Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Tablet, smart­fon, dziecko. Nowe, cyfrowe pokolenie?

Dwulet­nie dzieci, które nie potrafią jeszcze dobrze mówić, bez prob­lemów radzą sobie z obsługą prostych aplikacji w smart­fonie — tak wynika z raportu przy­go­towanego przez orga­ni­za­cję Com­mon Sense Media. Bada­nia przeprowad­zone na zlece­nie firmy Life­Proof pokazują nato­mi­ast, że dwie trze­cie dzieci w Wielkiej Bry­tanii chęt­niej bawi się tabletem rodz­iców niż włas­nymi zabawkami. Czy rodzi nam się nowe cyfrowe pokolenie?

Według najnowszych infor­ma­cji podanych przez Con­sumer Elec­tron­ics Asso­ci­a­tion*, już ponad połowa Polaków ma smart­fona, a jedna trze­cia posi­ada tablet. Nic więc dzi­wnego, że coraz częś­ciej z urządzeń mobil­nych zaczy­nają korzys­tać również dzieci. Często to właśnie obec­ność dzieci jest dla dorosłych impulsem do zakupu tabletu – przyz­naje się do tego blisko połowa rodz­iców, których pociechom zdarza się uży­wać tego urządzenia.

Tablet ulu­bioną zabawką…

Dlaczego rodz­ice decy­dują się na udostęp­ni­anie najmłod­szym smart­fonów i tabletów? Czterech na dziesię­ciu rodz­iców przyz­naje, że wyko­rzys­tuje urządze­nie mobilne, jako „elek­tron­iczną opiekunkę”, która zapew­nia dziecku rozry­wkę. Prawie dwie trze­cie rodz­iców twierdzi nato­mi­ast, że ich latorośl woli bawić się smart­fonem lub tabletem, niż włas­nymi zabawkami. A jedna trze­cia zauważa, że dziecko wykazuje zain­tere­sowanie tech­nologią „aby być jak mama i tata”. Co ciekawe, aż 90% rodz­iców wskazuje również na walory eduka­cyjne urządzeń mobilnych.

…narzędziem eduka­cyjnym…

Bada­nia wskazują, że prawie jedna trze­cia rodz­iców, dwójki lub więk­szej liczby dzieci, widzi różnicę w roz­woju ich najmłod­szego dziecka, które od wczes­nych lat miało kon­takt z nowymi tech­nolo­giami, w porów­na­niu do starszego brata lub siostry, którzy dorastali bez tego typu gadżetów. 75% rodz­iców uważa nato­mi­ast, że umiejęt­ność posługi­wa­nia się nowymi tech­nolo­giami jest obec­nie kluc­zowym ele­mentem, przy­czy­ni­a­ją­cym się do roz­woju dziecka.

To wspani­ałe widzieć, jak wielu rodz­iców używa smart­fonów i tabletów, jako narzędzi eduka­cyjnych dla swoich dzieci — mówi Steve Dav­e­rio, dyrek­tor zarządza­jący w fir­mie Life­Proof, pro­du­centa ochron­nych obudów na smart­fony i tablety. – Z naszych badań przeprowad­zonych w Wielkiej Bry­tanii wynika, że ponad połowa rodz­iców zauważa, że ich małe dziecko lep­iej radzi sobie z aplikac­jami na smart­fony i tablety, niż oni sami. To pokazuje ten­dencje i rzeczy­wiste predys­pozy­cje dzieci do zdoby­wa­nia wiedzy za pomocą nowoczes­nych narzędzi – dodaje.

Takie predys­pozy­cje dostrze­gają również polscy naukowcy. Z badań przeprowad­zonych przez Insty­tut Ped­a­gogiki Uni­w­er­sytetu Gdańskiego** wynika, że powoli kończy się fas­cy­nacja dzieci kom­put­erami stacjonarnymi. Są zbyt nudne, trudne w uży­ciu i niein­tu­icyjne. Dzieci­aki uwiel­bi­ają za to urządzenia z tech­nologią dotykową, która powoli staje się dla nich czymś zupełnie nat­u­ral­nym. Co prowadzi do zabawnych sytu­acji: małe dziecko próbuje pow­ięk­szyć paluszkami obrazek w gaze­cie lub drzewo widziane za oknem.

