Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Mapa marzeń, czyli plan real­iza­cji celu

Chcesz być szczęśliwa, ale jak masz to osiągnąć, jeśli nie wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze? Mapa marzeń poz­woli Ci ujawnić Twoje prag­nienia, z których na co dzień niekoniecznie musisz zdawać sobie sprawę. Taką mapę powin­naś tworzyć raz do roku i potem sukcesy­wnie kon­cen­trować się punk­tach (celach), które na niej umieś­ciłaś. Jak wykonać mapę? W czym będzie pomocna?

Do stworzenia swo­jej mapy marzeń będziesz potrze­bować dużej kartki papieru (najlepiej bris­tol), noży­czek, fla­mas­trów, gazet – tech­nika jest dowolna, nieważné czy będziesz pisać, rysować, wyci­nać. W wydzielonych częś­ci­ach mapy umieszczaj zdję­cia, rysunki, cytaty sym­bol­izu­jące Twoje cele. Mapa jest wiz­ualną afir­ma­cją, która dzi­ała na zmysł wzroku, zarazem odd­zi­ału­jąc na podświado­mość. Codzi­enne zerkanie na mapę sprawi, że będziesz lep­iej starała się dążyć do wyz­nac­zonych celów. Samo stworze­nie mapy poz­woli Ci także lep­iej zrozu­mieć własne prag­nienia i uporząd­kować je, co jest prze­cież takie ważné, jeśli chcesz pre­cyzyjnie określić cel i zacząć do niego dążyć.

Podziel bris­tol na 9 części:

Fot. pinterest.com- Bogactwo /​Pieniądze

W tej części wklej to, na co chci­ałabyś wydać zaro­bione pieniądze. Nie ograniczaj się, pozwól decy­dować Twoim pragnieniom.

– Kari­era /​Rozwój /​Praca

Jak chcę być postrze­gana? Jaka chcę być dla najbliższych? W jakiej dziedzinie chcę osiągnąć sukces? Przykład­owo, jeśli chcesz zacząć kari­erę aktorki, wklej zdję­cia znanych i inspiru­ją­cych Cię aktorek. Jeśli marzy Ci się zara­bi­anie na fotografowa­niu — przed­staw­ienia osób robią­cych zdję­cia. Gdy­byś miała osiągnąć sukces, jak byś wyglą­dała, jak się zachowywała, co robiła? Prze­myśl to, a następ­nie zna­jdź takie zdję­cia. Możesz użyć gestów zwycięstwa, zdję­cia pucharów, medali.

– Miłość /​Part­ner /​Związek

Jedna z najważniejszych dziedzin w życiu każdej z nas. Jeśli jesteś singielką, możesz wkleić zdję­cie wymar­zonego part­nera lub wyp­isać jego ide­alne dla Ciebie cechy charak­teru. Kobi­etom w związkach pole­cam wpisanie rzeczy, które chci­ałyby zro­bić dla part­nera, żeby go uszczęśli­wić. A także — rzeczy, jakich spodziewamy się od niego, byśmy były szczęśliwe.

– Rodz­ina /​Auto­ry­tety

W tym miejscu możemy wkleić zdję­cia rodziny kojarzące się ze szczęś­ciem i bez­pieczeńst­wem rodzin­nym (będą to m.in. wielopokole­niowe rodziny, spotka­nia rodzinne…), ale oczy­wiś­cie nie tylko. Wkle­jamy w tę przestrzeń wszys­tko, co łączy się z naszymi zamierzeni­ami wzglę­dem rodziny. Umieszczamy tu także auto­ry­tety. Kto jest dla nas auto­ry­tetem? Kogo podzi­wiamy i chi­ały­byśmy naśladować?

– Zdrowie /​Samopoczu­cie

Wklej tu wszys­tkie ele­menty, które wywołują u Ciebie poczu­cie szczęś­cia. Mogą to być zdję­cia, przed­staw­ia­jące najmil­sze momenty Two­jego życia. Zamieść też przed­staw­ienia tego, jaka chci­ałabyś być. Jeśli chcesz schud­nąć, wklei zdję­cie szczupłej osoby. Szukaj zdjęć rados­nych, niech ten kwadrat emanuje szczęściem!

– Twór­c­zość /​Hobby

Jeśli chci­ałabyś nauczyć się grać na gitarze lub śpiewać, wklej zdję­cia muzyków, instru­men­tów. To także Twoja strefa rozry­wki i zabawy oraz tzw. poza­za­wodowych zainteresowań.

– Duchowość

To część dedykowana Two­jemu duchowemu roz­wo­jowi. Możesz wkleić w nią zdję­cia osób medy­tu­ją­cych lub mod­lą­cych się. Jeśli z duchowoś­cią kojarzą Ci się kra­jo­brazy oraz szczegól­nie miejsca (na przykład kultu lub pamięci), również je zamieść.

– Przyjaciele

Zamieść wiz­erunki ważnych dla Ciebie osób, przy­jaciół, ludzi, na których możesz liczyć, a także postaraj się pokazać w tej części, czego od nich oczekujesz.

– Inspiracje

Ten kwadrat sym­bol­izuje m.in. podróże – możesz uzu­pełnić swoją mapę zdję­ci­ami miejsc, które chci­ałabyś odwiedzić. To też miejsce na inne inspiracje — kuli­narne, związane z modą, urodą, architek­turą, literaturą…

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.