Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kobi­eta sukcesu w wielu odsłonach

Sto­warzysze­nie Lokalna Grupa Rybacka Biel­ska Kraina w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 16:30 orga­nizuje kon­fer­encję dla kobiet pn. „Kobi­eta sukcesu w wielu odsłonach”, która odbędzie się w „Browarze Dziedz­ice” w Czechowicach-​Dziedzicach, ul. Legionów 88.

Sto­warzysze­nie Lokalna Grupa Rybacka Biel­ska Kraina chce zapro­ponować akty­wnym mieszkankom naszego obszaru uczest­nictwo w kon­fer­encji, która poz­woli im wspól­nie się spotkać, wymienić doświad­czeni­ami oraz sug­es­ti­ami na różné tem­aty związane z życiem społecznym. Uczest­niczki kon­fer­encji będą wyło­nione przez władze samorzą­dowe obszaru LGR Biel­ska Kraina i odz­naczać się będą akty­wnoś­cią w kon­tekś­cie życia społecznego miejscowości/​gmin, wyróż­ni­ają się niezwykłą orga­ni­za­cją oraz akty­wiz­a­cją innych. Udziela­jąc się społecznie i poma­ga­jąc innym stają się wzorem do naśladowania.

Kobi­eta sukcesu jest wielowymi­arowa, potrafi godzić wiele spraw i zadań jed­nocześnie dom, praca dzi­ała­nia chary­taty­wne. To wszys­tko sprawia, że im więcej doświad­cza siebie w sto­sunku do innych, tym bardziej jest szczęśliwa, tak więc warto takie kobi­ety wyróżnić. Pod­czas kon­fer­encji wys­tąpi 5 prele­gen­tek, które w życiu oso­bistym jak i zawodowym odniosły sukces, chcą się tym podzielić z innymi i pokazać, że „się da”. Atrakcją wiec­zoru będzie wys­tęp Jacka Stachurskiego.

Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć TU.Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.