Naukowcy z Uni­w­er­sytetu Gdańskiego zgod­nie pod­kreślają, że urządzenia mobilne mają duży potenc­jał eduka­cyjny, a korzys­tanie z nich jest intu­icyjne i proste. Co sprzyja wspól­nej zabawie, nauce, pomocy i wza­jem­nemu wspiera­niu się, bardziej niż rywal­iza­cji. Rodz­ice, którzy pozwalają małym dzieciom korzys­tać ze smart­fonów i tabletów, dostrze­gają pozy­ty­wne zmi­any w ich roz­woju. Wśród tych najbardziej zauważal­nych wymieni­ają: umiejęt­ność szy­bkiego rozróż­ni­a­nia kolorów, ksz­tałtów, cyfr i liter, sprawniejszą naukę języków obcych, zain­tere­sowanie czy­taniem, a nawet nabieranie pewności siebie.

…a może czymś więcej?

Zmi­ana w pode­jś­ciu do wyko­rzys­ta­nia urządzeń mobil­nych jest również szansą dla dzieci z różnymi defi­cy­tami i trud­noś­ci­ami. Aplikacje na tablety i smart­fony zachę­cają do kreaty­wnego myśle­nia i poma­gają zastąpić brak zdol­ności man­u­al­nych. Pow­stają już aplikacje skierowane do dzieci z zaburzeni­ami roz­woju lub zachowa­nia (w tym zespół Downa, autyzm czy ADHD). Takie pro­gramy bazują na prostych grach oraz sys­temie śledzenia postępów dziecka, nawet do kilku lat wstecz. Każda z dostęp­nych gier jest oparta o ćwiczenia, które na co dzień są wyko­rzysty­wane w pro­ce­sie ter­apeu­ty­cznym. Taka aplikacja nie zastąpi pro­fesjon­al­nej ter­apii, ale może pomóc w uzyska­niu lep­szych efek­tów leczenia.

Co z bezpieczeństwem?

Odd­a­jąc smart­fon lub tablet dziecku, zapew­ni­amy mu zarówno rozry­wkę, jak i narzędzie do nauki. Nie możemy jed­nak zapom­i­nać o tym, by kon­trolować to, do jakich aplikacji i stron inter­ne­towych ma dostęp nasza pociecha. Nie wszys­tkie treści dostępne w Internecie są odpowied­nie dla małych dzieci, a pobranie niek­tórych pro­gramów lub gier może narazić rodz­iców na duże koszty. Dlat­ego już na początku należy ustalić, jakie aplikacje można zain­stalować, czy z kim roz­maw­iać za pośred­nictwem komunikatora. 

Warto również pomyśleć o zabez­piecze­niu samego urządzenia. 20% spośród rodz­iców biorą­cych udział w bada­niu*** przyz­nało, że ich dziecko uszkodz­iło pod­czas zabawy obu­dowę lub ekran smart­fonu, co w skali roku kosz­towało ich nawet 570 zło­tych. Najczęś­ciej wskazy­waną przy­czyną uszkodzeń, było upuszcze­nie urządzenia na podłogę lub zalanie go płynem.

*Bada­nia przeprowad­zone przez Con­sumer Elec­tron­ics Asso­ci­a­tion w Polsce w 2014 roku.

**Bada­nia Insty­tutu Ped­a­gogiki Uni­w­er­sytetu Gdańskiego przeprowad­zone w Polsce w 2014 roku wśród rodz­iców małych dzieci.

***Bada­nia firmy Life­proof zostały przeprowad­zone w Wielkiej Bry­tanii w 2013 roku, wśród dorosłych wychowu­ją­cych co najm­niej jedno dziecko.Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.