Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Śląski Kon­went Infor­matyków w Ustroniu

Czy są z nami jakieś infor­maty­czki i miłośniczki kom­put­erowych tech­nologii? W dni­ach 1011 lipca 2014 roku w Ustro­niu odbędzie się pier­wsze spotkanie w ramach Śląskiego Kon­wentu Infor­matyków. Uczest­nicy wezmą udział w wykładach i prelekc­jach poświę­conych najważniejszym zagad­nieniom doty­czą­cym IT w sek­torze pub­licznym oraz zapoz­nają się z ofertą nowych tech­nologii i produktów.

Udział w kon­wen­cie jest dobrą okazją do wymi­any doświad­czeń i dyskusji nad zagad­nieni­ami IT i ich zas­tosowaniem w admin­is­tracji. Prele­genci poruszą tem­aty doty­czące m.in. finan­sowa­nia pro­jek­tów IT w ramach RPO wojew­ództwa śląskiego, infor­maty­cznego wspar­cia obsługi wyborów, zapanowa­nia nad chaosem w infra­struk­turze IT czy efek­ty­wnego zarządza­nia infra­struk­turą IT. Jak mówi Maciej Kubat, inżynier sprzedaży w jed­nej z firm i jeden z prele­gen­tów kon­wentu, efek­ty­wne zarządzanie infra­struk­turą IT pozwala na duże oszczęd­ności i wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Chodzi nie tylko o ochronę przed wyciekiem danych poprzez zarządzanie prawami dostępu do nośników, ale również wykry­wanie incy­den­tów dzięki mon­i­torowa­niu wyko­rzys­ta­nia stacji roboczych przez użytkown­ików. Bez­pieczeństwo, to także zapo­b­ie­ganie skutkom posi­ada­nia w fir­mie niele­gal­nego opro­gramowa­nia – tłu­maczy.

Kon­wenty Infor­matyków to cyk­liczna impreza, która odbywa się w wielu regionach Pol­ski. Celem przed­sięwz­ię­cia jest inte­gracja lokalnych środowisk infor­matyków zatrud­nionych w różnych placówkach admin­is­tracji publicznej.

Szczegóły można znaleźć TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.