­al­nego i roz­woju zawodowego, wyko­rzeniać lęk przed zmi­aną, która jest sym­bolem naszych cza­sów, wal­czyć ze schematami bloku­ją­cymi niejed­nokrot­nie ogromne możli­wości drzemiące w ludzi­ach. Pokazy­wać, że zmi­ana kwal­i­fikacji tylko nas ubo­gaca i nie jest wyz­nacznikiem nies­tałości czy nielo­jal­ności. Rynek pracy obec­nie wręcz wymaga takiej mobil­ności myśle­nia i działania!

Zas­tanaw­ia­jąc się nad swoimi wyb­o­rami zawodowymi, zada­jmy sobie kilka pytań: czy spełniłam/​em swoje zawodowe marzenia, czy wiem na pewno kim jestem i jakie tal­enty i możli­wości we mnie drzemią, czy obszar zawodowy, w którym jestem, daje mi możli­wość spełnienia?

Sama bardzo dużo czasu straciłam, ponieważ nie miałam należytego wspar­cia doradcy zawodowego, który uświadomiłby mi, co tak naprawdę lubię robić i do czego jestem predys­ponowana. Nie stać nas wszys­t­kich na marnowanie czasu, przykład­owo na stu­diowanie dlat­ego, że wszyscy studi­ują. Na wybór zawodu tylko dlat­ego, że tata jest lekarzem, adwokatem, cukiernikiem, więc i ja nim będę. Takie pode­j­mowanie decyzji kończy się roz­go­rycze­niem i zniechęce­niem. — opowiada Ewa Sujecka, jedna z inic­ja­torek pow­sta­nia Stowarzyszenia.

Poszuki­wanie sta­bi­liza­cji na rynku pracy i poczu­cia bez­pieczeństwa można porów­nać do szuka­nia igły w stogu siana. O wiele łatwiej jest próbować odnaleźć miejsce dla siebie, z uwzględ­nie­niem dynamiki zmian, która powinna dzi­ałać na nas jak zachęta, a nie jak destabilizator.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.